Kompensasjonsordning for enkelte ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester

Søknadsfrist 31. oktober 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket PDF

Beløp: 25 millioner kroner i 2020

Referanse: Prop. 117 (2019-2020) kap. 0733, post 72

Mål for ordningen

Ordningen er en midlertidig kompensasjonsordning som er opprettet som følge av koronavirussituasjonen og gjelder for kalendermånedene mars til august 2020. Kompensasjonsordningen baserer seg på prinsippene i den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet som forvaltes av Skatteetaten.

Målgruppen er enkelte ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester som har stort inntektsfall på grunn av koronavirussituasjonen.   

Hvem kan søke?

De som kan søke er ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med regionalt helseforetak eller kommune. Dette kan for eksempel være institusjoner som finansieres gjennom folketrygdens bidragsordning på kap. 2790, post 70.

Kriterier for at søker er tilskuddsberettiget, er at søker:

 • har ikke avtale med regional helseforetak eller kommune i aktuell tilskuddsmåned
 • leverer helse og omsorgstjenester som er basert på anerkjent behandlingsprinsipp i Norge
 • har ansatte
 • er registrert i Brønnøysundregistrene før 1. mars 2020.
 • er ikke under avvikling
 • har ikke anledning til å søke kompensasjon gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet
 • har fall i inntekt grunnet virusutbrudd på minst 20 prosent hvis du søker tilskudd for mars og minst 30 prosent per måned hvis du søker tilskudd for april – august
 • har faste, uunngåelige kostnader

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens form og innhold er beskrevet i regelverkets pkt. 3.

Følgende dokumenter skal fylles ut og legges ved søknaden:

Tildelingskriterier

Tilskuddet skal dekke søkers månedlige, uunngåelige faste kostnader under koronautbruddet der søker dokumenterer tilstrekkelig fall i inntekt.

Tilskuddet fastsettes på grunnlag av virksomhetens fall i inntekt og faste, uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder.

 1. Beregning av fall i inntekt

I tilskuddsregelverket punkt 2 beskrives kriteriet om hvor stort beregnet fall i inntekt må være for å ha krav på tilskudd per måned.

 1. Kompensasjonsprosent

For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 90 prosent. Ordningen trappes gradvis ned (på samme måte som kompensasjonsordningen for næringslivet) ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

 1. Beregning av faste, uunngåelige kostnader

Tilskuddet beregnes ut fra foretakets månedlige faste, uunngåelige kostnader. Se tilskuddsregelverket  punkt 4 for beregning av faste, uunngåelige kostnader som utgangspunkt for tilskudd.

Eksempel på kompensasjon

Oppgitte uunngåelige faste kostnader summeres per måned og sees i sammenheng med beregnet fall i inntekt per måned. Se tabell med eksempel for mars for en fiktiv søker.

Måned

Beregnet fall i inntekt

Sum faste, uunngåelige kostnader

Kompensasjons- prosent

Beregnet uunngåelig fast kostnad

Beregnet kompensasjon

Mars

82,14 %

40 000

90 %

36 000

29 571

April

   

90 %

   

Mai

   

90 %

   

Juni

   

70 %

   

Juli

   

70 %

   

August

   

50 %

   

Totalt

         

 

Vi tar forbehold for at det kan bli nødvendig å sette grenser for hvor mange måneder den enkelte kan få tilskudd for, slik at bevilgningsrammen overholdes.

Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige omsetningsfallet i kroner som skyldes virusutbruddet.

Tilskudd under 5 000 kroner vil ikke bli utbetalt.

Rapportering

Vedtaksbrevet gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Søkeren må kunne dokumentere de oppgitte tallene på et senere tidspunkt. Søker må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.

Opplysninger som skal kontrolleres

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknaden, jf. punkt 3 som angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.

Revisors eller autorisert regnskapsførers kontrollhandlinger skal rettes mot følgende opplysninger i søknaden:

 • Inntektstall for aktuelle perioder
 • Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet
 • Faste, uunngåelige kostnader som nevnt under tildelingskriterier

Offentliggjøring av opplysninger

Helsedirektoratet kan gjøre opplysninger om tilskudd tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn. Dette gjelder opplysninger om saksnummer, tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer, fylke,  tildelingsdato, uunngåelige faste kostnader, inntekt, utbetalt beløp og justeringsfaktor.

 

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 24.06.2020

Kontakt

ingrid.nergard.bratteberg@helsedir.no, mobil: 98 86 77 34

Oyvind.Alseth@helsedir.no, mobil: 90 29 11 53