5.1.1. Om etiologi og behandling

Andel pasienter med endokarditt som oppstår på "kroppsegen" eller såkalt nativ hjerteklaff ("nativ valve endocarditis") er relativt sett mindre enn tidligere siden klaffekirurgi med implantasjon av proteser har vært rutine i mange år; samtidig har levealderen økt.

Antall eldre med revmatisk klaffesykdom, tidligere en stor risikogruppe, er også gått ned. Samtidig er det blitt flere "grown-ups with congenital heart disease" (GUCH) i befolkningen, i hovedsak yngre mennesker, med økt risiko for endokarditt.

En betydelig risikogruppe er et høyt antall iv-stoffmisbrukere som er særlig utsatt for høyresidig endokarditt.

Et økende antall pasienter får også helsevesen-ervervet endokarditt grunnet immunsvekkelse og utstrakt bruk av intravasale katetre og andre invasive prosedyrer.

Om lag halvparten av alle pasienter med endokarditt må behandles kirurgisk pga. alvorlige komplikasjoner. Det er derfor viktig at hjertekirurg kontaktes så tidlig som mulig for etablering av behandlingsplan dersom kirurgi synes å kunne bli aktuelt. Indikasjoner for tidlig kirurgisk intervensjon er progredierende hjertesvikt, ukontrollerbar infeksjon, og perifer embolisering. Kirurgi i sykdommens aktive fase er beheftet med økt risiko, og bør vurderes opp mot øvrig komorbiditet og eventuelle inntrufne (irreversible) komplikasjoner.

Etiologi

Over 80% av endokardittepisoder på nativ klaff forårsakes av grampositive bakterier, særlig hvite og gule stafylokokker og alfa-hemolytiske streptokokker. Mindre hyppig er enterokokker og beta-hemolytiske streptokokker. Etiologi i 947 episoder med sikker endokarditt i svensk endokarditt-register (2008-12) var 34% streptokokker, 42% gule stafylokokker, 10% enterokokker, 5% hvite stafylokokker og kun 3% dyrkningsnegative tilfeller [1].

Behandling

Empirisk antibiotikabehandling

Alfa-hemolytiske streptokokker mistenkes særlig ved infeksjon oppstått utenfor sykehus, etter tannbehandling, og ved lengre varende sykdomsforløp ("klassisk endocarditis lenta").

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018