Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Merk: Ny søknadsfrist 29.01.21, er endelig!

Søknadsfrist 29. januar 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Denne ordningen sees i sammenheng med tilskuddsordningen "Seksuell helse" (helsedirektoratet.no)

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med forskriften for tilskuddet (lovdata.no

Beløp: Ca. 24 mill. kroner i 2021, med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet

  • Ca. 18,4 mill. kroner er forbeholdt driftstilskudd
  • Ca. 1,5 mill. kroner er forbeholdt prosjekttilskudd
  • 4,1 mill. kroner er øremerket Kirkens bymisjon, Aksept  

Referanse:  Kap. 762, post 73 St prp 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Ordningen har to typer tilskudd:

  • Driftstilskudd: Det gis driftstilskudd til tre søkere som har hovedansvaret for å følge opp arbeidet rettet mot de tre hovedmålgruppene (se under), i tråd med målene for ordningen. Driftstilskudd forutsetter et forpliktende samarbeid med andre aktører. Ved treårig innvilgelse av driftstilskudd tas det forbehold om Stortingets årlige bevilgning. Ny treårsperiode for driftstilskudd startet i 2019 og varer ut 2022. Det gis rom for å justere søknaden årlig, gitt at tiltak eller prosjekter kommer til eller faller fra.

 

  • Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til andre søkere som følger opp målområdene og som retter seg mot relevante målgrupper for ordningen.

Mål og målgruppe 

Overordnede målområder:

a) en helhetlig ivaretakelse av hivpositive
b) forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

Hovedmålgrupper:
a) mennesker som lever med hiv
b) menn som har sex med menn med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner
c) migranter med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.


I tillegg kan følgende være målgrupper for prosjekttilskudd:
a)    andre befolkningsgrupper som har sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (herunder mennesker som selger og kjøper sex, sprøytebrukere m.fl.).

For utdyping av hovedmål og innsatsområder, se Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) (regjeringen.no).


I 2021 vil Helsedirektoratet prioritere tilskudd til tiltak som bidrar til 
•    å bedre målgruppenes seksuelle helse 
•    å øke testfrekvensen blant personer med særlig sårbarhet for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner
•    å bedre livskvalitet og levekår for eldre som lever med hiv og mennesker som har levd lenge med hiv.

Hvem kan søke?

Driftstilskudd: Stiftelser, organisasjoner eller samarbeid mellom disse.


Prosjekttilskudd: Kommuner, fylkeskommuner, statlige/ kommunale/ fylkeskommunale virksomheter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i forskriften.

Helsedirektoratet har etter innspill fra tidligere tilskuddsmottakere utarbeidet en søknadsveiledning for tilskuddet (PDF)

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i forskriften.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Dersom Helsedirektoratet mottar prosjektsøknader som bør inngå som en del av den helhetlige oppfølgingen av en hovedmålgruppe (driftstilskudd) vil vi ta initiativ til at denne kan integreres i hovedsøknaden for en mest mulig helhetlig oppfølging av målgruppene.

Svar kan forventes innen 1. april 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for 2021, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

 

Tilskuddsmotakere i 2020 (xlsx)​​​​​​​

Først publisert: 30.11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.11.2020