Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som mottok tilskudd i 2021 kan søke tilskudd til videreføring av stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

MERK: Oppgitt beløp er kun et anslag og kan bli korrigert senere.

MERK: Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte Statsforvalternes elektroniske søknadsskjema og rapporteringsskjema.

Se www.statsforvalteren.no for eventuelle aktiviteter knyttet til tilskuddet i ditt fylke.

Bakgrunn:

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid ble tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). I og med at planen nå er avsluttet skal det lages en ny innretning på tilskuddsordningen. Den vil blir lyst ut i løpet av våren 2022 og alle kommuner vil ha mulighet til å søke om midler.

Overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4.

Med forbehold om Stortingets årlige vedtak blir overgangsordningen avviklet senest i 2024. Søkere som oppfyller kriteriene, får i tråd med tidligere regelverk, mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Beregning av årlig tilskuddsbeløp i perioden fremkommer i regelverkets punkt 4.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle rusfeltet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Først publisert: 15.11.2019 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner