Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-5b Rett til koordinator

Helsedirektoratets kommentarer

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5b om rett til koordinator trådte i kraft 1. august 2022. Forarbeidene er Prop. 100 L (2020–2021) og Innst. 581 L (2020–2021) om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

Bestemmelsen gir pasienter og brukere som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester rett til koordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven (sphl.) § 2-5 a.

Bestemmelsen gir pasient eller bruker rett til å få oppnevnt en bestemt person som får hovedansvar for koordinering og oppfølging overfor den enkelte. Retten gjelder uavhengig av om vedkommende ønsker individuell plan.

Retten til koordinator korresponderer med kommunen og det regionale helseforetakets plikt til å tilby koordinator etter hol. § 7-2 og sphl. 2-5 a. Innføringen av rettigheten innebærer ikke endringer i innholdet i plikten til å tilby koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Rettighetsfestingen av koordinatorordningen etter spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven gir pasient og bruker en styrket rettslig posisjon. Pasient, bruker eller dennes representant som mener at retten til koordinator etter § 2-5b ikke er oppfylt, kan klage til statsforvalteren etter § 7-2. Les mer om klagereglene i Helsedirektoratets rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Reglene i forvaltningsloven kapittel IV om saksforberedelse ved enkeltvedtak og V om vedtaket gjelder ikke for avgjørelser om koordinator. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 første ledd. Se ellers Helsedirektoratets veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7.

Reglene om koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er utdypet i forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator. Se forskriftens kapittel 5 om koordinator.

Både kommunen og helseforetaket skal ha en koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 b.

Det finnes mer informasjon om koordinatorordningen i Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Sist faglig oppdatert: 01.08.2022 Se tidligere versjoner