Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, gis det over Statsbudsjettets kapittel 765 post 71 for 2019 tilskudd til styrking av bruker- og pårørendearbeid, og videreutvikling av selvorganisert selvhjelp på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Søknadsfrist 05. februar 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

Det skal sendes én samlet søknad per organisasjon/virksomhet. Ved søknad om midler til flere aktiviteter/tiltak bes søker om å beskrive mål, målgruppe og budsjett for de ulike aktiviteter/tiltak. Budsjettoppsett per aktivitet/tiltak må legges ved søknaden.

 • Søknad gjennom Altinn vil sikre nødvendig informasjon og registrering av søknaden på en hensiktsmessig måte.
 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF)eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Regjeringen vil i sin politikk på Helse- og omsorgsfeltet ta alle krefter i bruk, og ønsker en ny kurs i synet på samhandling og samarbeid mellom det offentlige og komersielle, ideelle og frivillige aktører.  Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet.

Det er pasientens behov som skal stå i sentrum. Det er en målsetting at pasienter og brukere i større grad enn i dag skal være aktivt deltakende i beslutninger om egen helse og behandling.

Det skal satses på medvirkning på alle nivå, fra nasjonal utvikling og beslutninger til pasient- og brukerinvolvering på lokalt og individuelt nivå.

Hvem kan søke

 • Tilskuddsordningen henvender seg til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet herunder:
 • Interesseorganisasjoner som ivaretar brukernes og pårørendes interesser på systemnivå.
 • Brukerstyrte sentre/tiltak som gir tilbud om arbeidsretta aktiviteter, fysisk aktivitet/meningsfylt hverdag, selvstendighetstrening, sosial trening, brukeropplæring mv til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.
 • Pårørendesentre/tiltak som gir råd, veiledning, omsorg og støtte til pårørende til mennesker med rus- og /eller psykiske lidelser.
 • Selvhjelpsgrupper som gir tilbud om likemannsarbeid og møteplasser til brukere og pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskudddsmottakere i statsbudsjettet kan gis de navngitte mottakeregruppene selv om de ikke inngår i ordningen.

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å styrke organisasjones drift og informasjonsvirksomhet for å øke brukermedvirkningen både individuelt og på systemnivå i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

I tillegg er formålet å styrke brukerstyrte tiltak, opplæring av brukerreprensentanter og selvhjelpsgrupper.

Over ordningen Bruker- og pårørende arbeid innen rus- og psykisk helsefeltet fordeles tilskudd etter søknad til:

 • Nasjonale bruker og pårørendeorganisasjoner – 100 mill. kr
 • Tilskudd til lokale og regionale brukerdrevne tiltak og brukerstyrte prosjekter – 21 mill.kr

Målgruppe

Brukere av tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet og deres pårørende.

Kriterier for måloppnåelse

Interesseorganisasjoner

 • Antall årsverk organisasjonen disponerer.
 • Anslag over antall medlemmer i organisasjonen eller brukere av organisasjonen.
 • Geografisk utbredelse.
 • Tiltak som er iverksatt for å styrke brukernes og de ansattes medvirkning herunder; 
  opplæring av brukerrepresentanter som skal representere organisasjoner i diverse råd og utvalg.
 • opplæring og veiledning av erfaringskonsulenter.
 • aktivitet i form av høringsinnspill, deltakelse i rådslag, innlegg på konferanser, 
  arrangering eller medvirkning til å arrangere konferanser.
 • frivillig innsats målt i timeverk eller dagsverk.
 • aktivitet knyttet til lokallag.
 • måling av brukertilfredshet (resultat av brukerundersøkelser).

Brukerstyrte sentre/tiltak

 • Antall årsverk senteret/tiltaket disponerer.
 • Samarbeidsavtale med kommuner.
 • Samarbeid med offentlig tjenesteapparat.
 • Frivillig innsats målt i timeverk eller dagsverk.
 • Sentrene gir tilbud i lokalmiljøet om sosiale fellesskap, fysisk aktivitet og øvrige aktivitetstilbud, opplæring av brukerrepresentanter, likepersonstøtte, selvstendighetstrening mv til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Pårørendesentre/tiltak

 • Antall årsverk tiltaket disponerer.
 • Frivillig innsats målt i timeverk eller dagsverk.
 • Samarbeid med kommuner.
 • Tiltakene beskriver aktiviteter knyttet til å gi råd, veiledning, omsorg- og støtte til pårørende til mennesker med rus- og /eller psykiske lidelser.

Selvhjelpsgrupper med videre

 • Antall årsverk
 • Selvhjelpsgrupper legger til rette for likemannsarbeid og møteplasser til brukere og pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriteriene

Tilskuddet skal benyttes til drift og informasjonsvirksomhet.

I søknadsbehandlingen vil vi i særlig grad vektlegge:

 • beskrivelse av tiltak, herunder mål og målgruppe(r)
 • organisasjonens størrelse (antall medlemmer eller brukere)
 • geografisk utbredelse
 • samarbeidsflate
 • aktivitetsnivå
 • samarbeid med offentlig instanser
 • fordeling av milder til lokalt arbeid (gjelder
  organisasjoner med lokallag)
 • brukertilfredshet (brukerundersøkelser)
 • det gis tilbud i lokalmiljøet om sosiale fellesskap, fysisk aktivitet eller øvrige aktivitetstilbud, opplæring av brukerrepresentanter, likepersonsstøtte, selvstendighetstrening mv til mennesker med psykiske lidelser og eller rusavhengighet (gjelder brukerstyrte sentre/tiltak)

Tildeling etter andre kriterier forutsetter øremerking i statsbudsjettet.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Merk at det i forbindelse med søknad om tilskudd for 2016 ikke er krav om revisorattestert oppgave over medlemsantall i forbindelse med søknad om tilskudd bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson

 • søkerens formål med tilskuddet

 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak

 • søknadsbeløp

 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser

 • egenfinansiering

 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Utbetalinger for 2018

Utbetalingsrapport for 2018 (XLSX)

Først publisert: 04.03.2019