1. Definisjoner: Førerkortgruppe, søker, egenerklæring, helseattest og kjørevurdering (§ 1 helsekrav til førerkort)

Lovdata.no: Førerkortforskriften, Vedlegg 1 Helsekrav

Førerkortgruppe 1

Førerkortklassene AM, S, T, A1, A2, A, B, BE

Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).

Førerkortgruppe 2

Førerkortklassene C1, C1E, C, CE

Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.

Førerkortgruppe 3

Førerkortklassene D1, D1E, D, DE

Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Søker om førerett

Person som søker om første gangs utstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn eller innbytte av utenlandsk førerkort.

«Søker om førerett» angir hvilke personer som må oppfylle helsekravene, og som derfor vil ha behov for utstedelse av helseattest.

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse:

De fleste som søker om førerett i førerkortgruppe 1 tilfredsstiller helsekravene. Disse personene kan derfor nøye seg med å fylle ut en egenerklæring der dette bekreftes, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest.

For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid helseattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det forøkede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

Helseattest

Helseerklæring utfylt av lege på standardisert skjema fastsatt av Helsedirektoratet og som inkluderer egenerklæring om helse. Der vurdering av synsfunksjoner må gjøres av optiker eller øyelege leveres Helseattest førerett – SYN.

Helseattest førerett (PDF)
Helseattest – syn (PDF)

Mer informasjon om helseattest

Kjørevurdering

Kjørevurdering utføres av Statens vegvesen.

Det er forskjell på praktisk prøve ved førstegangserverv av førerett og kjørevurdering etter reglene i vedlegg 1 til førerkortforskriften. Kjørevurdering gjelder i hovedsak personer som har eller har hatt førerett. Ved førstegangserverv må man bestå vanlig førerprøve (normalt teori + praktisk) for å erverve førerett.

Når det gjelder kjørevurdering etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 9 (syn – ved dobbeltsyn i førerkortgruppe 1 (§ 9 nr. 3 kolonne B), ved nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye i førerkortgruppe 2 og 3 (§ 9 nr. 4 kolonne C) og ved tap av syn på ett øye i førerkortgruppe 1 (§ 9 nr. 5 kolonne B)), får man ved førstegangserverv gjennomføre en vanlig praktisk prøve (førerprøve) med sensor som har kompetanse til å gjennomføre kjørevurdering, der sensor er ekstra oppmerksom på syn.

I noen tilfeller er kjørevurdering et krav i forskriften, mens andre ganger kan kjørevurdering foretas etter anmodning fra lege hvor anmodning sendes Statens vegvesen via fylkesmannen:

Obligatorisk kjørevurdering der trafikkstasjonen avgjør søknaden om førerett etter gjennomført kjørevurdering:

Dette er kjørevurdering som foretas etter bestemmelsene i:
a) førerkortforskriften vedlegg 1 § 9 nr. 3 kolonne B (dobbeltsyn, førekortgruppe 1),
b) § 9 nr. 4 kolonne C (nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye, førerkortgruppene 2 og 3), og
c) § 9 nr. 5 kolonne B (tap av syn på ett øye, førerkortgruppe 1).

I de to tilfellene nevnt i punkt a) og c), som gjelder førerkortgruppe 1 (§ 9 nr. 3 eller 5) skal lege eller optiker attestere at søker har tilfredsstillende generell synsfunksjon. Deretter skal søker oppsøke en trafikkstasjon med helseattesten. Trafikkstasjonen vil da se av helseattesten at det skal gjennomføres kjørevurdering for å vurdere om helsekravet er oppfylt.

I det tilfellet som er nevnt i punkt b), som gjelder førerkortgruppene 2 og 3 (§ 9 nr. 4) skal øyelege attestere at søker har tilfredsstillende generell synsfunksjon. Deretter skal søker oppsøke en trafikkstasjon med helseattesten. Trafikkstasjonen ser også her av helseattesten at det skal gjennomføres kjørevurdering for å vurdere om helsekravet er oppfylt.

Ved obligatorisk kjørevurdering etter de tre nevnte bestemmelsene i § 9, vil kjørevurdering gjennomføres ved en trafikkstasjon. Dersom kjørevurderingen er gjennomført med bestått resultat vil trafikkstasjonen fatte vedtak og førerkort kan utstedes. Dersom kjørevurderingen ikke bestås vil trafikkstasjonen avslå søknaden om førerett. Et slikt avslagsvedtak kan påklages til Vegdirektoratet.

Kjørevurdering etter anmodning av lege – § 11 og § 41:

Dette er kjørevurdering som kan foretas etter anmodning med hjemmel i følgende bestemmelser:
a) § 11 ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt.

Etter denne bestemmelsen kan det unntaksvis i helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Det er en forutsetning at synsfunksjonen ikke er ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Legen sender anmodning om kjørevurdering til fylkesmannen. Fylkesmannen gjør en selvstendig vurdering av anmodningen, og sender den eventuelt videre til Statens vegvesen. Sensor ved en trafikkstasjon gir en sakkyndig uttalelse etter gjennomført kjørevurdering med en konklusjon om førerett anbefales eller ikke.

Kjørevurdering er i § 11 et tilleggsvilkår til vurderingen fra øyelege. Resultatet av kjørevurderingen sendes til øyelegen og skal inngå i legens vurdering av om det i dette tilfelle kan utstedes helseattest. Øyelegen må deretter krysse av i Helseattest førerett – syn («synsattesten») under Andre tilstander – punkt F bokstav b - om vilkårene i § 11 er oppfylt.

b) § 41 andre ledd (førlighetssvekkelse som det er grunn til å tro at kan forverres eller er progressiv).

Dersom legen er i tvil om helsekravet etter § 41 første ledd er oppfylt, kan legen be fylkesmannen om å anmode Statens vegvesen om en kjørevurdering. Resultatet av kjørevurderingen vil være en sakkyndig uttalelse som legen bruker i sin vurdering av om det kan gis helseattest.

Dersom førlighetssvekkelsen er progressiv, kan en slik kjørevurdering inntil videre også gjennomføres med bruk av ortose eller protese dersom legen anbefaler det. Anmodning om kjørevurdering skal gå via fylkesmannen. Resultatet av kjørevurderingen sendes legen, som deretter vurderer om det kan gis helseattest.

Regelverket for progressiv førlighetssvekkelse er under revisjon. Helsedirektoratet og Vegdirektoratet er enig om at ovennevnte ordning skal gjelde i påvente av en presisering av regelverket. Se også kapittel om Svekket førlighet.

Mal: Kjørevurdering etter anmodning fra attestutsteder – til fylkesmannen (DOC)

Kjørevurdering etter beslutning av trafikkstasjonen:

Ved stabil førlighetssvekkelse skal legen gi en vurdering av om helsekravet er oppfylt uten bruk av personlige hjelpemidler som ortose/protese. Dersom førlighetssvekkelsen er så stor at helsekravet ikke er oppfylt, og tilstanden er stabil (§ 41), skal legen fylle ut helseattesten, som søker leverer hos trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen avgjør om det er behov for kjørevurdering for å fatte vedtak om søker får innvilget dispensasjon fra kravet til førlighet. Dersom kjørevurderingen er bestått, fatter trafikkstasjonen vedtak der førerett innvilges.

Kjørevurdering etter anmodning fra lege via fylkesmannen:

Fylkesmannen kan også i andre tilfelle anmode Statens vegvesen om kjørevurdering etter anmodning fra lege som skal utstede helseattest. Det gjelder for eksempel i saker der søker om førerett har kognitiv svikt, en psykisk lidelse, etc.

Mal: Kjørevurdering etter anmodning fra attestutsteder – til fylkesmannen (DOC)

Legen skal i disse tilfellene sende en anmodning om kjørevurdering til fylkesmannen, som skal vurdere anmodningen og sende den videre til Statens vegvesen dersom fylkesmannen kommer til at kjørevurdering vil være et tjenlig virkemiddel for å avklare søkers helsetilstand. Legen skal i anmodningen opplyse om hva som spesielt ønskes vurdert under kjørevurderingen, særlig når det er noe konkret som bør testes eller at kjøreruten må tilpasses. For eksempel:

a) Hvilken sykdomskategori (syn, førlighet, kognitiv svikt, nevrologiske sykdommer, etc.).
b) Tid til kjørevurderingen dersom er behov for noe ut over normalen. I Vegdirektoratets retningslinjer står satt opp standard time på 90 minutter for kjørevurderinger om helsespørsmål generelt og 75 minutter når det gjelder syn. I dette inkluderes før- og ettersamtale mellom sensor og søker om førerett. Kjøretiden beregnes til 45 minutter, men sensor kan sette opp til 60 minutter dersom henviser ønsker det eller sakens innhold krever det. Unntaksvis, dersom det er noe konkret som skal vurdere og som antas å trenge lenger tid, kan det settes av mer tid enn 60 minutter til kjøring.
c) Hva som spesielt bør vurdere, f.eks.:
- Synsfeltutfall; f.eks. sjekke om kandidaten får med seg hendelser på sidene.
- Reaksjoner – dvs. har søker normal reaksjonstid?
- Vurdere kjøring i mørket.

Når kjørevurderingen er gjennomført sender trafikkstasjonen resultatet tilbake til legen, slik at legen kan bruke den i sin videre vurdering av om helsekravene er oppfylt før helseattest fylles ut.

Øvingskjøring og helsekrav

Det er den som øvingskjører og ledsagers ansvar at helsekravene er oppfylt. Ved tvil om helsekravene er oppfylt må vurderingen gjøres i samråd med behandlende lege. Dersom førerkortet er inndratt på grunn av ikke oppfylte helsekrav og søker ønsker å øvingskjøre før tilbakelevering, skal det foreligge dispensasjon fra fylkesmannen før slik kjøring finner sted. Øvingskjøring bør i slike tilfelle skje i bil med dobbelt pedalsett. Det samme gjelder dersom det er tvil om helsekravene er oppfylt.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2020