Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunalt rusarbeid

Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. MERK: 2. utlysning. Det er ikke løpende søknadsfrist. Kontakt ditt statsforvalterembete for søknadsfrist og andre spørsmål knyttet til å søke. Søker skal benytte statsforvalternes elektroniske søknadsskjema og rapporteringsskjema.

Bakgrunn:

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom ordningen. 

Tilskuddsordningen fikk i 2017 ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Dette innebærer en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire (4) år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløp og med et samtidig krav om forankring av stillinger/tiltak i kommunale planverk og budsjetter. Tidsbegrensningen og reduksjonen er kompensert med opptrappingsmidler i rammetilskuddet til kommunene under Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).

Ordningen spisses mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å vedlikeholde og videreutvikle rusfeltet i forlengelsen av opptrappingsplanen for rusfeltet. Det legges vekt på blant annet økt brukermedvirkning i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler. Tilskuddsordningen knyttes også til:

•    Nasjonal overdosestrategi (2019-2022)
•    Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
•    Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
•    Varslet ny boligsosial strategi i forlengelsen av at Bolig for velferd (2014–2020) avsluttes

Regelverk

Først publisert: 15.11.2019 Sist faglig oppdatert: 30.08.2021 Se tidligere versjoner