Seksuell helse

Søknadsfrist 31. januar 2020 (utløpt)

MERK: Det reviderte søknadsskjemaet har ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere lagrer du det du har gjort ed å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen.

​For å skrive en god søknad eller rapport er det avgjørende at du leser regelverket godt.

Hvem kan søke

 • Statlige mottakere
 • Fylkeskommuner
 • Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter
 • Private bedrifter
 • Organisasjoner og stiftelser
 • Kommuner (kommuner må ha interkommunalt samarbeid for å få støtte).

Beløp

Ca. 35 mill. kroner med forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Referanse

Kap. 762, post 73 Helse- og omsorgsdepartementet

Mål og målgruppe for ordningen

Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Delmål for ordningen er

 • å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse
 • fortsatt reduksjon i antall uplanlagte svangerskap og aborter
 • reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv
 • å sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten
 • å sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov.

Målgruppen for ordningen er hele befolkningen

 • Små barn mellom 0-5 år og deres foreldre
 • Barn mellom 6-12 år
 • Ungdom og unge voksne mellom 13-24 år  
 • Voksne mellom 25-69 år  
 • Eldre 70 år og eldre 
 • Minoritetsgrupper i alle aldre, for eksempel personer med funksjonsnedsettelse, nasjonale og etniske minoriteter, seksuelle- og kjønnsminoriteter

I 2020 vil vi prioritere å støtte nye prosjekt med et nasjonalt nedslagsfelt. Med nye prosjekt menes prosjekt som bidrar til å oppfylle mål i Snakk som det! som i liten grad har kommet i gang, for eksempel

 • å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig seksuell helsekompetanse til å ivareta egen seksuell helse, med særlig vekt på eldre voksne over 60 år
 • fortsatt reduksjon i antall uplanlagte svangerskap og aborter, med særlig vekt på voksne over 25 år
 • sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten, med særlig vekt på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer

Prioriterte målgrupper i 2020 er

 • voksne mellom 25-39 år,
 • kronisk og langvarig syke og
 • eldre voksne over 60 år.

Tilskuddsordningen sees i sammenheng med

Presisering av hvem som kan søke

Det er kun prosjekt med et nasjonalt eller regionalt nedslagsfelt som får støtte.

Kommuner som har eller ønsker å inngå et samarbeide med andre kommuner om konkrete prosjekt kan søke om støtte. Én kommune søker på vegne av samarbeidsfellesskapet. Søkerkommunen står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

Prosjektsøknader som kan få støtte under tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» vil ikke bli behandlet under tilskuddsordningen «Seksuell helse».

Tildelingskriterier

Tilskuddsordningen skal bidra til å implementere alle målene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) (regjeringen.no, pdf) i løpet av strategiperioden. Søknadene vurderes opp mot hverandre, ut fra prosjektenes bidrag til å oppfylle målene i Snakk om det! og tildelingskriteriene som er beskrevet i regelverket for ordningen. Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis de navngitte mottakerne selv om de ikke oppfyller alle krav i ordningen. 

Tildeling av tilskudd avgjøres ved hjelp av en helhetlig, skjønnsmessig vurdering. Søknadene vurderes opp mot hverandre, prosjektenes bidrag til å oppfylle målene i Snakk om det! og ut fra tildelingskriteriene som er beskrevet i regelverket for ordningen. Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden. Last ned regelverket i fulltekst (pdf).

Søknadens form og innhold

Dere skal søke via Altinn. Dette gjelder også for øremerkede tilskuddsmottagere.

Søknaden skal signeres av den som har signeringsfullmakt/fullmakt.

Prosjektsøknaden skal

 • gi en kort oppsummering av prosjektet
 • beskrive hvilke målgrupper prosjektet har
 • beskrive hvor i landet prosjektet skal gjennomføres, evt. om det er nettbasert
 • gi et anslag av antall aktiviteter og personer i målgruppen prosjektet vil nå
 • beskrive hvordan målgruppen involveres i planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • gi et anslag av antall frivillige som er involvert og ca. antall frivillige times som legges ned i prosjektet (dersom relevant)
 • angi hvilke konkrete mål i Snakk om det! prosjektet bidrar til å nå
 • beskrive hvilke resultater dere forventer at prosjektet skal føre til (resultatmål)
 • beskrive hvordan dere skal dokumentere måloppnåelsen
 • angi hvilke konkrete mål i andre nasjonale strategier/planer/satsningsområder prosjektet bidrar til å nå
 • henvise til kilder (litteratur, statistikk m.m.) som beskrive hvilke folkehelseutfordringer prosjektet bidrar til å løse
 • beskrive hvilke forutsetninger organisasjonen og prosjektleder-/teamet har for å gjennomføre prosjektet
 • angi totalbudsjettet som inkludert evt. ubrukte midler fra 2018.

Søker dere om flere ulike prosjekt kan dere legge ved individuelle prosjektbeskrivelser som vedlegg (Mak. to A4-sider per prosjekt).

Søknadsbehandling

 • Søknadene behandles av Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av Helsedirektoratet
 • Svar på søknaden gis per e-post/brev
 • Svar kan forventes innen 15. april 2020
 • 1. klageinstans er Helsedirektoratet
 • 2. klageinstans er Helse- og omsorgsdepartementet

Søkere som har mottatt støtte foregående år ikke vil få utbetalt fullt tilskuddsbeløp før regnskap og rapport er sendt inn og godkjent. For å unngå driftsstans kan disse tilskuddsmottakerne sende skriftlig søknad om forskudd per epost til postmottak@helsedir.no

Tildelte midler 2019

I 2019 mottok vi 95 søkere på til sammen ca. 70,3 mill. kroner. 55 søknader ble innvilget.

Se oversikt over hvem som fikk tilskudd (xlsx)

Rapportering

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020