Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Søknadsfrist 01. februar 2019 (utløpt)

​For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn og mål for ordningen

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020. Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Programmet går nå over i en spredning- og innføringsfase. 

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS-2225), anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (IS-2534), første gevinstrealiseringsrapport (IS-2416) og den den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS-2557).

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene.

Målgruppe og prioritering

Samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil bli prioritert.

For nye søknader vil prosjekter med samarbeid mellom flere kommuner bli prioritert.

For å bli prioritert må prosjektet være i samsvar med fylkets spredningsstrategi, dette gjelder både prosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi og nye.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering:
Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriteriene:
Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging underveis i prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og prosessveiledning til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. Det gis ikke tilskudd til anskaffelse av utstyr.

Kommuner som søker må ha strategisk forankrede planer og være i gang med prosjekter knyttet til implementering av velferdsteknologi.

Kommuner som får tilskudd må utarbeide en gevinstrealiseringsplan for prosjektet.

Løsningene kommunen ønsker å implementere må omfatte en eller flere nasjonalt anbefalte teknologier inklusive krav til standarder og arkitektur. Søknaden må være forankret på rådmannsnivå i alle kommunene.

Ved vurdering av søknader vil blant annet følgende kriterier ligge til grunn for den skjønnsmessige vurderingen:

 • Pågående satsning på velferdsteknologi som er politisk og/eller administrativt forankret i kommunens styrende dokumenter.
 • Beskrivelse av brukermedvirkning i prosjektet.
 • Samarbeid i deltagende kommuner.
 • Kommunens deltakelse i ulike nettverk som kan bidra til økt måloppnåelse og senere spredning vil prioriteres.
 • Beskrivelse av prosjektet, type teknologi, omfang av implementering og erfaringer.
 • Planer for skalering, anskaffelser og drift av løsninger.
 • Kommunene må gjennom søknaden beskrive på hvilken måte nødvendig tjenesteinnovasjon og endringsarbeid skal foregå.
 • Vurdering av søknadsbeløp og egenfinansiering. Konkrete planer for implementering inkl. investeringsmidler.

For å sørge for nasjonal spredning av velferdsteknologi vil geografisk spredning av tilskuddsmidler til kommunene tillegges vekt.

Tildelingen vil følge fordelingsnøkkel til Kompetanse og innovasjonstilskuddet innenfor planperioden. Det skal prioriteres robuste prosjekter i det enkelte fylke for å sikre god implementering. Det åpnes også for samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrenser.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til – prosjektbeskrivelsen må inneholde en fremdriftsplan og risikovurdering av denne.  
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil motta skriftlig svar på søknaden fra Fylkesmannen

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Tilskuddet lyses ut på Helsedirektoratet og Fylkesmannens nettsider. Kommunene sender søknaden til Helsedirektoratet og søknaden vil vurderes i samarbeid mellom Fylkesmannen og Helsedirektoratet.

Forventet ferdigbehandling av søknader uke 12/13 

Mottakere av tilskudd i 2017

Mottakere av tilskuddet i 2017: Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger (excel)