Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift.

Søknadsfrist 01. mars 2021

Søke i Altinn

MERK: Før du skal søke i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket(PDF)

Beløp: 20,7 millioner kr i 2021

Referanse: Kapittel 761 post 68 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Dette skjer ved å videreføre tilegnet kunnskap og erfaring fra trygghets- og mestringsoppdraget, og en tydelig organisering av sentrale roller og ansvarsområder.

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Hovedmålet med satsingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen. Med integrerte tjenester menes at kommunene skal ha etablerte rutiner for å kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi på lik linje som andre helse -og omsorgstjenester. Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere gevinster for brukere og pårørende og en mer bærekraftig helse - og omsorgstjeneste slik det er beskrevet i tidligere anbefalinger.

Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som  er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.

Målgruppen i siste instans er brukere av helse og omsorgstjenester og deres pårørende.
 

​Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tillegg og presiseringer:

Samarbeidsprosjekter som er lederforankret i alle ledd og som har et overordnet mål å etablere og implementere en varig helhetlig struktur til å gi helse- og omsorgstjenester på ved hjelp av velferdsteknologi vil bli prioritert. 


Samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil bli prioritert.
Søknader fra kommuner med samarbeid med andre kommuner vil bli prioritert. 
For nye søkere vil prosjekter i samarbeid mellom flere kommuner bli prioritert.

Tildelingskriterier

Søkere bes lese regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Henvendelser om saksbehandlingstid/vedtak rettes til Statsforvalter.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Det skal rapporteres på måloppnåelse etter fastsatt dato definert av Statsforvalter. Det skal leveres en sluttrapport for prosjektet per 15.12.2021. Kvartalsvis rapportering og sluttrapporten sendes til Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Kontaktperson i Helsedirektoratet: kristin.skogeng@helsedir.no, mob. 95048996

Kontaktperson i KS: Kristin Standal, mobil: 481 20 848

Først publisert: 11.01.2019 Sist faglig oppdatert: 21.01.2021 Se tidligere versjoner