Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referater fra møter i ekspertutvalget om samtykkekompetanse

08. desember 2022

Hovedtema for utvalgsmøtet var samfunnssikkerhet.

Øyvind Holst, ph.d., cand.jur., førsteamanuensis og juridisk rådgiver ved Regionalt kompetansesenter SIFER holdt innlegg for utvalget. Innlegget fokuserte på de to rettslige "sporene" i sikkerhetspsykiatrien, sivil- og strafferettslig tvunget psykisk helsevern.

Videre fikk utvalget et innlegg fra Unn Kristin Haukvik, MD, ph.d., ved Institutt for klinisk medisin (UiO) og Klinikk Psykisk helse og avhengighet (OUS). Innlegget omhandlet tvangens rolle for å forhindre alvorlig vold.

En av arbeidsgruppene presenterte identifisere utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet på bakgrunn av punktene i mandatet. Presentasjonen dannet utgangspunkt for videre diskusjon med utvalget. 

Siste del av møtet ble brukt til en gjennomgang av forslag til rapportdisposisjon og planlegging av videre fremdrift for arbeidsgruppene.

10. november 2022

Hovedtema for utvalgsmøte var bruker-/pårørendeperspektivet, samt helsetjenesten.

To av arbeidsgruppene presenterte sitt arbeid om disse temaene.

Arnhild Lauveng, psykolog og seniorrådgiver/forsker på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse holdt innlegg for utvalget. Innlegget fokuserte på brukerens opplevelse av tvang som belastning, menneskerettigheter og CRPD, samt brukernes vurdering av nytte og skade ved tvang.

Siste del av møtet ble brukt til en gjennomgang av Tvangsbegrensingsloven (NOU 2019:14), med hensyn til at utvalget skal gi innspill til det videre arbeidet med lovforslaget når det gjelder vilkåret om samtykkekompetanse.

10. oktober 2022

Den første arbeidsgruppen presenterte sitt arbeid med punktene i mandatet om forståelse og praktisering av samtykkekompetanse. Presentasjonen dannet utgangspunkt for videre diskusjon og indentifisering av sentrale problemstillinger som rapporten skal belyse.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Linn Norseth og Tor Wessel holdt et innlegg for utvalget. Representanter fra Statsforvalteren i Rogaland, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken deltok digitalt. 

Utvalget besluttet at det skal sendes invitasjoner til utvalgte aktører, for å be om innspill til punktene i mandatet. Fristen for å levere innspill ble satt til 15. desember 2022. Alle innspill publiseres på utvalgets nettside. 

Ved behov for muntlige innspill fra flere enn hva utvalgsmøtene klarer å dekke på sine ordinære møter, ble det enighet i utvalget om å invitere til et eget innspillsmøte etter jul. 

15. september 2022

Bjørn Henning Østenstad, professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og leder av Tvangslovutvalget (NOU 2019: 14), innledet utvalgsmøtet med betraktninger rundt prinsippet om samtykkekompetanse.

Utvalget fikk deretter innspill fra både Psykologforeningen og Norsk psykiatrisk forening. Foreningene deltok samlet for å fremme diskusjon rundt praksisnære perspektiver på mandatet.

Menneskerettighetenes betydning i psykisk helsevern, herunder FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), var et gjennomgående tema i under møtet.

Siste del av møtet ble brukt til å organisere utvalgsmedlemmene i arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe fikk hovedansvar for bestemte punkter i mandatet. De kommende utvalgsmøtene vil ta utgangspunkt i arbeidet til hver av arbeidsgruppene.

19. august 2022

I første del av møtet diskuterte utvalget prosess og kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Utvalget diskuterte særlig hvilke data som er tilgjengelig for å belyse punktene i mandatet.

Kari Paulsrud, advokat og nestleder i kontrollkommisjonen ved Blakstad sykehus, og Siri Weisæth, politiadvokat i psykiatrigruppen ved Oslo politidistrikt, holdt hvert sitt innspill til og betraktninger om mandatet.

Siste del av møtet ble brukt til å diskutere det videre arbeidet i utvalget, samt forslag til innspill fra aktuelle bidragsytere. Utvalget trakk frem at det blir viktig å invitere noen til å ivareta pårørendeperspektivet.

10. juni 2022

Ekspertutvalget avholdt sitt første møte i samarbeid med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. På møtet gjennomgikk utvalget punktene i mandatet. Gjennomgangen omfattet blant annet fortolkning og tilnærming til de enkelte mandatpunktene.

Utvalget drøftet aktuelle aktører som kan involveres i det videre arbeidet og fastsatte fremtidig møteplan.

Først publisert: 26.10.2022 Sist faglig oppdatert: 20.12.2023 Se tidligere versjoner