Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referater fra møter i ekspertutvalget om samtykkekompetanse

10. oktober 2022

Den første arbeidsgruppen presenterte sitt arbeid med punktene i mandatet om forståelse og praktisering av samtykkekompetanse. Presentasjonen dannet utgangspunkt for videre diskusjon og indentifisering av sentrale problemstillinger som rapporten skal belyse.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Linn Norseth og Tor Wessel holdt et innlegg for utvalget. Representanter fra Statsforvalteren i Rogaland, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken deltok digitalt. 

Utvalget besluttet at det skal sendes invitasjoner til utvalgte aktører, for å be om innspill til punktene i mandatet. Fristen for å levere innspill ble satt til 15. desember 2022. Alle innspill publiseres på utvalgets nettside.  

Ved behov for muntlige innspill fra flere enn hva utvalgsmøtene klarer å dekke på sine ordinære møter, ble det enighet i utvalget om å invitere til et eget innspillsmøte etter jul. 

15. september 2022

Bjørn Henning Østenstad, professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og leder av Tvangslovutvalget (NOU 2019: 14), innledet utvalgsmøtet med betraktninger rundt prinsippet om samtykkekompetanse.

Utvalget fikk deretter innspill fra både Psykologforeningen og Norsk psykiatrisk forening. Foreningene deltok samlet for å fremme diskusjon rundt praksisnære perspektiver på mandatet.

Menneskerettighetenes betydning i psykisk helsevern, herunder FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), var et gjennomgående tema i under møtet.

Siste del av møtet ble brukt til å organisere utvalgsmedlemmene i arbeidsgrupper. Hver arbeidsgruppe fikk hovedansvar for bestemte punkter i mandatet. De kommende utvalgsmøtene vil ta utgangspunkt i arbeidet til hver av arbeidsgruppene.

19. august 2022

I første del av møtet diskuterte utvalget prosess og kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Utvalget diskuterte særlig hvilke data som er tilgjengelig for å belyse punktene i mandatet.

Kari Paulsrud, advokat og nestleder i kontrollkommisjonen ved Blakstad sykehus, og Siri Weisæth, politiadvokat i psykiatrigruppen ved Oslo politidistrikt, holdt hvert sitt innspill til og betraktninger om mandatet.

Siste del av møtet ble brukt til å diskutere det videre arbeidet i utvalget, samt forslag til innspill fra aktuelle bidragsytere. Utvalget trakk frem at det blir viktig å invitere noen til å ivareta pårørendeperspektivet.

10. juni 2022

Ekspertutvalget avholdt sitt første møte i samarbeid med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. På møtet gjennomgikk utvalget punktene i mandatet. Gjennomgangen omfattet blant annet fortolkning og tilnærming til de enkelte mandatpunktene.

Utvalget drøftet aktuelle aktører som kan involveres i det videre arbeidet og fastsatte fremtidig møteplan.

Først publisert: 26.10.2022 Sist faglig oppdatert: 09.11.2022 Se tidligere versjoner