Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet

Søknadsfrist 17. februar 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Referanse: Kap-post 0765.71 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å styrke organisasjoners drift og informasjonsvirksomhet på rus, psykisk helse- og voldsfeltet. Tilskuddet skal bidra til økt brukermedvirkning, både individuelt og i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer, rus- og/eller voldsproblemer

I tillegg er formålet å styrke brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerrepresentanter og selvhjelpsgrupper.

Over ordningen Bruker- og pårørende arbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet fordeles tilskudd etter søknad til:

  • Nasjonale bruker og pårørendeorganisasjoner – 108 mill. kr
  • Tilskudd til lokale og regionale brukerdrevne tiltak og brukerstyrte prosjekter – 22 mill.kr

Målgruppen er brukere av tjenester innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende 

Hvem kan søke?

Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, rus og voldsfeltet:

  • Interesseorganisasjoner som ivaretar brukernes og pårørendes interesser ved utforming av tilbud og tjenester
  • Brukerstyrte sentre/tiltak som gir tilbud om arbeidsretta aktiviteter, fysisk aktivitet, etablering av nettverk og brukeropplæring mv til mennesker med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og/eller voldsproblemer 
  • Pårørendesentre/tiltak som gir råd, veiledning, og støtte til pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og/eller voldsproblemer 
  • Selvhjelpsgrupper som gir tilbud om likepersonsarbeid og møteplasser rettet mot brukere og pårørende til mennesker med psykiske lidelser, rusavhengighet og/eller voldsproblem 
  • Regionale brukerstyrte sentre som driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Sentrene systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap.

Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Unntak: Midler som er øremerket i statsbudsjettet innvilges de navngitte tilskuddsmottakere.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 17.01.2020