Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen og Stortinget ønsker å fortsette satsingen på lavterskel tilbudet Rask psykisk helsehjelp, omtalt som RPH-modellen. For å øke antall nye RPH team, besluttet regjeringen å legge om ordningen fra 2021.

Kommuner som har mottatt tilskudd under ordningen har fått gratis videreutdanning av terapeuter i RPH-modellen, implementeringsstøtte fra NAPHA og følgeevalueringer. Når kommunene var ferdig med sin treårige tilskuddsperiode, har den systematiske oppfølgingen opphørt.

Det er et ønske å systematisk styrke RPH-teamene også etter etableringsperioden er ferdig. En slik støtte skal sikre teamene forankring og legitimitet i egen organisasjon og overfor beslutningstakerne og samarbeidspartner. Den skal også bidra til systematisk kvalitets- og tjenesteutvikling.

Nye implementeringstiltak fra 2021

Helsedirektoratet har økt kapasiteten i opplæringstilbudet for RPH-modellen. Både nye kommuner som har vedtatt etablering av RPH-team og kommuner som allerede har eksisterende RPH-team, kan nå søke ansatte til gratis opplæring hos Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) (kognitiv.no).

Følgende krav stilles for å kunne delta i videreutdanningen:

  1. Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH-team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen. 

Begrunnelse: Faglig ledelse og en teamorganisering er viktige element for å skape et tilstrekkelig fagmiljø og sikre en god faglig ledelse i implementeringen, kvalitet og tjenesteutvikling av tilbudet.

Øvrige krav til RPH team:

  1. Kommunen må bekrefte at alle ansatte som skal jobbe i RPH-teamet har fullført, er under utdanning, eller skal gjennomføre utdanning i RPH. Videre at de som skal veilede ansatte i team, har godkjent utdanning i RPH.
  2. Kommunen må bekrefte at RPH-teamet har, eller jobber med å rekruttere minimum en 50 %.  psykologstilling. I områder hvor rekruttering av psykolog er vanskelig og ikke lykkes over tid, kan denne tjenesten også kjøpes eksternt.
  3. Kommunen må legge til rette for at RPH-tjenesten tar imot ordning for etablering- og implementeringsstøtte fra NAPHA.
  4. Kommunen bør legge til rette for rutinemessig innhenting av resultatdata i RPH når dette er klart.
  5. Kommunen bør legge til rette for deltakelse i nasjonal veiledningsordning.
  6. Kommunen bør legge til rette for deltakelse i systematisk evaluering av omlegging av RPH- ordningen. 

NAPHA øker sin implementeringsstøtte til RPH-teamene

Helsedirektoratet har bedt NAPHA om å øke innsatsen sin både til RPH-team som er under etablering og til allerede etablerte team. På denne måten håper vi å styrke teamene, kriteriene for etterlevelse av modellen og nettverkene som er rundt, og bidra til økt kvalitets- og tjenesteutvikling. NAPHA har også fått i ansvar å koordinere omleggingen av ordningen sammen med Helsedirektoratet, arrangere nettverkssamlinger og bidra med faglige innspill samt å ferdigstille en håndbok for etablering og drift av RPH-team.

NAPHA: Rask psykisk helsehjelp

RPH-håndboka (napha.no, PDF)

Nasjonal veilederordning for RPH-teamene

Som et ledd i styrkingen av RPH-modellen og teamene, er det opprettet en nasjonal veilederordning for alle RPH terapeuter. Denne veiledningen kommer i tillegg til den veiledningen som allerede eksisterer innad i hvert enkelt team og skjer på tvers av ulike RPH-team. Veiledningen dekkes av Helsedirektoratet og utføres av erfarne terapeuter med videreutdanning i veiledning innenfor kognitiv adferdsterapi.

Utredning av rutinemessig innhenting av resultatdata for RPH

Som et ledd i den faglige utviklingen av RPH-modellen og forskning på effekten av kommunale tiltak undersøker vi muligheten for å opprette en nasjonal elektronisk innhenting av resultatdata  som kan benyttes av alle RPH-team for måling av effekten før, under og etter endt behandling. Utredningen av dette vil fullføres våren 2023.

Det vil komme mer informasjon om ordningen når denne er på plass.

Se også: 6 av 10 fortsatt friske tre år etter Rask psykisk helsehjelp (fhi.no)

Først publisert: 20.05.2021 Sist faglig oppdatert: 09.11.2022 Se tidligere versjoner