Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Fra 2012 har Helsedirektoratet stimulert kommuner til oppretting av Rask psykisk helsehjelp-team (RPH-team) gjennom et etablerings- og lønnstilskudd til kommuner.

Det er hittil opprettet 66 RPH-team som følge av tilskuddsordningen. De siste to årene har også kommuner som ikke har mottatt tilskudd opprettet team for egen kostnad.

Etablering- og lønnstilskuddet for oppretting av RPH-team er under omlegging og skal fases ut. Det er kun kommuner som er inne i sitt 2. eller 3. år med tilskudd som kan søke dette tilskuddet ut sin etableringsperiode.

Regjeringen og Stortinget ønsker å fortsette satsingen på RPH-modellen. Samtidig har man besluttet å legge om tilskuddsordningen til kommunene, fordi opptrappingen av antall team ikke har gått raskt nok. Kommuner som har vært inne i tilskuddsordningen har fått gratis videreutdanning av terapeuter i RPH-modellen, implementeringsstøtte fra NAPHA og følgeevalueringer. Når kommunene var ferdig med sin treårige tilskuddsperiode, har den systematiske oppfølgingen opphørt. Det er nå et ønske å systematisk styrke RPH-teamene også etter etableringsperioden er ferdig. En slik støtte skal sikre teamene forankring og legitimitet i egen organisasjon og over for beslutningstakerne og samarbeidspartner. Den skal også bidra til systematisk kvalitets- og tjenesteutvikling.

Ny ordning fra 2021

Helsedirektoratet har gjort en ny offentlig anskaffelse for å øke kapasiteten i opplæringstilbudet for RPH-modellen. Både nye kommuner som har vedtatt etablering av RPH-team og kommuner som allerede har eksisterende RPH-team, kan nå søke ansatte til gratis opplæring. Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) fikk anbudet og er klare til å ta imot flere kommunalt ansatte som skal jobbe som RPH-terapeuter.

Kommuner som ønsker å delta på videreutdanningen kontakter NFKT som er ansvarlig for inntak.

Opplæringsprogram i Kognitiv Terapi for Rask psykisk helsehjelp | Norsk forening for kognitiv terapi

Følgende krav stilles for å kunne delta i videreutdanningen:

  1. Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH-team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen. Det kan gjøres unntak for dette kravet høsten 2021 for de som ikke rekker å få på plass slik dokumentasjon. Denne må da innleveres innen desember 2021.

Begrunnelse: Faglig ledelse og en teamorganisering er viktige element for å skape et tilstrekkelig fagmiljø og sikre en god faglig ledelse i implementeringen, kvalitet og tjenesteutvikling av tilbudet.

Øvrige krav til RPH team:

  1. Kommunen må bekrefte at alle ansatte som skal jobbe i RPH-teamet har fullført, er under utdanning, eller skal gjennomføre utdanning i RPH. Videre at de som skal veilede ansatte i team, har godkjent utdanning i RPH.
  2. Kommunen må bekrefte at RPH-teamet har, eller jobber med å rekruttere minimum en 50 %.  psykologstilling. I områder hvor rekruttering av psykolog er vanskelig og ikke lykkes over tid, kan denne tjenesten også kjøpes eksternt.
  3. Kommunen må legge til rette for at RPH-tjenesten tar imot ordning for etablering- og implementeringsstøtte fra NAPHA.
  4. Kommunen bør legge til rette for monitorering av RPH når dette er klart. jf. Punkt
  5. Kommunen bør legge til rette for deltakelse i systematisk evaluering av omlegging av RPH- ordningen, jf. punkt 5.

NAPHA øker sin implementeringsstøtte til RPH-teamene

Helsedirektoratet har bedt NAPHA om å øke innsatsen sin både til RPH-team som er under etablering og til allerede etablerte team. På denne måten håper vi å styrke teamene, kriteriene for etterlevelse av modellen og nettverkene som er rundt, og bidra til økt kvalitets- og tjenesteutvikling. NAPHA har også fått i ansvar å koordinere omleggingen av ordningen sammen med Helsedirektoratet, arrangere nettverkssamlinger og bidra med faglige innspill samt å ferdigstille en håndbok for etablering og drift av RPH-team.

Opprettelse av regionale veiledere for RPH-teamene

Som et ledd i styrkingen av RPH-modellen og teamene, planlegges det oppretting av regionale veiledere. De regionale veilederne vil komme i tillegg til den veiledningen som allerede eksisterer innad i hvert enkelt team og kan også skje på tvers av ulike RPH-team. Det vil komme mer informasjon om denne ordningen når den er ferdig utredet.

Utredning av en nasjonal monitoreringsordning

Som et ledd i den faglige utviklingen av RPH-modellen og forskning på effekten av kommunale tiltak vil vi utrede muligheten for å opprette en nasjonal monitoreringsordning som benyttes av alle RPH-team for måling av effekten før, under og etter endt behandling. Utredningen av dette vil starte høsten 2021.

Kommunen vil her få hjelp til å legge til rette for monitorering av behandlingseffekt og resultater av RPH-behandlingen. Det vil også bli mulig å kunne dele data for bruk i forskning, implementeringsstøtte og kvalitets- og tjenesteutvikling. Det vil komme mer informasjon om denne ordningen når denne er på plass.

Evaluering av omlegging av tilskuddsordning til RPH

Helsedirektoratet planlegger å evaluere hvordan effekten av RPH-behandling har blitt etter omlegging av tilskuddsordning til kommunene. En slik evaluering vil tidligst komme i gang høsten 2022. Det vil komme mer informasjon om dette.

Først publisert: 20.05.2021 Sist faglig oppdatert: 20.05.2021 Se tidligere versjoner