Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Søknadsfrist 14. februar 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som bidrar til:

 • å styrke kvaliteten på tjenestene til pasienter/brukere gjennom systematisk samarbeid med pårørende
 • å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forbedre deres situasjon og bidra til å forebygge at de utvikler egne helseplager år helseproblemer
 • at barn og unge som pårørende og etterlatte til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging 

Meld. st. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020 gir overordnede føringer for tilskuddet.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter overfor pårørende. Veilederen gir også Helsedirektoratets anbefalinger om god praksis med hensyn til involvering av pårørende og støtte til pårørende.  

Målgruppe

Endelig målgruppe (sluttbruker) for ordningen er pårørende uavhengig av pasientens/brukerens alder og årsaken til omsorgsbehovet. 

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres ved en skjønnsmessig vurdering. Se regelverket i fulltekst for spesifisering av kriteriene. 

Prioritering i 2020

To typer prosjekter prioriteres i 2020:

A: Prosjekter der målet er å utvikle et spekter av veilednings- og avlastningstjenester til pårørende med utgangspunkt i pårørendes behov. Det forutsettes at:

 • de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert bestillerkontoret, tildelingskontoret eller andre som tildeler tjenester har en sentral rolle i prosjektet
 • alle pårørende med krevende omsorgsoppgaver inkluderes som sluttbrukere, uavhengig av pasient/brukers alder og årsaken til omsorgsbehovet

B: Prosjekter der målet er å utvikle rutiner og system for kartlegging og oppfølging av barn og unge som pårørende til foreldre og søsken. Det forutsettes at:

 • de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert bestillerkontoret, tildelingskontoret eller andre som tildeler tjenester har en sentral rolle i prosjektet
 • prosjektet inkluderer samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene, frivillige organisasjoner, barnehage/skole, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt.  
 • alle barn og unge som pårørende eller til foreldre og søsken inkluderes, uavhengig av pasientens alder og diagnose

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Søknadsbeløp
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 

Rapportering

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 18.01.2019