Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Rapportering på TOO-ordningen

Under oppbyggingen av TOO-tilbudet har det vært viktig å følge med på data for pasientgruppene, personellsituasjonen og bruken av ressurser.

Tilskuddsordningen benytter både Altinn og tilleggsskjema i forbindelse med søknad og rapportering på tilskuddsmidlene.

Rapportering på tilskuddsordningen er manuell og omfattende. Evalueringen peker på at rapportering er for omfattende og ressurskrevende, noe som bekreftes av arbeidsgruppen og Helsedirektoratet.

Arbeidsgruppen har pekt på at søknadsskjema ikke passer med oppsett som ligger i regnskapssystemene som benyttes. Dette er uheldig og medfører unødig ekstraarbeid. Det er enighet om at rapporteringen bør forenkles og i størst mulig grad automatiseres.

For å sikre gode pasientforløp og enhetlig rapportering, bør det stilles krav til registering og bruk av elektronisk pasientjournal (EPJ), slik at data om milepæler i pasientforløpet, ventetider og tannhelse for de enkelte pasientgruppene blir tilgjengelig.

Data knyttet til personellsituasjonen, antall team osv. bør fremdeles rapporteres.

Helsedirektoratet er i en prosess med å bygge om plattformen som benyttes i forbindelse med søknad og rapportering på tilskuddsordninger. Her vil det bli mulig å tilpasse den digitale løsningen til den enkelte ordningen.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

KPR inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester, og fra 2023 også data for tannhelsetjenester. Formålet med et helseregister er å gi grunnlag for planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten, kvalitetssikring og forskning. Både offentlig og privat tannhelsetjeneste har i henhold til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregisteret[22] plikt til å sende inn pasienters helseopplysninger til registeret. Helsedirektoratet skal i 2023 videreføre oppdraget med å samle inn og behandle tannhelsedata fra offentlig og privat tannhelsetjeneste i KPR.

Innføring av KPR i tannhelsetjenesten med tannhelsedata fra EPJ vil forenkle ønsket rapportering om pasientgruppen, og spare både de regionale odontologiske kompetansesentrene, fylkeskommunene og staten for mye tid. KPR vil kunne gi fortløpende informasjon om det tilrettelagte tilbudet, enten pasientene får behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste. Tannhelsedata og ventetider i pasientforløpet vil etter tilrettelegging i EPJ på sikt kunne genereres ved hjelp av KPR og er anbefalt av Helsedirektoratet.  KPR vil på sikt kunne bidra med datagrunnlag for registerforskning også innen odontologi og på ulike pasientgrupper, eksempelvis TOO-pasienter.

Data knyttet til personell registreres ikke i EPJ og vil derfor fortsatt måtte hentes fra personalsystemene.  

I påvente av ny tilskuddsplattform og innføring av KPR har Helsedirektoratet per januar 2023 forenklet tilskuddsregelverk, rapporteringskrav og tilhørende manuelle rapporteringsskjemaer.

Helseregisterforskning

KPR åpner for en ny mulighet for helseregisterforsking for tannhelsetjenesten. Dette kan gi nyttig kunnskap om blant annet disse pasientgruppene.

Helseregistrene er nyttige for å følge utvikling av sykdom over tid og kobling opp mot eksempelvis livsstilsfaktorer gir kunnskap og økt forståelse om sammenheng mellom sykdom og livsstil. I tillegg kan det kobles mot materiale i biobanker.

De regionale odontologiske kompetansesentrene og universitetenes forskningsmiljøer bør være oppmerksom på denne muligheten og sørge for å bygge opp kompetanse på området. Dette kan med fordel gjøres i samarbeid med medisinske fagmiljøer for å bidra til bredt forskningssamarbeid.

Helsedirektoratet anbefaler at de regionale odontologiske kompetansesentrene bygger opp ytterligere kompetanse innen helseregisterforskning for på sikt å kunne nytte data fra KPR til å skaffe mer informasjon om dette tilrettelagte tannhelsetilbudet.

 

Fotnoter

Siste faglige endring: 14. november 2023