ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger

Søknadsfrist 11. november 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 66 millioner kroner i 2020

Referanse: Kap. post 761.63 Prop.1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og LIS om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften. LIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. Tilskuddsmidler innvilget over denne tilskuddsordningen er kun for LIS i privat næringsdrift og til tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter

Hvem kan søke?

Kommuner

Det er et mål å gi mulighet for tilskudd for fleste mulig næringsdrivende ALIS i kommuner med rekrutteringsutfordringer.

  • Kommunen må være registrert utdanningsvirksomhet.
  • Kommuner med LIS som deltar eller skal delta i regi av prosjektene ALIS Vest og ALIS Nord vil ikke kunne søke om tilskuddsmidler for aktuelle kandidater.
  • Kommuner som har fått tilskudd over ordningen "Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker" vil ikke bli prioritert

Søknadens innhold

Kommune beskriver rekrutteringsutfordringer og hvilke utdanningsaktiviteter tilskudd skal dekke ved søknaden.

Kommuner må laste opp tilleggsdokumentene nedenfor som vedlegg til søknaden i Altinn:

MERK: For sammenslåtte kommuner: Nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Tildelingskriterier

ALIS-avtaler med fastleger i selvstendig næring.

ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til næringsdrivende fastlegeavtale med spesialiseringsløp betinger særlig tilrettelegging ut over de krav som ligger i spesialistforskriften.

ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år og omhandle elementer som eksempelvis:

  • Veiledning utover minimumskrav i forskrift om spesialistutdanning av leger og tannleger
  • Kommunalt ansvar for inntak av vikar i praksis når ALIS har fravær fra praksis i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter
  • Gjennomføring av læringsaktiviteter
  • Nettverkssamlinger for leger i spesialisering
  • Kompensasjon for kortere innbyggerliste i spesialiseringsperioden
  • Kompensasjon for fravær fra praksis knyttet til deltakelse på kurs
  • Kursutgifter utover det som dekkes av utdanningsfond II

Det forutsettes at kommunen bidrar med 20% finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, til sammen 300 000 kroner per ALIS-avtale.

Ubrukte midler

Da tilskuddsmidlene ble tildelt sent i 2019, vil det kunne gjenstå ubrukte tilskuddsmidler av denne tildelingen. Kommunen behøver imidlertid ikke søke om overføring av midler til 2020 dersom det skal søkes om nye midler i 2020 til ALIS-avtale for næringsdrivende fastleger. Ubrukte midler oppgis da i ny søknad som en del av søknadsbeløpet.

Dersom det ikke skal søkes nye midler neste år, må ubrukte midler likevel søkes overført til 2020. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no). Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler (med saksnummer)". I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Det skal eventuelt åpnes for ny søknadsfrist senere dersom det er ledige midler etter søknadsfristen 1. juni 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Først publisert: 04.11.2019 Sist faglig oppdatert: 14.04.2020