Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat

Lovtekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Formålet med bestemmelsen er trafikksikkerhet på vei og i luftfart.

Første ledd

Første ledd første setning pålegger leger, psykologer og optikere å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort eller sertifikat til myndighetene som har utstedt førerkortet/sertifikatet eller til politiet når fører av motorvogn eller pilot ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles for å inneha førerkort/sertifikat.

Listen over hvilke helsepersonell plikten gjelder for, er uttømmende. Det anses hensiktsmessig av hensyn til trafikksikkerheten at de helsepersonellgruppene som normalt undersøker for de tilstandene som vil kunne ha en negativ innvirkning på trafikksikkerheten, har meldeplikt etter denne bestemmelsen.

Helsekrav til førere av motorvogn fremkommer av førerkortforskriften. Helsekravene til innehaverne av sertifikat for luftfartøy fremkommer av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Ved kortvarig helsesvekkelse skal lege, psykolog og optiker informere pasienten om at han/hun ikke har lov til å kjøre før helsekravet igjen er oppfylt. Informasjon bør gis både muntlig og skriftlig. Det gis et såkalt "muntlig kjøreforbud". Med kortvarig menes seks måneder eller mindre. Det skal noteres i journalen at informasjonen er gitt. Pasienten har en selvstendig plikt til ikke å føre motorvogn. Dette fremgår av av vegtrafikkloven § 21, jf. førerkortforskriftens vedlegg 1 § 1.

Et praktisk eksempel på hva som menes med «kortvarig redusert» er situasjonen der pasienter for en kort periode får legemidler som reduserer årvåkenhet og kjøreevne. Førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 35-37 har bestemmelser om legemiddeldoser og førerett. I veilederen Førekort - veileder til helsekrav er det utfyllende opplysninger om hvilke krav som stilles ved bruk av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten. 

Første ledd andre setning pålegger helsepersonellet å sende skriftlig melding til pasienten og fylkesmannen (ikke politiet eller trafikkstasjonen) dersom tilstanden ventes å vare lengere enn seks måneder. Meldeplikten går foran taushetsplikten, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 6 jf. § 34 og forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav ("meldepliktsforskriften") § 5. Supplerende medisinske opplysninger bør følge meldingen slik at fylkesmannen har grunnlag for å vurdere om det skal meldes videre til politiet. Det er antakelsen om at tilstanden vil føre til at helsekravene ikke er oppfylt mer enn seks måneder som utløser meldeplikten til fylkesmannen. Det er altså ikke nødvendig at tilstanden allerede har vart i mer enn seks måneder.

Helt midlertidige tilstander, som for eksempel kortvarig legemiddelbehandling, vil ikke medføre at opplysningsplikten inntrer.

Selv om det ikke foreligger meldeplikt etter § 34, kan det være nødvendig å vurdere tilstanden opp mot lovens generelle unntak fra taushetsplikt når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysninger videre, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4.

Daglig bruk av høye doser vanedannende legemidler forskrevet av lege og på medisinsk indikasjon, kan være uforenlig med bilkjøring. Dette gjelder også der legemidlene brukes i kortere perioder, så fremt de innvirker på kjøreevnen.

Andre ledd

I andre ledd er det hjemmel for å gi forskrift med bestemmelser som utdyper første ledd, samt bestemmelser om gjennomføring. Det er pr i dag ikke gitt forskrift etter denne bestemmelsen. Men det er, i medhold av tidligere legelov, gitt forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav ("meldepliktsforskriften"), som utdyper bestemmelsen. Denne forskriften er fortsatt gjeldende rett, jf. helsepersonelloven § 76.

For utdypende kommentarer til bestemmelsen og vurderinger helsepersonellet skal foreta i den enkelte situasjon, se førerkortveilederen.

Sist faglig oppdatert: 28.06.2018 Se tidligere versjoner