Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratets brukerråd

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser for Helsedirektoratet.

Bruker- og pårørendemedvirkning er et prioritert satsningsområde i Helsedirektoratet. 
God kvalitet forutsetter at brukerens, pasientens og de pårørendes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene.

Helsedirektoratet benytter et overordnet brukerråd som del av arbeidet med å identifisere hva som er viktig for disse gruppene.

Referat fra møter

2024

2023

Medlemmer i rådet

 • Sissel Karin Haavaag, Norsk Epilepsiforbund (leder)
 • Bernt-Aksel Jensen, FFO, Hørselshemmedes landsforbund
 • Lars Fjærlie Hjetland, FFO, LHL
 • Anette Drangsholt, FFO/Autismeforeningen
 • Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Asgeir Fagerli Langberg, Unge funksjonshemmede
 • Janne Skei, SaFo
 • Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen
 • Sadia Jabeen Iqbal, Utvalget for flerkulturelle minoriteter, Oslo kommune
 • Ingvild Kallevik, LIN (likestilling, inkludering, nettverk)
 • Jon Kirknes, Kreftforeningen
 • Tone Poulsson Torgersen, Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Christine Marie Jentoft, FRI
 • Signe Horn, Organisasjonen Voksne for barn
 • Ola Johan Basmo, Pensjonistforbundet
 • Haakon Steen, Helsedirektoratets Brukerrop, Mental helse
 • Esben Halvorsen, Helsedirektoratets BrukerROP / Marborg
 • Vendla Katrin Nielsen, oppnevnt fra Sametinget
 • Jannicke Bruvik, observatør Pasient- og brukerombudene / Nasjonalt koordinerende brukerombud
 • Kristin Skåre, observatør fra brukerrådet i NAV

Ledelsen i Helsedirektoratet:

 • Bjørn Guldvog
 • Mariann Hornnes
 • Olav Valen Slåttebrekk
 • Linda Granlund

Sekretariat fra Helsedirektoratet:

 • Karin Yan Kallevik
 • Lasse Frantzen
 • Maren Trebler
 • Bjørnar Allgot

Mandat for brukerrådet 2023–2025

Bruker- og pårørendemedvirkning er et prioritert satsningsområde i Helsedirektoratet. God kvalitet forutsetter at brukerens, pasientens og de pårørendes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Helsedirektoratet benytter et overordnet brukerråd som del av arbeidet med å identifisere hva som er viktig for disse gruppene. Sammensetningen av Brukerrådet må gjenspeile bredden i Helsedirektoratets portefølje og brukergrupper, som favner blant annet somatikk, psykisk helse, rus, funksjonshemmede og kronisk syke, akutt syke, barn, ungdom/unge voksne, eldre, kjønns- og seksualitetsmangfold, folkehelse, innvandrerbefolkningen, den samiske befolkningen og pårørende.

Brukerrådet skal, som en del av Helsedirektoratets helhetlige arbeid med bruker- og pårørendemedvirkning, bidra til bedre kvalitet i arbeidet vårt, mer relevante leveranser og tjenester og bedre implementering. Brukerrådet skal ikke erstatte annen bruker- og pårørendemedvirkning i Helsedirektoratet. Brukerrådet skal som hovedregel involveres tidlig i de aktuelle sakene og prosessene.

Brukerrådet skal være:

 • et rådgivende organ for Helsedirektoratets ledelse og drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser knyttet til direktoratets roller og samfunnsoppdrag.
 • et forum for utvikling av bruker- og pårørendemedvirkning i Helsedirektoratet.
 • en drøftingsarena der brukerorganisasjonene kan fremme strategisk viktige saker.

Brukerrådets oppgaver er å:

 • bidra inn i arbeidet med Helsedirektoratets satsningsområder, overordnede prioriteringer og strategiarbeid.
 • bidra inn i arbeidet med Helsedirektoratets oppdrag og prosesser.
 • bidra til utvikling og oppfølging av strategi og interne retningslinjer for systematisk bruker- og pårørendemedvirkning i Helsedirektoratet.

Kriterier for nominasjon og sammensetning av Brukerrådet

 • Brukerrådet skal representere brukere, pasienter, pårørende og befolkningen.
 • Brukerrepresentantene skal søke å ivareta et helhetlig brukermedvirkningsperspektiv.
 • Paraplyorganisasjoner der dette eksisterer, nominerer medlemmer til Brukerrådet.
 • På bakgrunn av organisasjonenes nominasjoner, oppnevner Helsedirektoratet brukerrådsrepresentanter og personlige vararepresentanter etter en helhetlig vurdering av Brukerrådets sammensetning.
 • Dersom det er behov for å oppnevne nye representanter eller vararepresentanter i løpet av perioden, vil Helsedirektoratet gjøre det.

Ledelse av Brukerrådet og forberedelse av møter i Brukerrådet 

 • Brukerrådet velger leder, vara for leder, og representanter til et arbeidsutvalg.
 • Brukerrådslederen leder møtene i Brukerrådet.
 • På hvert møte i Brukerrådet møter helsedirektøren. Dersom det ikke er mulig, vil assisterende helsedirektør eller en av divisjonsdirektørene møte på vegne av Helsedirektoratet. Andre ledere/ansatte fra Helsedirektoratet deltar i relevante saker. Brukerrådets møter er åpne for Helsedirektoratets ansatte.
 • Brukerrådets medlemmer og Helsedirektoratet kan melde saker til Brukerrådet. Utkast til dagsorden for møtene utarbeides av arbeidsutvalget. Brukerrådets leder beslutter dagsorden i samråd med Helsedirektør eller hans/hennes representant.

Møtehyppighet/Arbeidsbelastning

 • Et arbeidsmøte på ca. 5 timer med fysisk oppmøte tidlig på året med mål om å lage en årsplan for hvilke saker i Helsedirektoratets tildelingsbrev som Brukerrådet, i samråd med direktoratets ledelse, ønsker å behandle ila året
 • 4 ordinære møter om året på ca. 4 timer med fysisk oppmøte
 • Helsedirektøren kan beslutte at Brukerrådet kalles inn til digitale ad hoc møter for å gi innspill i viktige strategiske prosesser som ikke kan tilpasses den ordinære møterekken.
 • I kriser og pandemier vil det være ønskelig med regelmessige dialogmøter.
 • På frivillig basis, avhengig av medlemmenes interesse og arbeidskapasitet, kan det være aktuelt å delta i utvalgte arbeidsseminarer eller spesifikke prosjekter.

Funksjonstid

Brukerrådets funksjonsperiode er tre år.

Habilitet og konfidensialitet

Forvaltnings- og offentlighetslovens regler gjelder for rådets arbeid. Brukerrådets uttalelser er offentlige med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt. Brukerrådets representanter må selv melde fra om det oppstår habilitetsutfordringer.

Honorar

Brukerrådet honoreres i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser for godtgjørelse og dekning av utgifter ved deltakelse i grupper og råd.

Brukerrådets sekretariat

Sekretariatsfunksjonen, som ligger til Helsedirektoratet, innebærer å ta imot forslag til saker, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av brukerrådsmøter, saksforberedelse, referatføring og relevante informasjonstiltak. Sekretariatet er kontaktpunkt for rådet, rådets leder og arbeidsutvalget.

Evaluering av Brukerrådets virksomhet

I løpet av oppnevningsperioden gjennomføres evaluering av Brukerrådets arbeidsform og resultatoppnåelse. Sekretariatet i Helsedirektoratet kan bistå dette arbeidet.

Mandatet er vedtatt i Helsedirektoratets ledermøte 15. november 2022.

Kontakt

Sekretariatet for brukerrådet kan kontaktes via e-post: brukerraadet@helsedir.no.

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 13.03.2024 Se tidligere versjoner