Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse ble slått sammen 1. januar. E-helsestandarder og andre normerende produkter på e-helseområdet ligger inntil videre publisert på ehelse.no. 

Om Helsedirektoratets normerende produkter

Beskrivelse av alle normerende produkter Helsedirektoratet utgir, og hva som er forskjellen på dem.

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen.

I de normerende produktene gir Helsedirektoratet råd og anbefalinger på områder med behov for nasjonal normering eller der det er ønskelig å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning. Temaene kan være relatert til forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering, organisering eller pasientforløp.

Normerende produkter

Hensikten er å

  • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
  • bidra til riktige prioriteringer i tjenesten
  • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Helsedirektoratets råd og anbefalinger er ikke rettslig bindende for tjenesteyterne, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel

  • hva som er god faglig praksis
  • hvordan relevant regelverk skal tolkes
  • hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet og andre tilgrensende sektorer.

De normerende produktene har ikke innbyrdes rangering. Grad av normering angis av teksten.

  • Når Helsedirektoratet sier «skal» er enten innholdet regulert i lov eller forskrift, eller anbefalingen/rådet så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å gjøre som anbefalt.
  • Når det står «bør» eller «anbefaler» er det en sterk anbefaling/råd som vil gjelde de aller fleste.
  • Når det står «kan» eller «foreslår» er det en svak anbefaling/råd der ulike valg kan være riktig.

Se også forklaringen til de ulike produkttypene nedenfor.

Nasjonal faglig retningslinje 

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer. Stor faglig uenighet innen et fagområde krever omfattende utredning og involvering av eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.

Nasjonal veileder

Nasjonale veiledere inkluderer veiledere til lov og forskrift, prioriteringsveiledere og veiledere for tekniske prosedyrer (f. eks. koding, utstyr til ambulanse).

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale veiledere. Omfanget av utredningen er avhengig av type veileder og grad av faglig uenighet på området. Vanligvis involveres eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.

Nasjonale faglige råd

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning.

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige råd, både når det gjelder folkehelse, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale faglige råd inkluderer publikasjoner fra Helsedirektoratet som tidligere ble utgitt som tipshefte, veiviser, håndbok, og lignende.

Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.

Nasjonale pasientforløp og pakkeforløp

Nasjonale pasientforløp / pakkeforløp er normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. De skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer eller nasjonale faglige råd der det finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

Rundskriv

Rundskriv inneholder fortolkning av hvordan lover og forskrifter skal forstås og praktiseres.

Oversikt over normerende produkter

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 27.11.2023 Se tidligere versjoner