Seksuell helse

Søknadsfrist 31. januar 2019 (utløpt)

​For å skrive en god søknad eller rapport er det avgjørende at du leser regelverket godt.

Mål og målgruppe for ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) (PDF).

Overordnet mål er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Delmål for ordningen er:

 • Å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse til å ivareta egen seksuell helse
 • Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter
 • Reduksjon i smitte med seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv
 • Sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten
 • Sikre at helsepersonells kompetanse til å respektere og forstå brukere og pasienters seksuelle behov

Målgruppen er hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.

Særlig prioriterte målgrupper er:

 • Etniske- og seksuelle minoritetsgrupper
 • Grupper med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming

Tilskuddsordningen sees i sammenheng med tilskuddsordningen «Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner».

Presisering av hvem som kan søke

Kommuner som har inngått samarbeid med flere kommuner, eller som ønsker å inngå samarbeid om konkrete tiltak og prosjekter, kan søke om tilskudd. Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Søkerkommunen står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis de navngitte mottakerne selv om de ikke oppfyller alle krav i ordningen. 

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søknadene vurderes ut fra 13 tildelingskriterier som er vektet. Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden.

Der søknader oppnår likeverdige karakterer etter tildelingskriteriene vil tilleggskriteriene nedenfor avgjøre vurderingen av søknadene:

 • erfaring fra fagområdet
 • faglig kompetanse på fagområdet
 • kapasitet til å ivareta et overordnet seksuell helse-perspektiv
 • har knyttet til seg frivillige og dokumentert brukermedvirkning/brukerstyring
 • har et nasjonalt nedslagsfelt
 • har dokumenterte planer om å samarbeide med andre organisasjoner
 • overføringsverdi

Følgende tiltak vil gis særskilt prioritet i 2019:

 • Tiltak for økt bruk og tilgjengelighet til langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC)
 • Tiltak rettet til migranter, minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Tiltak som kan bidra til økt kompetanse om seksuell helse i helse- og omsorgstjenestene og/eller i utdanning av helse- og sosialpersonell

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • beskrivelse av hvordan søker skal sikre brukermedvirkning
 • beskrivelse av tiltakets faglige forankring inkludert hvordan målgruppenes kjønn, alder, seksuell orientering og praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi blir tatt hensyn til i arbeidet
 • informasjon om prosjektansvarliges faglige kompetanse
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • eventuell egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
 • Definisjon av konkrete kriterier for måloppnåelse for sine aktiviteter

Det skal søkes via Altinn (gjelder også øremerkede tilskuddsmottagere).

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.
 • Svar kan forventes innen: 1. april 2019.

Tildelte midler 2018

Det var 105 søkere til ordningen i 2018, og det ble totalt søkt om nær 69,2 millioner kroner. Det er gjort vedtak om tildeling av 31,2 millioner kroner på ordningen.

Oversikt over hvem som fikk tilskudd i 2018 (XLS)