KAPITTEL 18. 1
Dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider

Aminoglykosider gis som hovedregel en gang i døgnet [1]. De skal ikke brukes ved kronisk nyresvikt eller fulminant flerorgansvikt, og kun med stor grad av forsiktighet når man samtidig ikke kan unngå bruk av andre nyretoksiske legemidler. Samtidig behandling med NSAIDs og furosemid bør unngås, og aminoglykosider bør ikke gis hvis pasienten allerede har fått aminoglykosid den siste måneden og/eller det er brukt cisplatinholdige cytostatika [2]. Man skal også være forsiktig (økt monitorering) dersom pasienten har myelomatose eller ved massiv ascites (sen aminoglykosidutskillelse). Hos pasienter med mye fettvev er det en fare for overdosering, fordi aminoglykosider i liten grad distribueres i fettvev.

Empirisk behandling med aminoglykosider over lengre tid enn 7 dager bør kun skje unntaksvis og ved spesielle tilstander (endokarditt), fordi bivirkningene ses etter dette tidspunktet [1]

Dosering (én-dose regime)

Initialdose ved én-dose administrasjon er 5 - 7 mg/kg uavhengig av nyrefunksjon. Effekten er avhengig av toppkonsentrasjonen som bør være ca. 8-10 ganger bakteriens MIC [2]. Hos pasienter > 70 år og/eller når stafylokokker er årsaken, gis noe lavere dose, for eksempel 3 - 4 mg/kg.

Når aminoglykosid gis som én døgndose ved alvorlig sepsis/septisk sjokk skal alltid serumkonsentrasjon vurderes før man eventuelt gir dose nummer 2, både "8-timers prøve" (for å sikre at høy nok dose er gitt) og "0-prøve" (for å hindre akkumulering og nyretoksisitet) [3].

Dose nummer to - og videre - anbefales gitt til et fast tidspunkt, for eksempel kl. 14 (se under). Størrelsen på andre dose avhenger av tiden som er gått fra første dose. Ved normal kreatinin er den andre dosen, i prosent av første dose, vist i tabellen under.

Størrelsen av andre dose justert etter tidspunkt for første dose:

Startdose gitt fra 0 til 8 timer tidligere 33 % av første dose
Startdose gitt mellom 8 og 16 timer tidligere 66 % av første dose
Startdose gitt mer enn 16 timer tidligere 100 % av første dose

Etter tredje dose: Ved normal nyrefunksjon tas bunnkonsentrasjon ("0-prøve") før fjerde dose, men ved dosering én gang i døgnet er det svært liten forskjell på en konsentrasjon som måles 6 - 8 timer før, og en som måles umiddelbart før neste dose. Det anbefales derfor å innarbeide i rutinen at 0-prøven tas under "morgenrunden" slik at man kan justere døgndosen samme dag, ved behov, hvis denne også gis til en fast tid på dagen (for eksempel kl. 12 eller 14). Serumkonsentrasjonen ved én-dose regime skal være < 0,5 mg/L (< 1,0 kan aksepteres ved alvorlig infeksjon, initialt).

Se tabell for grenseverdier ved ulike aminoglykosider og administrasjonsmåter. Tidspunkt for "1-times" og evtentuell "8-timersprøve" regnes fra påbegynt infusjon. Hvis nyrefunksjonen er normal er det ingen grunn til serum-konsentrasjonsmålinger dersom man behandler i kortere tid enn 3 dager. Ved stabil nyrefunksjon kan serumkonsentrasjon og kreatinin måles 2 ganger ukentlig.

Grenseverdi av serumkonsentrasjon for aminoglykosider som er aktuelle i Norge [1]

For streptomycin (uten norsk markedsføringstillatelse) utføres ikke serumkonsentrasjonsmålinger i Norge.

Gentamicin

Ved dosering 1 gang daglig

 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Minimumsverdi ("0-prøve"): < 0,5 mg/L
 • Verdi etter 8 timer (8-timers prøve): 1,5 - 4,0 mg/L

Ved dosering 2 - 3 ganger daglig

 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Minimumsverdi ("0-prøve"): < 2,0 mg/L
 • Maksimumsverdi (1-times prøve): 6 - 12 mg/L

Tobramycin

Ved dosering 1 gang daglig

 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Minimumsverdi ("0-prøve"): < 0,5 mg/L
 • Verdi etter 8 timer (8-timers prøve): 1,5 - 4,0 mg/L

Ved dosering 3 ganger daglig

 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Minimumsverdi ("0-prøve"): < 2,0 mg/L
 • Maksimumsverdi (1-times prøve): 6 - 12 mg/L

Amikacin

 • Dosering 3 ganger daglig
 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Minimumsverdi ("0-prøve"): < 10 mg/L

Amikacin har ikke markedsføringstillatelse i Norge. Sikre grenseverdier for éndoseregime (tilsvarende "8-timers prøve") er ikke funnet for amikacin. For 3-doseregimet er grenseverdier hentet fra Johns Hopkins ABX Guide, Editor: JG Barlett (2012).

Doseringsintervall av aminoglykosider etter nyrefunksjon

Ved redusert nyrefunksjon kan man redusere dosen, men det er bedre å forlenge doseintervallet for å få effekt av toppkonsentrasjonene og justere dosen etter kreatininclearance [4,5] (se tabell). Man kan gi kortvarig AG også ved nyresvikt forutsatt at man måler bunnkonsentrasjonen daglig og justerer dosene [6].

Kreatininclearance (mL/min) Doseringsintervall
> 60 24 timer
40 - 59 36 timer
20 - 39 48 timer
< 20 Unngå aminoglykosid

Referanser

 1. Berild D, Sjursen H, Digranes A. Dosering av aminoglykosider en gang i døgnet - en terapeutisk forenkling og et økonomisk fremskritt. Tidsskr Nor Legeforen 1999;119;3152-6.
 2. Torfoss D, Høiby EA, Tangen JM et al. Tobramycin once versus three times daily, given penicillin G to febrile neutropenic cancer patients in Norway:a prospevtive , randomised, multicentre trial. J Antimicrob Chempther 2007;59:711-17.
 3. Hanberger H, Edlund C, Furebring M et al. Rational use of aminoglycosides--review and recommendations by the Swedish Reference Group for Antibiotics (SRGA). Scand J Infect Dis. 2013;45(3):161-75.
 4. Buijk SE, Mouton JW, Gyssens I, Verbrugh HA, Bruining HA.Experience with a once daily dosing program of aminoglycoside in criticaly ill patients. Int Care Med 2002;28:936-42.
 5. Nicolau DP, Freeman CD, Belliveau PP, Nig http://en.wikipedia.org/wiki/David_Sacketthtingale CH, Ross JW, Quintiliani R. Experience with a onece-daily aminoglycoside program administered to 2184 adult patients. Antimicrob Agents Chemother 1995;39:650-55.
 6. Freundlich M, Thomsen RW, Pedersen L, West H, Schønheyder HC. Aminoglycoside treatment and mortality after bacteriaemia in patients given appropriate empirical therapy: a Danish hospital-based cohort study. J Antimicrob Chemother 2007;60:1115-23.
 7. Rybak MJ, Lomaestro BM, Rotschafer JC et al. Therapeutic montoring of vancomycin in adults. Summary of consensus recommendations from the American Society of Health–System Pharmacists, the Infectious Disease Society of America, and the Society of Infectious Disease Pharmacists. Pharmacother 2009;29:1275-9.

Først publisert: 09. mai 2019 Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018