Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

MERK: Statsforvalter forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning

Kontakt ditt statsforvalterembete for spørsmål om søknad og rapportering.

MERK: Oppgitt beløp er kun et anslag og kan bli korrigert senere.

Bakgrunn for tilskuddsordningen

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Styrke bruker- og pårørendemedvirkning

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og frivillige/ideelle organisasjoner. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av brukermedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Etablere oppsøkende virksomhet – særlig rettet mot barn og unge

Det er også et prioritert formål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende virksomhet, særlig rettet mot barn og unge. Derfor har regjeringen styrket ordningen med 20 mill. kroner i 2023. Dette ses i sammenheng med den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet. Hensikten er å forebygge psykiske helseproblemer og begrense skadene som rusmiddelbruk kan medføre gjennom tidlig identifisering og intervensjon, henvisning til behandlings- og oppfølgingstilbud og gjennom økt tilstedeværelse i ungdomsmiljøer. Oppsøkende team/utekontakter bør være tverrsektorielle og flerfaglige, eksempelvis med medarbeidere både fra helsetjenesten og sosialtjenesten.

Sammenheng med regjeringens øvrige satsinger

Ordningen ses sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Regjeringen har flere pågående arbeider som vil peke fremtidig retning eller vil ha betydning for rusfeltet, og som kommunene kan se til i utviklingen av sitt rusarbeid. I den sammenheng vises det blant annet til stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, ny opptrappingsplan for psykisk helse,  ny folkehelsemelding, Nasjonal helse- og samhandlingsplan, ungdomsgarantien,  tillitsreformen mfl. I alle regjeringens satsinger vektlegges bruker- og pårørendemedvirkning, og særlig barn og unge stemme, som er viktige for utvikling av både forebyggende og helsefremmede innsats og gode tjenestetilbud.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 09.05.2022 Sist faglig oppdatert: 19.01.2023 Se tidligere versjoner