Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Barn og unge med særlige behov

Øvrige anbefalinger i retningslinjen gjelder også for barn og unge med særlige behov.

Gruppen er heterogen. Felles for mange av disse barna og ungdommene er at de trenger ekstra støtte og oppfølging av sine utfordringer, sin helse og tannhelse, og mange har behov for koordinerte helsetjenester. 

Utsatte barn og unge: Denne retningslinjen benytter 0-24 samarbeidets definisjon av utsatte eller sårbare barn og unge: «en brukergruppe med problemer på grunn av dårlig fysisk eller psykisk helse, lærevansker eller språkutfordringer. De kan være født inn i eller havne i vanskelige livssituasjoner på grunn av fattigdom, bosituasjon, helseproblemer, rus eller vold. I denne gruppen er også barn og unge som har opplevd belastninger som omsorgssvikt, vold og overgrep.» Se også den nasjonale faglige retningslinjen Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.

Kognitive utfordringer (vansker): Kognitive evner er de hjernebaserte ferdighetene vi trenger for å utføre både enkle og komplekse oppgaver, og betegner prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og oppmerksomhet. Når kognisjon blir vanskelig, kan det gå ut over evnen til å mestre vanlige utfordringer knyttet til jobb, skole og kontakt med andre mennesker.

Kognitive vansker kommer vanligvis til uttrykk som problemer med å ta inn og bearbeide informasjon om omverdenen. Kognitive vansker er ikke det samme som nedsatt evnenivå eller intelligens som måles ved hjelp av tradisjonelle IQ-tester. Noen ganger vil evnenivået kunne være intakt, selv om for eksempel oppmerksomheten og innlæringsevnen er redusert (ref. Nasjonal faglig retningslinje Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (pdf)).

Psykiske utfordringer: I rapporten Psykisk helsearbeid for barn og unge omtales begreper om psykiske helseplager,

  • Milde og kortvarige problemer: barn og unge med nedsatt funksjon grunnet psykiske vansker og/eller rusproblemer, dvs. vansker på viktige livsområder som f.eks. på skolen eller sosialt.
  • Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser: 
    barn og unge med diagnostiserbar psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.
  • Alvorlige og langvarige problemer/lidelser: barn og unge med diagnostiserbar psykisk lidelse og/eller ruslidelser med betydelig nedsatt funksjon, det vil si alvorlige problemer som varer over tid.

Les her om psykisk helse og nasjonal faglig retningslinje om spiseforstyrrelser

Rehabilitering og habilitering: Se nasjonal veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator og Prioriteringsveilederen Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten.

Se også Nasjonal veileder Oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Siste faglige endring: 31. mars 2022