Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

Søker skal benytte Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Søknads- og rapporteringsfrist til Fylkesmannen er innen 1. mars 2020.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF). eller les kortversjonen nedenfor. 

Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd fra Fylkesmannen

Fra 1. Januar 2020 har vi en ny kommunestruktur der en del kommuner er nye og har slått seg sammen med en eller flere andre kommuner. Fra samme dato opphører de kommuner som har slått seg sammen til nye kommuner. Ved sammenslåing overtar den nye kommunen retter og plikter overfor fylkesmannen som de sammenslåtte kommuner hadde inntil opphør. Det betyr at ny kommune (fra 1.1.2020) har ansvar for å oppfylle de krav som er stilt i tilskuddsbrev fra fylkesmannen til de opphørte kommuner som inngår i ny kommune.  I søknads- og rapporteringsskjemaet er det flere steder lagt inn informasjon og veiledning om hvordan dette skal gjøres.

Bakgrunn

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. 

Bevilgningen for tilskuddet er totalt på 492,5 millioner kroner. 

Tilskuddsordningen fikk i 2017 ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Dette innebærer en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløp og med et samtidig krav om forankring av tiltak/stillinger i kommunale planverk og budsjetter. Denne tidsbegrensningen og reduksjonen kompenseres av opptrappingsmidler i rammetilskuddet til kommunene under planperioden.

Tilskuddsordningen spisses mot en ønsket utvikling, jf. primærhelsemeldingens teambaserte tenkning og styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020) med vekt på blant annet økt brukerinnflytelse i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler. Tilskuddsordningen må også ses i sammenheng med Bolig for velferd - Nasjonal boligsosial strategi 2014-2020 og ny nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022. 

Mål for ordningen

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe

Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker:

I hvilken grad benyttes den økte kapasiteten i tjenestene inn mot:

 • økt bruker- og pårørendemedvirkning
 • tidlig innsats rettet mot utsatte individer og grupper
 • tverrfaglig, ambulant teambasert behandling og oppfølging
 • tjenester knyttet til bolig og oppfølging i bolig
 • tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp
 • lavterskeltjenester

Tilskuddsmottakers vurdering av hvordan tilskuddet har bidratt til å oppnå målene for ordningen.

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

 • Lønn til stillinger.
 • Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.
 • Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf avsnitt om beregningsregler. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Prioriteringer

 • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
 • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
 • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
 • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
 • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
 • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
 • Lavterskeltjenester

Beregningsregler

Tilskudd gis til lønn til stillinger i inntil fire år, med en gradvis årlig nedtrapping. Beregningen tar utgangspunkt i 100 % stillingsressurs. Ved reduksjon i stillingsprosent, skal tilskuddet reduseres tilsvarende.

​År ​Tilskuddsberegning
​År 1 ​Kr 660 000,- pr stilling inkl kr 10 000 i kompetanseutviklingsmidler
​År 2 ​Kr 550 000,- pr stilling inkl kr 10 000 i kompetanseutviklingsmidler
År 3 ​Kr 440 000,- pr stilling inkl kr 10 000 i kompetanseutviklingsmidler
​År 4 ​Kr 330 000,- pr stilling inkl kr 10 000 i kompetanseutviklingsmidler

 

Overgangsregler

Tilskuddsmottakere som har mottatt tilskudd i henhold til tidligere regelverk (før 2017), skal som hovedregel følge samme avkortningsstige som nye søkere, men skal i utgangspunktet ikke kunne motta høyere tilskuddsbeløp enn fjorårets. Fylkesmannen må beregne hvor på stigen den enkelte tilskuddsmottaker skal plasseres etter hvor lenge de har mottatt tilskudd over ordningen og tidligere mottatt beløp. 

Tilskuddsmottakere som faller inn under overgangsreglene, vil som hovedregel maksimalt kunne motta tilskudd i 3 år (fra og med 2017). Fylkesmannen kan vurdere reduksjonsgrad der hovedregelen vil ha betydelig negative konsekvenser.

Søknadens form og innhold

Søkere skal benytte søknadsskjema som følger i denne kunngjøringen. (Se over)

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen

Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Først publisert: 04.03.2019