Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14. Om pakkeforløpet

Om pakkeforløp

Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Et pakkeforløp er en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av pasienters kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Formålet er å definere de aktuelle aktørers oppgaver og ansvarsområder og å forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave, og derved sikre at pasienten(e) får adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og på rett sted. Koordinering og samhandling må binde tjenestene sammen slik det framgår av Retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, kapitel 2: Behandlingskjeden ved hjerneslag og i Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator]

Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere/administratorer og beslutningstakere på̊ ulike nivåer i helsetjenesten, og det vil gi brukerne forutsigbarhet og informasjon om behandlingsforløpet.

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder, komorbiditet og komplikasjoner.

Målepunkter er innført for å monitorere et pakkeforløp. Målepunktene i aktuelle pakkeforløp er vurdert av en bredt sammensatt ekspertgruppe til å være viktige elementer i et effektivt og godt forløp for slagpasienter og danner grunnlag for anbefalte forløpstider mellom de ulike ledd i behandlingskjeden. Målepunktene er klassifisert fra 1 - 16 og med en del underpunkter. Ulike pasientforløp har ulikt antall målepunkt. For å synkronisere analyser/resultater, er underkategorier av målepunktene 11 - 15 klassifisert på en slik måte at ikke alle forløp er angitt i alfabetisk rekkefølge. Noen bokstaver vil av den grunn falle ut.

 

 

Målsetning

Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp.

 • Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

Kunnskapsgrunnlag

Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgruppe med representanter fra brukerorganisasjoner og relevante fagmiljø.

Forslaget til pakkeforløp hjerneslag har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.

Pakkeforløp hjerneslag bygger på:

Redaksjonsgruppe

 • Bent Indredavik, ekstern faglig leder av pakkeforløp hjerneslag, avdelingssjef/professor spesialist i indremedisin og i fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital / Det medisinske fakultet, NTNU. Leder av Norsk hjerneslagsregister.
 • Frank Becker, førsteamanuensis/spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo / Sunnaas sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Inger Johansen, fastlege, PhD, spesialist i allmennmedisin Stavern legekontor. Avdeling for allmennmedisin, HELSAM, Universitetet i Oslo.
 • Yngve Müller Seljeseth, spesialist i indremedisin og geriatri. Seksjonsoverlege slag og alderdomssykdommer, medisinsk avdeling Ålesund. Klinikk for medisin. Helse Møre og Romsdal HF. Helse Midt-Norge.

Helsedirektoratet ved Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder og Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver.

Ekspertgruppedeltagere

 • Anne Beate Krogh, Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Anne-Hege Aamodt, Legeforeningen, nevrologisk forening (OUS, Rikshospitalet).
 • Are Dragland, fysioterapeut, ambulant rehabiliteringsteam, klinikk Kirkenes, Finnmarksykehuset. Helse Nord.
 • Arild Kjetså, overlege og medisinskfaglig rådgiver, Avdeling for rehabilitering v/Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Arnstein Tveiten, PhD, spesialist i nevrologi, seksjonsoverlege nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Bjørn Bakke, Norsk forening for slagrammede (NFS).
 • Cathrine Arntzen, forskningsgruppeleder/førsteamanuensis, ergoterapispesialist i eldres helse, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Helse Nord.
 • Cesilie Danielsen, slagsykepleier, nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Helse Nord.
 • Dag Rosenberg, LHL, Hjerneslag
 • Daniel Svendsen, overlege, rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.
 • Eivind Eliassen, Spesialsykepleier geriatri, Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord.
 • Ellen Gabrielsen Hjelle, Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)
 • Ellisiv Mathiesen, professor i nevrologi, Det helsevitenskapelig fakultet, UiT Norges arktiske universitet og overlege, nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Helse Nord.
 • Eva K. Reiten Bovim, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital. Helse Midt-Norge.
 • Grethe Dagsvik, rådgiver, Virksomhet Helsefremming og Innovasjon, Kristiansand kommune. KS
 • Gro Aasland, Klinikksjef, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst.
 • Gro Idland, Oslo kommune. KS.
 • Gro Sævil Haldorsen, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst RHF.
 • Guri Hagberg, overlege Bærum sykehus, Helse Sør-Øst.
 • Halvor Næss, overlege, spesialist i nevrologi og indremedisin. Nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus og professor Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest.
 • Hege Ihle-Hansen, PhD/spesialist i indremedisin og geriatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, seksjon for hjerneslag og Vestre Viken, Bærum Sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Hild Fjærtoft, Norsk hjerneslagsregister.
 • Ingrid Holden, Konstituert tjenesteleder. Friskliv og Mestring. Bærum kommune. (KS)
 • Ingvild Rosseland, Avdelings fysioterapeut forsterket rehabilitering. Aker Sykehus. Helse Sør-Øst.
 • Knut Eivind Kjørstad, Legeforeningen, karkirurgisk forening (UNN).
 • Kristin Småge, seksjonsleder for sengepost for nevrologi, slag og rehabilitering, Sykehuset i Telemark. Helse Sør-Øst.
 • Laila Gullerud, nevrorehabilitering, AHUS. Helse Sør-Øst.
 • Liv Møen, Leiar for ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune. KS.
 • Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 • Marianne Brodin, Afasiforbundet
 • Marianne deBruun Lundby, Norsk forening for slagrammede (NFS) (brukerrepresentant Sunnaas).
 • Marianne L. Krogstad, medisinsk faglig ansvarlig overlege, Vikersund Kurbad. Virke.
 • Marianne Pettersen, Avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen, Bodø Kommune. KS.
 • Marianne Wesnes, Legeforeningen, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Marit Vardenær, Seksjonsleder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik. Sykehuset Innlandet.
 • Marita L. Bjerke, slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL hjerneslag.
 • Melanie Kirmess, Norsk logopedlag.
 • My Dung N. Torkildsen, avdelingsoverlege, avdeling for rehabilitering. Stavanger universitetssjukehus. Helse Vest.
 • Nikolaos Panagiotopoulos, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Nord-Norges Kurbad. NHO.
 • Ola Yttre, Ambulanseforbundet.
 • Ole Marius Ekeberg, seksjonsoverlege, seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering. Helse Fonna. Helse Vest.
 • Ove Hellvik, LHL hjerneslag.
 • Randi Skogseth Stephanie, Norsk hjerneslagsregister.
 • Roger Amundsen, Landsforening for slagrammede (LFS).
 • Stefan Hjørleifsson, Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin.
 • Stein Are Rimehaug, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst, Sunnaas sykehus HF.
 • Synne Garder Pedersen, Norges Fysioterapiforbund. (NFF).
 • Tina Taule, Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)
 • Tonje Haug Nordenmark, Norsk psykologforening.
 • Tove Hæreid Otterstad, spesialrådgiver, Medisin og helsefag, kvalitet, fag og pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst RHF.

Sist faglig oppdatert: 17. mars 2022