Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppsummering og Helsedirektoratets anbefalinger

Det overordnede målet for TOO-tilbudet bør være at personer i målgruppen får et likeverdig tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud uavhengig av hvor i landet de befinner seg [2], inkludert et tilbud om nødvendig tannhelsehjelp[3].

Helsedirektoratet anbefaler en rekke endringer. De viktigste er kort oppsummert nedenfor. Alle anbefalinger er utdypet i rapporten.

For å tydeliggjør kriterier og rammer for behandlingen, anbefaler Helsedirektoratet at

 • det innføres krav om henvisning til TOO-tilbudet (kap. 1.1.)
 • det i tillegg til dagens inklusjonskriterier innføres presiseringer og avgrensninger (kap. 2.3.):
  • det forutsettes vesentlige vansker med å motta tannbehandling på grunn av angst i tannbehandlingssituasjonen
  • det forutsettes eget ønske om psykologisk behandling for sin manglende mestring eller angst i forbindelse med tannbehandlingssituasjonen
  • det forutsettes evne til å nyttiggjøre seg behandlingsmetodikken og/eller den tilrettelagte tannbehandlingen
  • det er mulig å avslutte behandlingsforløpet for pasienter som ikke nyttiggjør seg tilbudet
 • det presiseres (kap. 1.4.) at pasientene skrives ut av TOO-tilbudet når de har
  • gjennomført et forløp hos tverrfaglig behandlerteam[4] (inkl. ev. oppfriskningstimer)
  • mottatt nødvendig tannhelsehjelp[5]  – i noen tilfeller vil tannbehandlingen måtte gjennomføres i narkose
 • pasienter som skrives ut av tilbudet fordi de ikke nyttiggjør seg behandlingen, informeres om muligheten til å søke seg tilbake til tilbudet når eller hvis det blir aktuelt (kap. 1.4.)
 • omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov (kap. 1.4.)
 • nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (kap. 1.4.)
 • prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet[6] legges til grunn for fortløpende vurdering av hastegrad (kap. 3.4.).

For en mer enhetlig praksis anbefaler Helsedirektoratet at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene

 • i et forpliktende samarbeid reviderer, oppdaterer og implementerer eksisterende faglige veiledere for tverrfaglig behandlerteam og for tannbehandlerteam[7], utarbeidet av TOO-koordineringsgruppe[8] og TOO-faggruppe[9] (kap. 7.) basert på presiseringer i tilskuddsregelverket og denne rapporten, inkludert det beskrevne pasientforløpet (kap. 1.)
 • gjennomfører systematisk kalibrering av anbefalingene som gis i God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (kap. 1.4.).

For reduksjon av ventetider anbefaler Helsedirektoratet at

 • den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene i større grad inngår avtaler med private leverandører av narkosetjenester med tanke på å redusere ventetider for tannbehandling i narkose (kap. 3.2.
 • den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene i større grad inngår avtaler med tannleger i privat sektor der de ikke selv klarer å etablere et tilfredsstillende tilbud (kap. 4.).

Vedrørende rapportering foreslår Helsedirektoratet at

 • tilskuddsregelverket og rapporteringskrav forenkles, og det foretas nødvendige presiseringer i tilskuddsregelverket knyttet til pasientforløpet, inkludert nivå for behandling av tannsettet (kap. 6.)
 • det legges til rette i elektronisk pasientjournal (EPJ) for registrering av tannhelsedata og ventetider for pasienter i TOO-pasientforløpet slik at data kan genereres ved hjelp av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) (kap. 6.)
 • de regionale odontologiske kompetansesentrene bygger opp ytterligere kompetanse innen helseregisterforskning for på sikt å kunne nytte data fra KPR til å skaffe mer informasjon om dette tilrettelagte tannhelsetilbudet (kap. 6.).

Helsedirektoratet peker på følgende problemstillinger som det er vesentlig å få en avklaring på, men som faller utenfor dette oppdraget

Fremtidig finansiering: det bør vurderes om finansieringen av TOO-tilbudet på sikt bør legges om slik at det blir en permanent og forutsigbar situasjon – både for pasientgruppene og for virksomhetene som i dag er tilskuddsmottakere. Helsedirektoratet anbefaler at det vurderes om overføring til rammefinansiering, ev. øremerket rammefinansiering, vil bidra til å sikre utbygging av tilbudet slik at befolkningens behov og krav om akseptable ventetider møtes (kap. 5.1.).

Rettigheter for pasientene i TOO-ordningen: det bør vurderes om gruppene i TOO-tilbudet skal gis rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller eventuelt i folketrygdens stønad til tannbehandling (kap. 2.1.).

 

Fotnoter

[2] Jf. lov om pasient- og brukerrettigheter § 1-1 og St.meld. nr. 26 (1999–2000) Om verdiar for den norske helsetenesta. Meldingen slås fast at det ukrenkelige menneskeverdet er den grunnleggende verdien for tjenesten. Videre står likhet, rettferdighet, likeverdig tilgang til tjenester av god kvalitet, faglig forsvarlighet, menneskeverd og solidaritet med de svakest stilte sentralt.

[3] Jf. God klinisk praksis i tannhelsetjenesten som sier at begrepet tannhelsehjelp omfatter, i tillegg til undersøkelse og behandling, også forebygging. Nødvendig tannbehandling er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

[4] Tverrfaglig behandlerteam består av psykolog, tannlege, tannhelsesekretær og ev. annet tannhelsepersonell.

[5] Jf. God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

[6] Dette vil være i tråd med Meld. St. 38 (2021) der det er vedtatt av kriteriene gjelder for hele helsetjenesten.

[7] Tannbehandlerteam består av tannhelsepersonell som har særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen.

[8] TOO-koordineringsgruppe består av en representant fra hver av de fem regionale odontologiske kompetansesentrene, to representanter fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og to representanter fra TOO-faggruppen. Gruppen konstituer seg selv.

[9] TOO-faggruppe består av en representant fra hver av de fem regionale odontologiske kompetansesentrene og to medlemmer fra relevant fagmiljø. 

Siste faglige endring: 14. november 2023