6.4.1. Streptococcus pneumoniae

Akutt bakteriell meningitt forårsaket av pneumokokker er en sjelden og svært alvorlig tilstand. Pasienter ses primært av legevaktsleger, leger i akuttmottaksavdelinger i sykehus, nevrologer og infeksjonsmedisinere. Mange pasienter med pneumokokkmeningitt mottar behandling i intensivavdelinger gjennom deler av sitt sykehusopphold. Pneumokokker er dominerende årsak til meningitt i Norge. Pneumokokkmeningitt er den hyppigst forekommende akutte bakterielle meningitt ervervet utenfor sykehus. Sykdommen ses hyppigst hos pasienter eldre enn 45 år. Forekomsten er i Norge ikke presist kjent men er i størrelsesorden 1,5/100000/år. Kliniske studier fra Vest-Europa og USA har vist en dødelighet ved pneumokokkmeningitt på ca 20 - 30%. Høyest er dødeligheten blant de eldste pasientene. En større fransk multisenterstudie av pasienter innlagt i intensivenheter grunnet pneumokokkmeningitt demonstrerte i multivariansanalyser at det var økt risiko for død hos dem med pneumokokkisolater ikke følsomme for benzylpenicillin. Forekomsten av sekveler ved akutt bakteriell meningitt er høy etter gjennomgått pneumokokk-meningitt og ses hos opp mot halvparten av overlevere. Systemisk pneumokokksykdom er nominativt meldepliktig (gruppe A) til MSIS.

Det ble i 2010 kun funnet 3,0% (22/730) S. pneumoniae-isolater fra blod eller spinalvæske som ikke var fullt følsomme for penicillin i Norge [1]. Det definerte brytningspunkt for resistens mot benzylpenicillin ved pneumokokkmeningitt er R > 0,06 μg/mL. Nasjonalt folkehelseinstitutt mottok i 2010 til sammen 730 pneumokokkisolater fra tilfeller med invasiv sykdom. De fleste isolatene var fra blodkultur. Det var 25 isolat fra cerebrospinalvæske. I fire av disse tilfellene hadde man tilgang til isolat fra spinalvæske og blodkultur. Totalt 22 isolat (ingen fra spinalvæske), 3,0% av alle, var ikke følsomme for benzylpenicillin. En del av disse isolatene viste nedsatt følsomhet for 3. generasjons cefalosporiner også.

Før resistensbestemmelse foreligger, skal man hos pasienter med opplysning om utenlandsopphold med tidsrelasjon til meningittsykdommen vektlegge resistensforhold i landet pasienten oppholdt seg i ved valg av initialterapi. Resistensforhold ved invasiv pneumokokksykdom følges nøye i Norge. Forekomsten av isolat ikke-følsomme for benzylpenicillin har vært stabil i Norge de siste ti årene.

Referanser

  1. NORM/NORM-VET 2010. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø/Oslo 2011. ISSN: 1502-2307; p 68.
    Til toppen

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018