Avregningsutvalget

Utvalget gir Helsedirektoratet råd i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og utfører kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget gir råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen (Innsatsstyrt finansiering). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitetsbaserte finansieringsordningen.

Anbefalinger er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne og anbefalinger og møtereferat er offentlige. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

Møtereferat

Årsrapporter (PDF)

Medlemmer i utvalget

Leder av utvalget:

 • Bjørn Buan, Daglig leder for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen

Medlemmer:

 • Kathan Al-Azawy, Helse Bergen HF, avdelingsoverlege
 • Suzana Rosic, Helse Finnmark HF, overlege
 • Marianne Altmann, Akershus universitetssykehus HF, overlege dr.med.
 • Arne Seternes, St Olavs hospital HF, overlege
 • Erik Rødevand, St. Olavs hospital HF, overlege/avd.sjef
 • Halfdan Aass, Vestre Viken HF, Fagdirektør dr.med.
 • Wender Figved, Vestre Viken, Overlege
 • Tove Bjerkreim, Helse Stavanger HF, Overlege
 • Niels Krum-Hansen, UNN HF, Overlege
 • Petter Bugge, Prosjektleder pakkeforløp, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS

Sektretariat og observatør:

 • Hanne Lehn, Helsedirektoratet (observatør), seniorrådgiver
 • Morten Støver, Helsedirektoratet (hovedansv. sekretær), seniorrådgiver
 • Adrian Tveit Lundemo, Helsedirektoratet (sekretær), rådgiver

Kontakt

Morten.Stover@helsedir.no
Telefon: 95 25 37 72

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 08.03.2017