Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beregninger, datautvalg og definisjoner i statistikk om fastlegetjenesten

Datakilde

 • Datakilde er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som blant annet inneholder data fra KUHR.
 • En lege som har avtale med Helfo sender inn refusjonskrav til KUHR for utført behandling av pasienter.
 • Godkjente refusjonskrav fra fastleger, som er kodet som "fastlønnet", "turnuslege fastlønnet" eller "fastlege" danner grunnlaget for denne statistikken.
 • For å få utbetalt oppgjøret må refusjonskravet sendes innen 6 måneder etter behandlingsdato. Et refusjonskrav må inneholde minst en sykdom- eller symptomdiagnose, en takst samt dato og klokkeslett for konsultasjon/sykebesøk.
 • I KPR grupperes refusjonskrav inn i kontakttypene "konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid". Andeler beregnes enten ved å fordele teller på antall konsultasjoner eller fordelt på alle kontakttyper. Hvilken nevner som benyttes fremkommer under hver statistikk.

Publiseringsfrekvens

 • Statistikken oppdateres med nye tall 30 dager etter en måned er slutt. Et datasett for et år er tilnærmet komplett i februar året etter.

1. Blodtrykksmåling 24-timer hos fastleger

Se statistikk: blodtrykksmåling over 24 timer hos fastleger

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og alderskutt 0-66 /67 år og eldre)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus =  ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
Takst = '129f'
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016
Nevner her er summen av alle kontakttyper ("konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid".)

NB! Selv om det nødvendigvis ikke er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper i nevner (eksempelvis blodtrykksregistrering over 24 timer,  i kombinasjon med "administrativt arbeid"), så sier nevneren her noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden.

2. Bruk av takstkode 660 i årlig undersøkelse hos fastlege

Se statistikk: Bruk av takstkode 660 i årlig undersøkelse hos fastlege

Datautvalg og beregninger

Teller og nevner:
Teller er antallet ganger takst 660 har blitt brukt i forbindelse med en pasientkontakt.
Av det totale antallet kontakter er takst 660 brukt så lite at en nevner ikke er tatt med inn som grunnlag for en andelsberegning. En andelsberegning på totalt antall pasientkontakter ville ikke vært formålstjenlig og gitt et uriktig bilde av hvor mye tid som går med til årskontroller av denne gruppen pasienter av følgende årsaker:

 • Det er ikke mulig å benytte takst 660 for pasienter med opphold i institusjon. På sykehjem er det eksempelvis fast tilsynslege som utfører årskontroller.
 • Pasienter kan ha mer enn en kontakt med fastlege per år for fullførelse av kontroll mens taksten bare kan tas en gang per år.
 • Pasienten er så ofte i kontakt med lege at en egen årskontroll ikke blir nødvendig, og taksten brukes derfor ikke.
 • Det er usikkert om alle leger kjenner til taksten.
 • Noen leger kan være usikre på hva som berettiger bruk av taksten og derfor ikke tar denne.
Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
Takst = '660'
Ikke i bruk. Datagrunnlaget for statistikken inneholder kun teller.

​​​​​​​

3. Bruk av tidstakst fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Se statistikk: Bruk av tidstakst fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner​​​​​​​

Datautvalg og beregninger

Tellere: Datasettet inneholder to tellere. Disse er begge kombinasjoner av to takster brukt i samme enkeltregning. "2cd/2ck og 2ae/2aek" teller alle e-konsultasjoner hvor tidstakst er brukt. "2cd/2ck og 2ad/2ak" teller alle konsultasjoner med fysisk oppmøte hvor tidstakst er brukt.

Nevnere : Datasettet inneholder tre nevnere. "Alle2ae/2aek" er alle e-konsultasjoner. "2ad/2ak" er alle konsultasjoner med fysisk oppmøte. "Alle2ae/2aek + Alle2ad/2ak" er totalen av alle konsultasjoner som enten er e-konsultasjon eller konsultasjon med fysisk oppmøte.

Tellere 2cd/2ck+2ae/2aek Tidstakst i e-konsultasjon, takst 2cd/2ck og 2ae/2aek
  2cd/2ck+2ad/2ak Tidstakst i vanlig konsultasjon hos fastlege, takst 2cd/2cd og 2ad/2ak
Nevnere Alle2ae/2aek E-konsultasjon, takst 2ae/2aek
  Alle2ad/2ak Fysisk konsultasjon hos fastlege, takst 2ad/2ak
  Alle2ae/2aek+Alle2ad/2ak E-konsultasjon og fysisk konsultasjon hos fastlege, takst 2ae/2aek og 2ad/2ak

 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar

regningstatus IN ('godkjent, manuelt
godkjent');tjenestetypeNavn='Fastlege';Date
>='2019-7-1';

 1. Takst CONTAINS ('2cd'/2ck' AND '2ae'/2aek') 
 2. Takst CONTAINS ('2cd'/2ck' AND '2ad'/2ak')  

regningstatus IN ('godkjent, manuelt
godkjent');tjenestetypeNavn='Fastlege';Dat
e>='2019-7-1';

 1. Takst CONTAINS '2ae'/'2aek'
 2. Takst CONTAINS '2ad'/'2ak'
 3. SUM Nevner 1 + Nevner 2

Statistikken inneholder to tellere og tre nevnere som er nesten like.
Nummereringen i "statistikkspesifikt (tellere) / (nevnere) referer til den første tabellen der tellere og nevnere er beskrevet.

"/" betyr "eller".

"CONTAINS" betyr at enkeltregningen må inneholde taksten(e) spesifisert, men at dette ikke trenger å være de eneste takstene i enkeltregningen.

"AND" betyr at kombinasjon av takster spesifisert på hver side må oppstå i samme enkeltregning.

 

4. Bruk av tidstakst i alle konsultasjoner

Se statistikk: Bruk av tidstakst i alle konsultasjoner

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og 30 års alderskutt)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar

Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
​​​​​​​kontakttypenavn = 'Konsultasjon',
Takst = '2cd' eller '2ck'

Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016
​​​​​​​kontakttypenavn = 'Konsultasjon',

Nevner her er summen av kontakttypen "konsultasjon".

NB! Selv om det nødvendigvis ikke er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper i nevner (eksempelvis tidsbruk over 20 minutter, i kombinasjon med "enkel kontakt"), så sier nevneren her noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden.

5. E-Konsultasjoner hos fastleger

Se statistikk: E-konsultasjoner hos fastleger

Datautvalg og beregninger

Visninger som viser utviklinger fra 2019 (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og 30-års alderskutt)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = 'godkjent, manuelt godkjent',
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2018 ,
kontakttypenavn = 'Konsultasjon',
Takst = '2ae' eller '2aek'
Regningstatus = 'godkjent, manuelt godkjent',
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2018,
kontakttypenavn = 'Konsultasjon'
Nevner her er summen av kontakttypen "konsultasjon".

6. E-konsultasjon utenfor vanlig arbeidstid

Se statistikk: E-konsultasjon utenfor vanlig arbeidstid

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år og måned)

Tellere: Datagrunnlaget inneholder telleren «antallTeller» som viser bruk av takst 2aek.

Nevnere: Datagrunnlaget inneholder nevneren, «2aek+2ae». «2aek+2ae» er det totale antallet e-konsultasjoner i perioden på stedet og brukes til å lage en brøk som viser hvor stor andel av alle e-konsultasjoner takst 2aek utgjør.

Tellere antallTeller viser bruk av takst 2aek
Nevnere 2aek+2ae Alle e-konsultasjoner (kveld (etter kl. 16.00) og dag)

 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'), tjenestetypeNavn = 'Fastlege', Dato>’2020-04-08’, Takst = '2aek' Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'), tjenestetypeNavn = 'Fastlege', Dato>’2020-04-08’  

7. Konsultasjoner hos fastleger

Se statistikk: konsultasjoner hos fastleger

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og ingen alderskutt)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
kontakttypenavn = 'Konsultasjon'
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
kontakttypenavn = 'Konsultasjon'
Nevner her er summen av kontakttypen "konsultasjon".

8. Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Se statistikk: Legemiddelgjennomgang utført av fastleger

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og alderskutt 0-66 /67 år og eldre)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
Takst = '2ld'
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016
Nevner her er summen av alle kontakttyper ("konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid".)

NB! Selv om det nødvendigvis ikke er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper i nevner (eksempelvis legemiddelgjennomgang, i kombinasjon med "enkel kontakt"), så sier nevneren her noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden.

9. Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten

Se statistikk: Nødvendig dialog mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år og måned)

Tellere: Datagrunnlaget inneholder telleren «antallTeller» som viser bruk av takst 1j.

Nevnere: Datagrunnlaget inneholder tre nevnere, «antallKontakter», «KPRTotal», «HPRTotal». Selv om det ikke nødvendigvis er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper brukes «antallKontakter» for å lage en brøk som sier noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden. «KPRTotal» viser det totale antallet unike pasienter på stedet i perioden, mens «HPRTotal» det totale antallet unike fastleger som har sendt inn oppgjør på samme sted i samme periode.

Tellere antallTeller viser bruk av takst 1j
Nevnere antallKontakter antall kontakter i en periode på et sted (med alle kontakter menes "konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid")

 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'), tjenestetypeNavn = 'Fastlege', Dato>’2019-07-31’, Takst = '1j' Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'), tjenestetypeNavn = 'Fastlege', Dato>’2019-07-31’  

10. Samtaleterapi fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Se statistikk: Samtaleterapi fordelt mellom fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner

Datautvalg og beregninger

Tellere: Datasettet inneholder to tellere. Disse er begge kombinasjoner av takster brukt i samme enkeltregning. "615 og 2ae/2aek" teller alle e-konsultasjoner hvor det er blitt utført samtaleterapi. "615 og 2ad/2ak" teller alle konsultasjoner med fysisk oppmøte hvor det er blitt utført samtaleterapi.

Nevnere: Datasettet inneholder tre nevnere. "Alle2ae/2aek" er alle e-konsultasjoner. "Alle2ad/2ak" er alle konsultasjoner med fysisk oppmøte. "Alle2ae/2aek + Alle2ad/2ak" er totalen av alle konsultasjoner som enten er E-konsultasjon eller konsultasjon med fysisk oppmøte.

Tellere 615+2ae/2aek Samtaleterapi i e-konsultasjon, takst 615 og 2ae/2aek
  615+2ad/2ak Samtaleterapi i vanlig konsultasjon hos fastlege, takst 615 og 2ad/2ak
Nevnere Alle2ae/2aek E-konsultasjon, takst 2ae/2aek
  Alle2ad/2ak Fysisk konsultasjon hos fastlege, takst 2ad/2ak
  Alle2ae/2aek+Alle2ad/2ak E-konsultasjon og fysisk konsultasjon hos fastlege, takst 2ae/2aek eller 2ad/2ak

 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar

regningstatus IN ('godkjent, manuelt
godkjent');tjenestetypeNavn='Fastlege';Date
>='2019-7-1';

 1. Takst CONTAINS ('615' AND '2ae'/2aek') 
 2. Takst CONTAINS ('615' AND '2ad'/2ak')

regningstatus IN ('godkjent, manuelt
godkjent');tjenestetypeNavn='Fastlege';Dat
e>='2019-7-1';

 1. Takst CONTAINS '2ae'/'2aek'
 2. Takst CONTAINS '2ad'/'2ak'
 3. SUM Nevner 1 + Nevner 2

Statistikken inneholder to tellere og tre nevnere som er nesten like.
Nummereringen i "statistikkspesifikt (tellere) / (nevnere) referer til den første tabellen der tellere og nevnere er beskrevet.

"/" betyr "eller".

"CONTAINS" betyr at enkeltregningen må inneholde taksten(e) spesifisert, men at dette ikke trenger å være de eneste takstene i enkeltregningen.

"AND" betyr at kombinasjon av takster spesifisert på hver side må oppstå i samme enkeltregning.

11. Samtaleterapi hos fastleger

Se statistikk: Samtaleterapi hos fastleger​​​​​​​

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og 30 års alderskutt)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
Takst = '615'
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016
Nevner her er summen av alle kontakttyper ("konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid".)

NB! Selv om det nødvendigvis ikke er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper i nevner (eksempelvis samtaleterapi hos fastlege, i kombinasjon med "enkel kontakt"), så sier nevneren her noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden.

12. Tverrfaglig e-konsultasjon med helsepersonell og pasient

Se statistikk: Tverrfaglig e-konsultasjon med helsepersonell og pasient​​​​​​​

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, år og måned)

Tellere: Datagrunnlaget inneholder tellern «antallTeller» som viser bruk av takst 2af.

Nevnere: Takst 2af er veldig lite brukt, og for øyeblikket finnes det ingen nevner som som kan brukes til å lage en andel som statistisk sett blir interessant å bruke til å måle aktiviteten i forhold til totalen eller annen spesifikk aktivitet.

Tellere antallTeller viser bruk av takst 2af
Nevnere I/B  

 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'), tjenestetypeNavn = 'Fastlege', Dato>’2020-04-08’, Takst = '2af' I/B  

13. Tverrfaglig samarbeid

Se statistikk: Tverrfaglig samarbeid

Datautvalg og beregninger

Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke, kommune, år, måned og 20 års alderskutt)

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner) Kommentar
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016,
kontakttypenavn = 'Tverrfaglig Samarbeid'
Regningstatus = ('godkjent, manuelt godkjent'),
tjenestetypeNavn = 'Fastlege',
Aar>2016
Nevner her er summen av alle kontakttyper ("konsultasjon", "sykebesøk", "enkel kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid".)

NB! Selv om det nødvendigvis ikke er en logisk sammenheng mellom takstbruk i teller og fordeling på alle kontakttyper i nevner (eksempelvis tverrfaglig samarbeid, i kombinasjon med "enkel kontakt"), så sier nevneren her noe om legens totale arbeidsmengde i løpet av den avgrensede perioden.

Først publisert: 09.12.2020