Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Pasientinformasjon

Informasjon til deg som har fått hjerneslag og/eller er pårørende.

Helse- og omsorgstjenesten har som oppgave å gi pasienter som rammes av hjerneslag behandling, rehabilitering og oppfølging i henhold til Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. For å sikre at slagrammede får gode helsetjenester basert på anbefalingene i denne retningslinjen, har Helsedirektoratet utarbeidet et pasientforløp ved hjerneslag kalt «Pakkeforløp hjerneslag». Pakkeforløpet som bygger på de nasjonale retningslinje for behandling og rehabilitering ved akutt hjerneslag, baserer seg på kunnskap for aldersgruppen over 18 år.

Målet for Pakkeforløp hjerneslag

Målet for Pakkeforløp hjerneslag er å tilby et standardisert pasientforløp med en plan for diagnostikk, utredning og behandling til riktig tid, samt definere hvem som har ansvaret for de ulike deler av forløpet fra symptomdebut og fram til tre måneder etter hjerneslaget. Med utgangspunkt i dette standardiserte opplegget gjøres individuelle tilpasninger for den enkelte pasient.

Hvis du har fått et akutt hjerneslag skal du i henhold til pakkeforløpet:

  • Få diagnostikk, behandling, rehabilitering og oppfølging basert på anbefalingene i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
  • Unngå å oppleve unødige forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering
  • Oppleve et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor
  • Få god informasjon og forutsigbarhet når det gjelder hva som skal skje både i akuttfasen og etter utskrivning, inkludert etterkontrollene hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten (sykehuset) 

Informasjon om pakkeforløpet

Hvis du blir rammet av et akutt hjerneslag vil du møte pakkeforløpet før innleggelse i sykehus. Pakkeforløpet starter ved kontakt med nødtelefonen 113, eller ved annen kontakt med helsetjenesten. Deretter følger diagnostikk og akuttbehandling i ambulansetjenesten og akuttmottaket før innleggelse i slagavdelingen/slagenheten i sykehuset.

I slagenheten vil det i løpet av første uke, og alltid før utskrivning, bli gjort en grundig tverrfaglig vurdering ut fra din situasjon, for å finne det beste behandlingstilbudet for deg i det videre forløpet.

Vurderingen skal gjøres systematisk og på en standardisert måte i alle landets slagenheter for å sikre lik og god praksis. Viktige punkter vil være dine ønsker og mål, sammen med blant annet ditt funksjonsnivå før slaget, slagets alvorlighet og eventuelle komplikasjoner. 

Du vil bli grundig informert om resultatet fra vurderingen av slagenheten, og om det kan forventes nytte av rehabilitering i den første tidlige fasen etter hjerneslaget. Sammen med deg vil så det videre pakkeforløpet planlegges fram til 3 måneder etter hjerneslaget.

Kartlegging/registrering av om pakkeforløpets mål oppfylles

I pakkeforløpet er det innført målepunkter for å kartlegge/registrere om behandlingstilbudene gis til riktig tid i de ulike fasene av forløpet.

Både helse- og omsorgstjenesten og du som pasient kan få informasjon om i hvilken grad pakkeforløpets krav oppfylles når det gjelder tidspunkt for ulike behandlingstilbud.

Helse- og omsorgstjenesten bør iverksette forbedringer der det er store avvik fra anbefalte behandlingstidspunkt. Du kan forvente at forløpstidene følges, men pakkeforløpets krav representerer ingen juridisk rettighet.

Pakkeforløpet avsluttes 3 måneder etter hjerneslaget

Pakkeforløp hjerneslag avsluttes 3 måneder etter hjerneslaget, og for de fleste pasienter skjer dette ved en poliklinisk kontroll i sykehuset/spesialisthelsetjenesten

Her skal det, i samarbeid med deg, kartlegges hvilke følgetilstander slaget eventuelt har gitt, hva som kan være nyttig når det gjelder forebygging for å unngå nye hjerneslag, og i hvilken grad det eventuelt er behov for videre oppfølging, hjelpetilbud eller rehabilitering. Planer for videre tiltak skal utarbeides sammen med deg. Fastlegen din og eventuelt den kommunale helse- og omsorgstjenesten, vil få informasjon om dette. De har hovedansvaret for langtidsoppfølgingen, men ved behov kan du alltid henvises tilbake til spesialisthelsetjenesten.

Ofte vil det være nyttig at dine pårørende også er informert om pakkeforløpet og får tilgang til denne informasjonsbrosjyren i forståelse med deg.

Du kan skaffe deg mer informasjon om Pakkeforløp hjerneslag via Helsedirektoratets hjemmesider Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag - Helsedirektoratet og om forsløpstidene på Norsk hjerneslagsregister sine hjemmesider Norsk hjerneslagregister - St. Olavs hospital (stolav.no) under "Interaktive resultater for pakkeforløp".

Pakkeforløpets ulike aktører og behandlere har også som oppgave å gi deg informasjon. Du oppfordres til å spørre hvis du lurer på noe.

Pakkeforløpet og de ulike behandlingstilbud som inngår i forløpet er framstilt i figurene 1 og 2, og alle ledd har tidskrav til tilbudene de har ansvaret for.

Pakkeforløp hjerneslag - Skjematisk fremstilling akuttfasen.jpg

Figur 1. Pakkeforløp fra symptomdebut og til slagenheten
Pakkeforløp hjerneslag - Skjematisk fremstilling oppfølging og rehabilitering.jpg
Figur 2: Pakkeforløp fra utskrivning fra slagenhet og til 3 måneders oppfølging

Sist faglig oppdatert: 19. oktober 2022