Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Tilgang til narkose

I noen tilfeller er bruk av narkose nødvendig for å kunne gjennomføre nødvendig tannbehandling. Tilbud om tannbehandling i narkose tilbys først når alt annet, som eksempelvis sedasjon med legemidler eller lystgass, er prøvd ut. I noen tilfeller er det nødvendig å gjennomføre akutt tannbehandling i narkose for å eliminere smerter før angstbehandling kan starte opp. I andre tilfeller responderer pasienten ikke på angstbehandlingen og det må gjennomføres tannbehandling i narkose tidlig i forløpet.  For mange av disse er også tannbehandling i narkose svært krevende og det kreves mye ressurser til individuelle tilrettelegginger og god oppfølging i forkant og etterkant av narkosen.

I 2020 mottok 245 pasienter i TOO-tilbudet tannbehandling i narkose, noe som tilsvarer ca. 15 prosent av antallet som ble ferdigbehandlet dette året. Videre er det rapportert om ventetid for tannbehandling i narkose. Størsteparten av tilskuddsmottakerne rapportert for 2020 om ventetid mellom fem og 23 uker, enkelte steder var ventetid på over et halvt år. Det er ikke vesentlig bedret i 2021. Akseptabel ventetid for behandling avhenger av hva som er faglig forsvarlig for den enkelte, og henger dermed sammen med alvorlighetsgraden av tilstanden som skal behandles.

Data fra KOSTRA for 2021 viser at det er stor variasjon mellom fylkeskommunene med hensyn til ventetider og antall pasienter som har mottatt tannbehandling i narkose totalt. Statistikken gir ikke opplysninger om hvor mange av pasientene som er barn og unge eller i TOO-tilbudet. I 2021 ble det gjennomført 3886 tannbehandlinger i narkose i fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Det utgjør 0,49 prosent av det prioriterte klientellet. Variasjonen mellom fylkene var 0,2‒0,9 prosent. 1 770 personer hadde en ventetid på over 3 måneder. I perioden 2018‒2021 økte antall narkosebehandlinger med om lag 2,5 prosent og andelen med ventetid over 3 måneder ble redusert fra 58 til 45 prosent.

Fylkeskommunal tannhelsetjeneste skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig. Dette gjelder også tannbehandling i narkose.

Fylkeskommunene begrunner ventetiden til tannbehandling i narkose med at de i stor grad er avhengig av å inngå avtaler med lokale helseforetak, og derav av er prisgitt kapasiteten i sykehusene.

Utfordringen søkes til dels løst ved at det kjøpes narkosetjeneste fra private tilbydere og flere av de regionale odontologiske kompetansesentre har opprettet eget narkosetilbud. Det er nevnt at slike løsninger er kostbare og eventuell innredning i egne lokaler krever både areal og innkjøp av utstyr. Av medisinske grunner må en del av pasientene få tannbehandling i narkose utført på sykehus. 

En annen utfordring er manglende tilgang til tannhelsepersonell som innehar kompetansen som kreves for å gjennomføre de ofte kompliserte odontologiske behandlinger på kort tid og under spesielle forhold.

Fylkeskommunenes tjenestetilbud om tannbehandling i narkose bør innrettes i tråd med prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet (ref. Meld. St. 38 (2021)) der det er vedtatt at kriteriene gjelder for hele helsetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene i større grad inngår avtaler med private leverandører av narkosetjenester med tanke på å redusere ventetider for tannbehandling i narkose.

Siste faglige endring: 27. september 2023