Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21. Saksgang

Alle søkere om førerett må levere utfylt egenerklæring når de møter på trafikkstasjonen og søker om førerett:

Søkere i førerkortgruppe 1

a) uten helsesvekkelser av betydning for føreretten, trenger ingen helseattest. På trafikkstasjonen gjøres da en enkel synstest før teoriprøve og vanlig kjørevurdering med sensor fra trafikkstasjonen.

b) som bare skal vurderes på synsfunksjoner, legger fram helseattest førerett– syn utfylt av optiker eller lege.

c) med helsesvekkelse av betydning for føreretten, eller som bruker midler som kan gi svekket kjøreevne, eller er over 80 år, må levere helseattest.

Søkere i førerkortgruppe 2 og 3 og øvrige søkere som nevnt i § 4, skal legge fram en helseattest.

a) når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt.

b) ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3

c) ved utvidelse av førerkortet til tyngre førerkortgruppe

d) ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning

e) ved fornyelse av førerkort etter fylte 80 år

Ved innledning av selve helseundersøkelsen hos attestutsteder skal søker legge fram utfylt og signert egenerklæring om helse.

Fastlegen har som sakkyndig i de fleste tilfeller god nok bakgrunn for å gi en vurdering av om søker fyller helsekrav til førerett. Det kan være behov for eller krav om utfyllende opplysninger fra optiker/øyelege ved ulike svekkelser av synsevnen og fra relevant spesialist ved andre helsesvekkelser. Fastlegen kan i enkelte tilfeller ha behov for en oppdatert vurdering fra legespesialist før helseattesten kan fylles ut.

Søker bringer med seg helseattesten som er utfylt og signert av attestutsteder til trafikkstasjonen. Helsekrav kan ved enkelte helsesvekkelser medføre at førerett gis for kortere tid enn de ordinære 15 år for førerkortgruppe 1 og fem år for førerkortgruppe 2 og 3. Attestutsteder vil i helseattesten gi anbefaling til trafikkstasjonen om hvor lang tid føreretten kan gis for.

Det er trafikkstasjonen som fatter vedtak om førerett når alle nødvendige formalia er i orden.

Kjørevurdering

Kjørevurdering utføres av Statens vegvesen.

Kjørevurdering skjer etter reglene i vedlegg 1 til førerkortforskriften. Kjørevurdering gjelder i hovedsak personer som har eller har hatt førerett. Ved førstegangs erverv må man bestå en praktisk førerprøve og i tillegg en teoretisk prøve for å erverve førerett.

Se ytterligere informasjon om kjørevurdering for personer som har eller har hatt førerett.

Meldeplikt

Der optiker, lege eller psykolog finner at helsekrav ikke er oppfylt, skal meldeplikten vurderes og tilsvarende angis på konklusjonssiden av helseattesten, se kapittel om meldeplikt.

Politiets tilbakekall av førerett 

Politiet kan tilbakekalle føreretten når politiet får anmodning fra statsforvalteren om tilbakekall av førerett fordi innehaver av førerett ikke oppfyller helsekravene i førerkortforskriften. Politiet kan også gi pålegg til den som har førerett om å fremstille seg for legeundersøkelse dersom politiet har "skjellig grunn til å tro" at helsekravene ikke er oppfylt. Hvis dette pålegget ikke etterkommes eller legeundersøkelsen ikke er tilfredsstillende, kan føreretten tilbakekalles. 

Når helsekrav igjen vurderes oppfylt, skal gyldig helseattest legges fram for politiet. Dersom politiet innvilger førerett, må søker normalt ta med gyldig helseattest og politiets vedtak til trafikkstasjonen som kan skrive ut nytt førerkort. Politiets vedtak om tilbakekall av førerett og om førerett igjen kan tilstås, kan klages inn for Politidirektoratet.

Mal: Tilrådning om inndragning – til politiet (DOC)

Søker er uenig i attestutsteders vurdering

Søker kan søke ny sakkyndig vurdering hos annen kompetent attestutsteder (optiker eller lege) dersom første attestutsteders vurdering oppleves som uriktig.

Statens vegvesens vedtak

Statens vegvesen har som utsteder av førerett selvstendig rett til å vurdere fremlagt helseattest. Attesten må fylle krav til kvalitet og fullstendighet og være i overensstemmelse med den helsetilstand søker har. Ved tvil i slike spørsmål og om helsekrav kan være oppfylt ut fra opplysninger i helseattesten, skal trafikkstasjonen legge fram saken til vurdering for statsforvalteren  i det fylket søker bor.

Trafikkstasjonens vedtak om å avslå søknad om førerett kan påklages til Vegdirektoratet innen tre uker fra mottak av vedtaket. Klagen sendes trafikkstasjonen.

Søknad om dispensasjon fra helsekrav

Det er søker som må fremme søknad om dispensasjon fra helsekravene, jf. § 7. Attestutstedende lege vil være den nærmeste til å bistå søker med en søknad om dispensasjon fra helsekravene til statsforvalteren. Det er statsforvalteren i hjemfylket som vurderer søknad om dispensasjon.Der dispensasjon blir gitt, blir denne gitt på nærmere vilkår.

Mal: Søknad om dispensasjon fra helsekrav - til statsforvalteren (DOC)

Mal: Innvilget dispensasjon - fra statsforvalteren (DOC)

Mal: Avslag dispensasjon - fra statsforvalteren (DOC)

Klage på statsforvalteren vedtak

Der søknad om dispensasjon fra helsekravene legges fram for statsforvalteren, gjøres, før vedtak fattes, en selvstendig vurdering av helseattesten som er fremlagt. Der det er behov for utfyllende opplysninger, har statsforvalteren myndighet til å kreve dette fra relevante helsepersoner.

Søker har rett til å klage på statsforvalterens vedtak. Klage må sendes innen tre uker etter mottak av statsforvalterens vedtak og stiles til HelseKlage, men sendes statsforvalteren for forberedende klagebehandling.

Siste faglige endring: 17. juni 2024