Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Normerende produkter

Helsedirektoratet er bedt om på sikt å vurdere om det er behov for å utarbeide et nasjonalt faglig normerende produkt for det tverrfaglige psykolog- og tannhelsetilbudet.

Om Helsedirektoratets normerende produkter[23]

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 fastslår at Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere for helsetjenestene i Norge. Rådene og anbefalingene vil ikke være rettslig bindende for tjenesteyterne, men kan blant annet beskrive direktoratets oppfatning av hva som er god faglig praksis og hvordan relevant regelverk skal tolkes.

Faglige veiledere utarbeidet av TOO-koordineringsgruppe og TOO-faggruppe

Evalueringen peker på et behov for en mer enhetlig praksis da det er avdekket uønsket variasjon i TOO-tilbudet.

I arbeidsgruppen er det uttrykt ønske om at det på sikt lages et nasjonalt normerende produkt. I mellomtiden bør det gjøres endringer i tilskuddsregelverket og eventuelt også gjøres presiseringer i et rundskriv slik at tannhelsetjenesten i størst mulig grad kan ha en felles forståelse om hva TOO-tilbudet er, hvordan det bør organiseres, hvilket nivå rehabiliteringen av tannsettet skal legges på og når pasienten er ferdig i tilbudet mm.

For Helsedirektoratet er det ikke naturlig å utvikle et nasjonale normerende produkt så lenge TOO-tilbudet er basert på en tilskuddsordning og ikke et permanent tilbud.

Helsedirektoratet mener det er behov for tydelige felles kriterier som sikrer et likeverdig tilbud og et helhetlige behandlingsforløp; hvem kan inkluderes i ordningen, når er pasientene klar til å skrives ut og så videre. Dette er søkt løst i beskrivelse av et anbefalt pasientforløp (kap. 1.) samt med presisering av inklusjonskriteriene (kap. 2.1.). Under forutsetning at dette implementeres vil det kunne bidra til å hindre uønsket variasjon, sikring av god kvalitet i tilbudet og riktige prioriteringer, samt bidra til å løse samhandlingsutfordringer.

På områder der det ikke utarbeides nasjonale faglige retningslinjer ser Helsedirektoratet gjerne at fagmiljøer samarbeider om utarbeidelse av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer. Slike retningslinjer skal godkjennes av ledelsen på hvert tjenestested før de tas i bruk. Retningslinjer vil stå sentralt i virksomhetenes internkontroll etter helselovgivningen og i Helsetilsynets utøvelse av tilsyn.

Retningslinjer som utarbeides i alle deler av helse- og omsorgstjenesten skal være i overensstemmelse med norsk lovverk og bør være i overensstemmelse med nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale veiledere utarbeidet av Helsedirektoratet.

TOO-tjenesten ved koordineringsgruppen og faggruppen har utviklet veiledere for tverrfaglig behandlerteam (2018) og for tannbehandlerteam (2022). Disse har i stor grad bidratt til utvikling og samkjøring av tilbudet. Helsedirektoratet ser positivt på arbeidet og anser at det bidrar til deling av erfaringer og utvikling av både kompetanse og tilbudet som sådan.

Ifølge evalueringen og i arbeidet med oppfølgingen har det kommet frem at de to veiledere mangler den legitimiteten som Helsedirektoratets normerende produkter har. Veilederne er ikke tatt i bruk i hele tannhelsetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler noen tiltak som kan iverksettes forholdsvis raskt og som vil kunne bidra til et mer enhetlig og likeverdig tilbud:

  • Helsedirektoratet foretar nødvendige presiseringer i tilskuddsregelverket knyttet til pasientforløpet, inkludert nivå for behandling av tannsettet
  • eksisterende veiledere bør revideres og oppdateres basert på presiseringer i tilskuddsregelverket og i denne rapporten. Det bør gjøres av den fylkeskommunal tannhelsetjeneste og de regionale odontologiske kompetansesentrene i et forpliktende samarbeid som sikrer eierskap til, og i neste omgang implementering av veilederne
  • fylkeskommunal tannhelsetjeneste og de regionale odontologiske kompetansesentrene bør gjennomføre systematisk kalibrering av anbefalingene som gis i God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Dersom pasientene i TOO-tilbudet får en rettighet etter tannhelsetjenesteloven eller lignende og det fortsatt er ulik praksis i tilbudet, vil Helsedirektoratet vurdere om det bør utvikles et nasjonalt normerende produkt. En forutsetning er blant annet at det er nok kunnskap om tilbudet og forskning på feltet.

 

Fotnoter

Siste faglige endring: 14. november 2023