Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22. Om veilederen

Førerkortveilederen er en veileder til førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav som må oppfylles for å få/ha førerett for motorvogn.

Målgrupper

 • Søkere om førerett.
 • Leger, psykologer og optikere som skal utstede helseattest til trafikkstasjonen.
 • Saksbehandlere på trafikkstasjonene som skal fatte vedtak i saker om søknad om førerett.
 • Saksbehandlere i politiet som skal fatte vedtak om inndragning av førerkort av helsegrunner.
 • Saksbehandlere hos statsforvalterne som skal gi veiledning, vurdere og behandle saker etter regelverket.

Slik bruker du veilederen

I hvert enkelt kapittel inneholder avsnittet "Regelverk" en gjengivelse av forskriftsteksten i førerkortforskriftens vedlegg 1.

Det er i avsnittet om «Veiledning»  gitt:

 • medisinskfaglige råd til den som skal utstede helseattest om hva som må undersøkes og vurderes hos førerkortsøker før helseattest utstedes.
 • juridiske råd om hvordan vedlegg 1 til førerkortforskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Rådgiving

Med de nye helsekravene er vurderingen av om helsekrav er oppfylt i større grad lagt til fastlegen. Fastlegen er den som sitter med informasjon om en førerkortsøkers totale helsetilstand. Ved sin vurdering har fastlegen den nærmeste rådgiver hos saksbehandlere på førerkortfeltet hos statsforvalteren i søkers hjemfylke.

Endringslogg (i førerkortveilederen fra 01.09.2020)​​​​​​

15.08.2023

 • Korrigert feil angivelser fra "mol" til "mikromol" i kapittel 14 om alkohol.

07.04.2021

 • I kapittel 12 om diabetes, under "generelt helsekrav": Under punktet "Ved oppstart og bruk av blodsukkersenkende legemidler" er informasjon om saksgangen endret.

02.12.2020

 • Kapittel 7 nevrologiske sykdommer revidert.

01.12.2020

 • Kapittel 12 diabetes revidert etter forskriftsendringer som trådte i kraft fra 1. november. Forskriften stiller krav om tidsbegrenset helseattest og førerkort for pasienter som bruker blodsukkersendende legemidler.

09.11.2020

 • Oppdatert forskriftsteksten i kapitlene 8, 9, 11, 12, 14 og 19 i tråd med forskriftsendringer som trådte i kraft 1. november 2020.

22.10.2020

 • Revidert kapittel 14 om alkohol og rus. Publisert oppdaterte maler for informasjon til fører om ikke oppfylt helsekrav (Mal 1), melding til statsforvalteren, anmodning om kjørevurdering og søknad om dispensasjon til statsforvalteren.
 • Kapittel 17 oppdatert med to figurer som viser saksgang ved ulike førlighetssvekkelser.

01.09.2020

Førerkortveilederen er gjennomgående omstrukturert slik at forskriftstekst og veiledningstekst er skilt fra hverandre. I tillegg er veiledningen i en del kapitler noe revidert, og det er gjort presiseringer som vil kunne gjøre regelverket lettere å praktisere. Eksisterende innhold er også omarbeidet mtp. overskrifter, lenker og bedre lesbarhet for bruk i digitale løsninger. Endringslogg per kapittel: 

 • Kapittel 1: Presiseringer om normal gyldighetstid for ulike førerkortgrupper. Noen endringer i "kjørevurdering" (bla. saksgang og manglende medvirkning). Kjørevurdering som egen seksjon.
 • Kapittel 2: Hovedsakelig opprydning i språk/tekst. Ny tekst under "førers ansvar". Ny seksjon og tekst om "muntlig kjøreforbud".
 • Kapittel 3: Revidert delen om utfylling av helseattest og synsattest. Nytt avsnitt under "dispensasjon" om førerett med geografisk begrensning.
 • Kapittel 4: Hovedsakelig omstrukturering av kapitlet: Skille av veiledning for optiker/øyelege, oppdaterte lenker, § 11 tatt ut som egen seksjon, seksjon om "kjørevurdering – syn" oppdatert.
 • Kapittel 5: Hovedsakelig opprydning i tekst.
 • Kapittel 6: Presisering av "spesialistvurdering" og hva som omfatter relevant spesialist i vurdering av førerkortgruppe 2 og 3. Presisering om "muntlig kjøreforbud" i påvente av utredning og ved kjørevurdering. Oppdaterte lenker til retningsgivende illustrasjoner for klokketest.
 • Kapittel 7: Revisjon av kapitlene om TIA/hjerneslag, herunder forklaring av hvordan sentrale begreper i forskriften skal forstås. Presisering ved flere TIA over tid. Oppdatering av lenker.
 • Kapittel 8: Revidert generell veiledning. Forståelsen av det generelle helsekravet opp mot de spesielle helsekravene i § 20. Presisering av hvordan diagnostisering etter ILAE-definisjonen skal forstås ift. helsekravene. Presisering av begreper som "anfall" og kravet til nevrolog. Avsnitt om "når fastlegen kan utstede helseattest". Presisert om at forskriften omfatter "epileptisk og epilepsilignende anfall". Presisering vedr. førerkortgruppe 2 og 3 og karenstid ved bruk av anfallsforebyggende legemidler. Presisering av hvordan "anfall kun under søvn" skal forstås.
 • Kapittel 9: Revidert generell veiledning. Presisering om hvordan "lav" og "svært lav" risiko skal forstås. Presisering av anbefalt varighet på § 22 annet ledd nr. 2.
 • Kapittel 10: Kapitlet er i det vesentlige uendret, kun noen strukturelle endringer i generell veiledning. Oppdatering gjøres høsten 2020.
 • Kapittel 11: Revidert generell veiledning med relevant spesialist, når fastlege kan utstede helseattest og presisering av begreper i forskriften. Rettet opp enkelte utydeligheter i kapitlet. Strukturendring: Sykdomsgrupper er gruppert ut fra at de naturlig hører sammen, noe som medfører at den ikke alle steder følger forskriftens rekkefølge. Men, henvisning til riktig bestemmelse i forskriften er alltid gjengitt under forskriftsteksten.
 • Kapittel 12: Revidert tekst i generell veiledning om når det bør utstedes helseattest og legens vurdering. Presisering av ved kortvarig bruk av insulin. Presisering av loggkravet. Presisering om helsekrav ved utrykningskompetanse og kjøreseddel buss 8 (inkl saksgang). Oppdaterte lenker. Forslag til endringer i §§ 30 og 31 er på høring med frist 1.10.20. Kapittelet vil bli omarbeidet etter høringen.
 • Kapittel 13: Oppdatering av tekst under relevant spesialist. Lenker til legemidler i generell veiledning.
 • Kapittel 14: Endret fra metadon mikstur til metadon (virkestoffet). Lagt inn presisering om oppfølging og kontroll ved LAR. Revisjon av alkohol- og ruskapittelet vil publiseres i løpet av 1-2 uker.
 • Kapittel 15: Presisering av relevant spesialist.
 • Kapittel 16: Oppdatert generell veiledning. 
 • Kapittel 17: Revidert kapitlet mtp. tydeliggjøre saksgang ved ulike førlighetssvekkelser. 
 • Kapittel 18: opprydning i tekst.
 • Kapittel 19: Presisering ang. utrykningskjøring.

Endringslogg (i førerkortveilederen frem til 31.08.2020)

06.01.2020: Ny tekst i kapittel 1 Definisjoner, om øvingskjøring og helsekrav. 

14.10.2019: Figurene for synsfeltutfall i synskapittelet er justert. Dette er gjort for at helsekravet skal bli likt vurdert, uavhengig av type apparat som benyttes ved undersøkelsen.

27.09.2019: Oppdatering vedr. § 45 for førerkortinnehavere med syn på bare ett øye. 

17.09.2019: Informasjon vedr. § 45 for førerkortinnehavere med syn på bare ett øye.

20.06.2019: Aldersgrense for krav til helseattest hevet fra 75 år til 80 år flere steder i veilederen grunnet forskriftsendring fra 19.06.2019. 

09.05.2019: Der hvor det henvises til "Praktisk" har det blitt rettet til "Veiledning". Dette for å sikre samsvar mellom tekst og navn på fane/overskrift i malen på ny nettside. 

27.09.2018: Oppdatert kapittel 12 Diabetes, vedrørende utsatt iverksettelse av forskriftsendring for førerkortgruppe 1 (§ 31). Oppdatert kapittel 8 om Epilepsi og epilepsilignende anfall, § 20 annet ledd nr. 5 om anfall bare under søvn.

10.07.2018: Oppdatert eksterne lenker til skjemaer/tester med manual under kapittel 6. (kognitiv svikt) grunnet ekstern revidering. Lenker til Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring & Helse.

23.05.2018: To presiseringer i veiledningsteksten knyttet til dispensasjonsadgang ved bruk av klonazepam eller klobazam, uthevet med kursiv: "legemiddelet brukes i lavest mulig dose, som ikke bør overstige 0,5 mg klonazepam eller 20 mg klobazam per døgn"

14.04.2018: Veiledning knyttet til dispensasjonsadgang ved bruk av klonazepam eller klobazam lagt til under Praktisk i kapittelet om Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler.

13.04.2018: Underkapittel om personer dømt til tvungent psykisk helsevern slettet. Kommentar om dette lagt inn under Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser.

22.12.2017: Endringer utført som følge av at § 36 nr. 8 ble tatt ut av førerkortforskriftens vedlegg 1. Tekst som omhandlet denne bestemmelsen er erstattet med nye anbefalinger i kapitlene Epilepsi og epilepsilignende anfall, Psykiske lidelser og svekkelser og Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen. En korreksjon i Hjerte- og karsykdommer under Bradykardi uten synkope med indikasjon for pacemaker, samt noen mindre korreksjoner under Praktisk i Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier.

02.06.2017: I hovedsak endringer for å øke presisjon, korrigere feil og hindre misforståelser: Tekstendringer i kap. 3 (under Helseattest – praktisk), kap. 6 (under Kognitiv svikt – helseattest), kap. 7 (under Morbus Meniere), kap. 9 (under Flere anfall med synkope under hoste eller svelging), kap. 14 (under Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva – Førerkortgruppe 1, 2 og 3 og Samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva eller i kombinasjon med andre legemidler og under Bruk av flere legemidler opplistet i § 36 (§37)).

05.05.2017: Kapitlene 4 (syn), 12 (diabetes) og 14 (legemidler) ble revidert, samtidig ble det gjort enkelte endringer i kapitlene 17 (svekket førlighet), 10 (søvnsykdommer), 7 (nevrologiske sykdommer, under MS og TIA), 8 (epilepsi, under anfall bare under søvn) og 9 (bevissthetsforstyrrelser, under synkope ved hoste eller svelging), samt i kapittel 1 (endringer under kjørevurdering)

13.10.2016: Flere rent redaksjonelle endringer ble gjennomført, som korrigeringer av henvisninger til forskriftsparagrafer og fungerende lenker til Lovdata.

30.09.2016: Kap 3.2.Helseattester (helsekrav til førerkort) ble endret med gyldighet fra 1.10.2016. Kapitlet ble utvidet med konkrete anvisninger om bruken av de to helseattestene for å sikre god saksgang.

Siste faglige endring: 07. april 2021