Seksuell helse

Søknadsfrist 30. august 2020 (utløpt)

MERK: Det reviderte søknadsskjemaet har ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere lagrer du det du har gjort ed å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: Ca. 4,5 mill. kroner (restmidler)

Referanse: Kap. 762, post 73 Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Målgruppen for ordningen er hele befolkningen.

Vi vil prioritere støtte til utviklingsprosjekt som bidrar til å: 

  • sikre at relevant helsepersonell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunnutdanningen,
  • sikre at seksuell helse integreres i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer, og å 
  • realisere handlingsplanens mål om å redusere antallet svangerskapsavbrudd, med særlig vekt på aldersgruppen 25 år og eldre.

Se for øvrig regelverket.

Hvem kan søke?

  • Statlige mottakere
  • Fylkeskommuner
  • Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter
  • Private bedrifter
  • Organisasjoner og stiftelser
  • Kommuner (kommuner må ha interkommunalt samarbeid for å få støtte)

Se regelverket for presiseringer.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tilskuddsordningen skal bidra til å implementere alle målene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) (PDF) i løpet av strategiperioden. Prosjektet dere søker støtte til må bidrar til å nå ett eller flere av målene i strategien for å få støtte. Prosjektene kan knyttes til Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd - informasjon og tilgjengelighet 2020–2024

Det er kun prosjekt med et nasjonalt eller større regionalt nedslagsfelt som får støtte. Lokale utviklingsprosjekt kan få støtte, men må synliggjøre at det har nasjonal overføringsverdi.

Tildelingskriteriene er videre utdypet i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet.Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Søknadsbehandlingen er planlagt ferdig i september.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.
Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet. 

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 02.07.2020