Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt forum for forebygging av selvmord

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet et tverrsektorielt nasjonalt forum for forebygging av selvmord. Forumet er ett tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord (2020 -2025) – Ingen å miste.

Målet er å sikre felles innsats og god koordinering på tvers av sektorer i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Oppgaver

Forumet skal gi råd med sikte på å videreutvikle fagområdet, samordne innsatsen og understøtte faglig normering og monitorering av tjenester og tilbud. Forumet gis et særlig ansvar for jevnlig å vurdere hand­lingsplanens måloppnåelse og komme med forslag til justering av tiltakene i lys av ny kunnskap. Det skal også bidra til at det samiske perspektivet ivaretas, og at det selvmordsforebyggende arbeidet tilpasses ulike grupper i samfunnet.

Representanter

Forumet består av 15 personer, ledes av Helsedirektoratet og har sitt første konstituerende møte 4.juni.

 • Generalsekretær Terese Grøm, LEVE
 • Styremedlem Lisa Evensen, Mental Helse Ungdom
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse
 • Seniorrådgiver Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Spesialrådgiver Audun Pedersen, Bergen Kommune
 • Leder Ewa Ness, Psykiatrisk legevakt i Oslo, Oslo universitetssykehus
 • Seksjonsleder Ingrid Camilla Heggland, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna
 • Psykologspesialist Linda Ommen Smedstad, Trasoppklinikken 
 • Psykologspesialist Tormod Stangeland, BUP/Akershus Universitetssykehus
 • Leder Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
 • Forsker Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet
 • Professor Heidi Hjelmeland, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Senterleder Bente Espeland, Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Midt
 • Fagdirektør Dagfinn Thøgersen, Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU)
 • Forsker Anne Silviken, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet (SANKS)

Representantene er invitert til å delta ut i fra sin kompetanse, brede erfaring og engasjement for feltet. Målet er å etablere et forum med høy og variert faglig kompetanse, god gjennomføringsevne og som har legitimitet blant brukere, pårørende og etterlatte og i de ulike fagmiljøene.

Representantene oppnevnes for 2 år om gangen. For å sikre kontinuitet i arbeidet oppnevnes ikke vararepresentanter. Forumet skal følges opp gjennom et tilhørende direktoratsamarbeid.

Andre aktører

For å sikre god dialog mellom forumet og sentrale aktører på feltet, skal forumet minimum én gang i året invitere til felles dialog. Forumet kan ved behov be om innspill fra sentrale aktører, initiere mindre utredninger eller supplere forumet med nødvendig kompetanse på enkeltområder for en avgrenset periode.

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Åste Herheim Aste.Herheim@helsedir.no tlf. 909 52 871 eller seniorrådgiver Kari Guttormsen kari.guttormsen@helsedir.no tlf. 48061823.

 

Først publisert: 08.06.2021 Sist faglig oppdatert: 08.06.2021 Se tidligere versjoner