Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke eller rapportere til tilskudd

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 20,7 millioner kr i 2020

Referanse: Kapittel 761 post 68 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Velferdsteknologiprogrammet skal bidra til at kommunene tilføres nødvendig kompetanse innen innovasjon og innovasjonsledelse. Kunnskap om endringsprosesser og implementering er avgjørende for å sikre en vellykket innføring og bruk av velferdsteknologiske løsninger.

Tilskuddsordningen skal sikre en nasjonal spredning og implementering av anbefalingene på det velferdsteknologiske området, slik det er beskrevet i Helsedirektoratets rapport om velferdsteknologi (IS-2225), anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (IS-2534), første gevinstrealiseringsrapport (IS-2416) og den andre gevinstrealiseringsrapporten (IS-2557).

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene.

Primær målgruppe: kommuner

Sekundær målgruppe: brukere av helse og omsorgstjenester, og deres pårørende

​Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tillegg og presiseringer:

Velferdsteknologiprogrammet er inne i avsluttende fase og prioriterer innsats som skal bidra til å gjøre det mulig å realisere gevinstene for brukere, pårørende og tjenestene som er beskrevet i anbefalingene. Det åpnes derfor ikke for søknader fra nye prosjekter som ikke avsluttes innen utløpet av 2020.

Blant samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi prioriteres prosjekter med reelle forpliktende, og godt forankrende samarbeid, og med prosjektledelse som bistår med endringsprosessene i den enkelte samarbeidskommune.

I tillegg vil det bli prioritert de prosjektene hvor det er tatt beslutning om videre drift av tjenester med velferdsteknologi etter programslutt i 2020. Det forventes at tilskuddsmotakerne bidrar inn i lokal nettverksvirksomhet.

Tildelingskriterier

Søkere bes lese regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Rapportering skal sendes Fylkesmannen i tråd med tilskuddsregelverket.

For sammenslåtte kommuner:

Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

 

Kontaktperson i KS: Kristin Standal, mobil: 481 20 848

Først publisert: 11.01.2019 Sist faglig oppdatert: 17.01.2020

Kontakt

Elisabeth.Djonne@helsedir.no / 957 78 408