ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger

Søknadsfrist 25. november 2019 (utløpt)

Mål for ordningen

Målet er å øke antall fastleger i kommunen, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og LIS om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften. LIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. Tilskuddsmidler innvilget over denne tilskuddsordningen er kun for LIS i privat næringsdrift og til tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Målgruppe

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen.

Tilskuddsregelverk

Hva det gis tilskudd til 

 • ALIS-avtaler med fastleger i selvstendig næring
 • ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til næringsdrivende fastlegeavtale betinger særlig tilrettelegging utover de krav som ligger i spesialistforskriften
 • ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år og omhandle elementer som eksempelvis:
 • Veiledning utover minimumskrav i forskrift om spesialistutdanning av leger og tannleger
 • Kommunalt ansvar for inntak av vikar i praksis når ALIS har fravær fra praksis i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter
 • Gjennomføring av læringsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for leger i spesialisering
 • Kompensasjon for kortere innbyggerliste i spesialiseringsperioden
 • Kompensasjon for fravær fra praksis knyttet til deltakelse på kurs
 • Kursutgifter utover det som dekkes av utdanningsfond II

Det er en forutsetning for å få innvilget tilskudd at individuell utdanningsplan for ALIS-avtalen er signert av kommunen og utdanningskandidat (kommune og LIS).

Krav til søker og søknad

 • Tilskuddet er rettet mot kommuner. Tilskuddsmidler innvilget over denne tilskuddsordningen er kun for LIS i privat næringsdrift og til tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen.
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med 20% finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, til sammen 300 000 kroner per ALIS-avtale.

Søknaden må inneholde følgende

 • Kommunens begrunnelse for søknad og beskrivelse av rekrutteringsutfordringer og tiltak det søkes midler til
 • Individuell utdanningsplan for lege i spesialisering (LIS) signert av kommunen og utdanningskandidat
 • Navn, HPRnummer og kopi av fastlegeavtale for legen som det inngås ALIS-avtale med
 • Hvilke utdanningsaktiviteter tilskuddet skal dekke
 • Kommunen må være registrert utdanningsvirksomhet

Søker må legge inn budsjett med egenfinansiering i dette dokumentet (XLSX). Dette lastes opp som vedlegg til søknaden i Altinn. 

Viktig informasjon om overføring av midler

Da tilskuddsmidlene vil tildeles sent i 2019, vil det gjenstå ubrukte tilskuddsmidler av årets tildeling. Kommunen trenger imidlertid ikke søke om overføring dersom det skal søkes om nye midler i 2020 til ALIS-avtale for næringsdrivende fastleger. Ubrukte midler oppgis da i ny søknad som en del av søknadsbeløpet.

Dersom dere ikke skal søke nye midler neste år, må ubrukte midler likevel søkes overført til 2020. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no). Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler, saksnr. xx/xxxx". Saksnummeret finner dere øverst til høyre i tilskuddsbrevet ("Vår ref." ). I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Tilskuddsmidler kan kun overføres for ett år. Hvis allerede overførte tilskuddsmidler ikke brukes opp innen ett år, må de tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, post og saksnummer. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med saksnummer.

Krav til rapportering

I rapporteringen skal tilskuddsmottaker vurdere hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelse.

Det skal rapporteres på mål og resultatkrav oppnådd gjennom dette tilskuddet:

 • Antall nye fastlegeavtaler i kommunen
 • Antall ledige fastlegeavtaler i kommunen
 • Antall ALISavtaler for næringsdrivende fastleger

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil ligge tilgjengelig i Altinn og et varsel vi komme i kommunens innboks når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer kommuner som fikk innvilget midler i 2019 om å benytte dette skjemaet. 

Tilskuddsmottaker bes lese i vedtaksbrev om nærmere krav til rapportering.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Først publisert: 04.11.2019 Sist faglig oppdatert: 04.11.2019

Kontakt

Hyesun.Lee@helsedir.no

Tlf. 468 80 186