Om Helsedirektoratets normerende produkter

Beskrivelse av alle normerende produkter Helsedirektoratet utgir, og hva som er forskjellen på dem.

Nasjonal faglig retningslinje 

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Anbefalingene er relatert til pasienter og befolkning. Temaer kan være relatert til forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering og/eller organisering.

Hensikten er å:

 • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
 • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
 • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer. Stor faglig uenighet innen et fagområde krever omfattende utredning og involvering av eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer, Helsedirektoratet 2012.

Pakkeforløp

Nasjonale pakkeforløp er normerende pasientforløp for konkrete diagnoser eller grupper av pasienter. Pakkeforløpene er politisk initiert på bakgrunn av et ønske om mer forutsigbarhet, trygghet og brukermedvirkning for pasientene.

De ulike pakkeforløpene har noe ulikt innhold og inneholder anbefalinger om alt fra kvalitetskrav, roller, ansvar, organisering og forløpstider for utredning, behandling, oppfølging og dialog med pasient og pårørende.

Det er to typer pakkeforløp: 

 • Diagnosespesifikke som bygger på en faglig retningslinje eller et handlingsprogram. Eksempel: Kreft, hjerneslag og spiseforstyrrelser barn og unge. 
 • Generelle pakkeforløp som gjelder flere pasientgrupper på tvers av diagnose, men hvor pasientgruppene behandles i de samme tjenestene. I disse pakkeforløpene inngår alle pasienter i et tjenesteområde i pakkeforløpet, så pakkeforløpet er en beskrivelse av organiseringen av tjenesten. Eksempel: Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Nasjonale faglige råd

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning for å  

 • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
 • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
 • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Nasjonale faglige råd inkluderer produkter som tidligere ble utgitt som tipshefter, veiviser, håndbok, og lignende.

Nasjonal veileder

Nasjonale veiledere inkluderer veiledere til lov og forskrift, prioriteringsveiledere og veiledere for tekniske prosedyrer (f.eks. koding, utstyr til ambulanse). Anbefalingene og rådgivingen har til hensikt å:

 • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
 • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
 • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale veiledere. Omfanget av utredningen er avhengig av type veileder og grad av faglig uenighet på området. Vanligvis involveres eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer, Helsedirektoratet 2012.

Rundskriv

Rundskriv inneholder fortolkning av hvordan lover og forskrifter skal forstås og praktiseres.

Først publisert: 06.02.2019