Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for persontilpassa medisin

Fagråd for persontilpassa medisin skal sikre samordna og koordinert oppfølging og implementering av persontilpassa medisin i helsetenesta. Helsedirektoratet leier fagrådet.

Om fagrådet

Overordna koordinerande ansvar

Helsedirektoratet har eit overordna koordinerande ansvar for oppfølging av Strategi for persontilpasset medisin 2023–2030 (regjeringen.no PDF). Strategien byggjer på Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetenesta 2017–2021, men har eit breiare perspektiv. Strategien har mellom anna ei rekke tiltak som er retta mot dei kommunale helse- og omsorgstenestene. 

Fagrådet blei oppretta for å koordinere oppfølging av den nasjonale strategien for persontilpasset medisin 2017 til 2021. Det skal utviklast videre for å følgje opp den nye strategien.

Vidareutvikling av Fagrådet

Helsedirektoratet har fått eit særskild ansvar for å følgje opp av den nye strategien. Det handlar spesielt om koordinering av aktørane og oppfølgingsarbeid gjennom leiing av og vertskap for Fagrådet. Som følgje av at denne strategien har eit breiare perspektiv, er det relevant at Helsedirektoratet ser på Fagrådet si samansetning og  mandat. Dette arbeidet er starta opp, og vil fortsette utover i 2023.

Formålet med noverande Fagråd

Formålet med noverande Fagråd for persontilpasset medisin er:

 • å sikre samordna og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingane i strategien for 2017-2021
 • å sikre forankring i helsetenesta
 • å sikre at vi prioriterer dei riktige problemstillingane.

Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår koordinerande rolle.

Fagrådet skal også bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklinga innan persontilpassa medisin/presisjonsmedisin, slik at vi fangar opp nye problemstillingar og utfordringar så tidleg som mogleg. Vi bør kunne kontakte Fagrådet når vi treng fagkompetanse inn i arbeidsgrupper etc. Det kan gjere slike prosessar raskare og meir effektive.

Referater

Medlemmer

Fagrådet sin leiar, Helen Brandstorp, er divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet og prosjekteigar for persontilpasset medisin.

Representantar

 • Helsedirektoratet v/ Helen Brandstorp (leiar) og Grethe Foss
 • Abelia v/Stephen McAdam
 • Datatilsynet v/Susanne Lie
 • Dei regionale helseføretaka v/Hege Russnes (Helse Sør-Øst), Lars Eikvar (Helse Sør-Øst), Ulla Randen (Helse Sør-Øst), Gunnar Houge (Helse Vest), Hans-Johnny Schjelderup-Nilsen (Helse Midt-Norge) og Rune Sundset (Helse Nord)
 • Direktoratet for e-helse v/Evita Lindholm
 • Folkehelseinstituttet v/Gun Peggy Knudsen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/Lilly Ann Elvestad
 • Kreftforeningen v/Ole Alexander Opdalshei
 • Kreftregisteret v/Giske Ursin
 • Legemiddelindustrien v/ Ina Dahlsveen
 • Norges forskningsråd v/Ole Johan Borge
 • Norsk forening for allmennmedisin v/Henrik Vogt
 • Norsk forening for medisinsk genetikk v/Asbjørg Stray-Pedersen
 • Statens legemiddelverk v/Anne-Berit Erdal. Fra september 2023 deltar KS med medisinsk fagsjef Hege Lorentzen. 

Kontakt

Først publisert: 25.11.2019 Sist fagleg oppdatert: 04.07.2023 Sjå tidlegare versjonar