Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal styringsgruppe for kreftscreeningprogram

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Det etableres høsten 2022 en felles nasjonal styringsgruppe for screening mot brystkreft og livmorhalskreft. Tarmkreftscreening omfattes foreløpig ikke av styringsgruppas mandat.

Les mer om nasjonale kreftscreeningprogram

Mandat

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen.  Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til de nasjonale kreftscreeningsprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status og utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

Les hele mandatet her.


Medlemmer

Funksjon Navn Tilknytting
Leder Johan Torgersen Helsedirektoratet
Nestleder Trude Andreassen Helsedirektoratet
Sekretariatsleder Kaja Fjell Jørgensen Helsedirektoratet
Medlem Sissi Espetvedt Helsedirektoratet
Medlem Jan Frich Helse Sør-Øst RHF
Medlem Bjørn Egil Vikse Helse Vest RHF
Medlem Henrik A. Sandbu Helse Midt RHF
Medlem Geir Tollåli Helse Nord RHF
Medlem Marte Kvittum Tangen Norsk forening for allmennmedisin
Medlem Giske Ursin Kreftregisteret
Medlem Ole Alexander Opdalshei Kreftforeningen


Styringsgruppemøter

Dato Møtedokumenter Referater
23.11.2022 Møtebok Referat
     

Forslag til saker 

Forslag om utredning av et nytt screeningprogram eller endringer i et eksisterende kan komme fra ulike aktører som fagmiljø, helsetjenesten, brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgs departementet. Forslag fremmes ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Skjema for å foreslå sak til behandling av Nasjonal styringsgruppe for kreftscreeningprogram

Rådgivningsgrupper

Helsedirektoratet har etablert rådgivningsgrupper for hvert screeningprogram (mandat mammografiscreeningprogrammet, mandat livmorhalsprogrammet). Rådgivingsgruppene driftes av Kreftregisteret, og skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt.

Kontakt

Kaja Fjell Jørgensen: kaja.fjell.jorgensen@ helsedir.no

Først publisert: 11.11.2022 Sist faglig oppdatert: 11.11.2022 Se tidligere versjoner