Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen og Stortinget ønsker å satse på Rask psykisk helsehjelp, omtalt som RPH-modellen. De har besluttet å legge om tilskuddsordningen til kommunene (fra 2012) da opptrappingen av antall team ikke har gått raskt nok.

Kommuner som har vært inne i tilskuddsordningen har fått gratis videreutdanning av terapeuter i RPH-modellen, implementeringsstøtte fra NAPHA og følgeevalueringer. Når kommunene var ferdig med sin treårige tilskuddsperiode, har den systematiske oppfølgingen opphørt.

Det er nå et ønske å systematisk styrke RPH-teamene også etter etableringsperioden er ferdig. En slik støtte skal sikre teamene forankring og legitimitet i egen organisasjon og over for beslutningstakerne og samarbeidspartner. Den skal også bidra til systematisk kvalitets- og tjenesteutvikling.

Nye implementeringstiltak fra 2021

Helsedirektoratet har økt kapasiteten i opplæringstilbudet for RPH-modellen. Både nye kommuner som har vedtatt etablering av RPH-team og kommuner som allerede har eksisterende RPH-team, kan nå søke ansatte til gratis opplæring hos Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).  

Opplæringsprogram i Kognitiv Terapi for Rask psykisk helsehjelp | Norsk forening for kognitiv terapi

Følgende krav stilles for å kunne delta i videreutdanningen:

Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH-team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen. 

Begrunnelse: Faglig ledelse og en teamorganisering er viktige element for å skape et tilstrekkelig fagmiljø og sikre en god faglig ledelse i implementeringen, kvalitet og tjenesteutvikling av tilbudet.

Øvrige krav til RPH-team:

  1. Kommunen må bekrefte at alle ansatte som skal jobbe i RPH-teamet har fullført, er under utdanning, eller skal gjennomføre utdanning i RPH. Videre at de som skal veilede ansatte i team, har godkjent utdanning i RPH.
  2. Kommunen må bekrefte at RPH-teamet har, eller jobber med å rekruttere minimum en 50 prosent psykologstilling. I områder hvor rekruttering av psykolog er vanskelig og ikke lykkes over tid, kan denne tjenesten også kjøpes eksternt.
  3. Kommunen må legge til rette for at RPH-tjenesten tar imot ordning for etablering- og implementeringsstøtte fra NAPHA.
  4. Kommunen bør legge til rette for monitorering av RPH når dette er klart.

NAPHA øker sin implementeringsstøtte til RPH-teamene

Helsedirektoratet har bedt NAPHA om å øke innsatsen sin både til RPH-team som er under etablering og til allerede etablerte team. På denne måten håper vi å styrke teamene og kriteriene for etterlevelse av modellen og nettverkene som er rundt. I tillegg ønsker vi å bidra til økt kvalitets- og tjenesteutvikling. NAPHA har også fått i ansvar å koordinere omleggingen av ordningen sammen med Helsedirektoratet, arrangere nettverkssamlinger og bidra med faglige innspill, samt å ferdigstille en håndbok for etablering og drift av RPH-team. Håndboka ferdigstilles sommeren 2022.

Opprettelse av regionale veiledere for RPH-teamene

Som et ledd i styrkingen av RPH-modellen og teamene, er det opprettet en nasjonal veilederordning for alle RPH-terapeuter. Veilederordningen kommer i tillegg til veiledningen som allerede eksisterer innad i hvert enkelt team og skjer på tvers av ulike RPH-team. Veiledningen dekkes av Helsedirektoratet.

Utredning av en nasjonal monitoreringsordning

Som et ledd i den faglige utviklingen av RPH-modellen og forskning på effekten av kommunale tiltak utreder vi muligheten for å opprette en nasjonal monitoreringsordning som benyttes av alle RPH-team for måling av effekten før, under og etter endt behandling. Utredningen fullføres våren 2023. 

Det kommer mer informasjon om ordningen når den er på plass.

Først publisert: 20.05.2021 Sist faglig oppdatert: 09.06.2022 Se tidligere versjoner