Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2)

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 05. september 2019

Høringsinnspill

Fristen for å sende høringssvar er utløpt.

Høringsutkast

Høringen består av to produkter:

 1. Høringsutkast: Hjerneslag – pakkeforløp (fase 2 – rehabilitering og oppfølging)
 2. Forslag til endringer og nye målepunkt i fase 1 (PDF). Ny tekst er markert med gult, tekst som foreslås tatt bort er overstrøket.  

Høringsbrev

I desember 2017 ble «Pakkeforløp hjerneslag – Fase 1 Akutt» publisert. «Pakkeforløp hjerneslag» beskriver det anbefalte forløpet for pasienter som rammes av akutt hjerneslag, inkludert beskrivelser, koder og forløpstider så langt det er mulig. For «Fase 1- Akutt» gjøres registreringen i Norsk Hjerneslagsregister (NHR).

Følgende registreres pr dags dato:

 • Symptomdebut
 • Varsling AMK
 • Bildediagnostikk
 • Akuttbehandling (trombolyse, trombektomi eller eventuell annen behandling)
 • Innleggelse på slagenhet
 • Vurdering av behov for videre spesialisert rehabilitering
 • Vurdering av utskrivningsklar til spesialisert rehabilitering
 • Carotis operasjon
 • 1-3 mnd. kontroll i spesialisthelsetjenesten

Resultatene publiseres for det enkelte sykehus på Norsk hjerneslagsregister (NHR) sin hjemmeside i tillegg til på helsenorge.no.

Etter publisering av «Fase 1 - Akutt» har det blitt arbeidet videre med å beskrive neste fase i «Pakkeforløp hjerneslag – Fase 2 – Rehabilitering og oppfølging». Helsedirektoratet har i dette arbeidet invitert bredt, men overordnet til alle 4 RHF'ene, private rehabiliteringsinstitusjoner via de 4 hovedaktørene, KS, alle relevante fagforeninger, alle de 4 brukerorganisasjoner og andre interessenter – som også var engasjerte under revisjon av retningslinjen. Oppnevning av deltagere i ekspertgruppen ble dermed gjort via disse. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og klart for ekstern høring.

Fase 1 – akutt

Fase 1 har vært implementert fra februar 2018. Denne delen av pakkeforløpet er nå parallelt med utarbeidelse av pakkeforløp – fase 2 evaluert og oppdatert, og har resultert i noen nye målepunkter. Disse fremkommer i den oppdaterte skjematiske fremstillingen, se figur 1 her og i beskrivelsene i vedlagte word-dokument med forslag til endringer i fase 1.

Fase 2 – rehabilitering og oppfølging

Hovedfokus i denne fasen av «Pakkeforløp hjerneslag» har vært rehabilitering, for å sikre det helhetlige pasientforløpet ved hjerneslag.

I «Fase 2 – Rehabilitering og oppfølging» beskrives det videre pasientforløpet etter utskriving fra slagenheten. Fokus har vært å tydeliggjøre de alternative forløpene og deres innhold etter utskriving fra slagenheten (se skjematisk fremstilling, figur 2 her).

Fire alternative forløp er beskrevet:

 • Spesialisert rehabilitering
 • Tidlig støttet utskrivning
 • Kommunal rehabilitering
 • Uten initialt rehabiliteringsbehov

For de tre første av disse forløpene som er rehabiliteringsforløp, er det satt opp felles målepunkt for forløpstider og innhold i pakkeforløpet. Disse målepunktene er særlig viktige for å sikre kvaliteten i overgangen mellom tjenestenivåene og i selve rehabiliteringsprosessen. For forløpet «Uten behov for initial rehabilitering» vil bare noen av de felles målepunktene for rehabiliteringsforløpene være aktuelle. Hvilke som er aktuelle for de enkelte forløp fremgår av beskrivelsene. Målepunktene er klassifisert fra 1–16, flere med underpunkter. Ulike pasientforløp kan ha ulike antall målepunkt. For å synkronisere analyser/resultater, er underkategorier av målepunktene 11 - 15 klassifisert på en slik måte at ikke alle forløp vil bli angitt i alfabetisk rekkefølge. Noen underpunkter (bokstaver) vil av den grunn falle ut i enkelte av pasientforløpene.

I høringsutkastet er det i tillegg tydeliggjort og konkretisert ansvarsavklaringen mellom forskjellige nivåer innen spesialisert og kommunal rehabilitering for å sikre best mulig samarbeid og overganger for pasientene. Dette forslaget er beskrivelser utover de nasjonale overordnede anbefalingene, som baserer seg på kapittelet om ansvarsavklaring i den nasjonale veilederen for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651).

I høringsutkastet ligger også et forslag om:

 1. Vurderingskriterier for rehabilitering og videre forventet effekt av rehabilitering. Herunder også en vurdering knyttet til gruppen uten et initialt rehabiliteringsbehov.
 2. Konkretisering av hvilke rehabiliteringsnivå og –tilbud som passer for de slagrammedes ulike behov og funksjonsnivå.

Et pakkeforløp må inkludere de store og viktigste linjene og målepunktene i det aktuelle pasientforløpet, og det vil alltid være ønskelig å få med flere detaljer, men vi har her forsøkt å fange de avgjørende punktene i en pakke som det er mulig å håndtere.

Målsetningen med det vi anbefaler i «Pakkeforløp hjerneslag – Fase 2 – rehabilitering og oppfølging» er også at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder ansvarsavklaring og innhold. Pakkeforløpet presenterer en systematisk vurdering av ulike forløp etter utskriving fra akuttavdeling, og dette vil trolig også kunne benyttes som verktøy for en del andre pasientgrupper.

Punkter i pakkeforløpet som har vært under diskusjon

 • Krav om legespesialist i nivå 1 spesialisthelsetjeneste (lege innen fysikalsk medisin og rehabilitering, eller lege med kompetanse innen rehabilitering). Hvilke krav vil vi stille til legekompetanse i denne type institusjoner innen rehabilitering?
 • Bruk av begrepet "forventet effekt av rehabilitering". Er dette et godt og dekkende begrep?
 • Koordinatorrollen: hvordan kan denne rollen integreres best mulig i eksisterende lovpålagte tjenester?
 • Slagenheten er gitt en sentral rolle i vurderingen av de videre pasientforløp for å hindre unødige forsinkelser. Er denne rollen hensiktsmessig?

Monitorering av data

 • Pakkeforløp hjerneslag fase 1 monitoreres fra februar 2018 med Norsk hjerneslagsregister (NHR) som kilde. Det er etablert separat rapportering til NHR.
 • Pakkeforløp hjerneslag fase 2 er det planlagt at skal kunne monitoreres fra sommer 2019 med Norsk hjerneslagsregister (NHR) og eksisterende data i Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient og bruker register (KPR) som kilde. Kartlegging av eksisterende data i NPR og KPR er i gang.

Implementering

Når pakkeforløp for hjerneslag blir lansert sommer 2019, skal det bidra til at mennesker rammet av hjerneslag får en enda bedre helsetjeneste. Vi håper også at tjenestene opplever pakkeforløpene som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tjenester. Vi er avhengig av et godt samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter også at lokale brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.

I denne eksterne høringen ønsker Helsedirektoratet innspill på hvordan vi kan bidra til god implementering av «Pakkeforløp hjerneslag». 

Høringsinstanser 

Stat og kommune

 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Alle fylkesmenn
 • Alle kommuner v/ kommunelegen
 • KS
 • Alle fylkeskommuner v/ fylkeslegen

Helseforetak

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak
 • RHF fagdirektører

Interesseorganisasjoner/fagforeninger

 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Den norske legeforening, relevante underorganisasjoner
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Landsforeningen for slagrammede
 • LHL hjerneslag
 • Fellesorganisasjonen
 • FFO
 • Logopedforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Norsk logopedlag
 • Afasiforbundet
 • Norsk luftambulanse
 • Ambulanseforbundet

Ombud og råd

 • Pasient- og brukerombudene
 • Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø
 • Hjernerådet
 • Rådet for psykisk helse

Kompetansesentre og annet

 • Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling i Helse vest (SESAM)
 • Senter for omsorgsforskning, alle regioner
 • Blindeforbundet

Høringssvar

Last ned høringssvar (XLSX)

Først publisert: 12.02.2019