Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Prioritering av pasienter på venteliste

I Meld. St. 38 (2020-2021) Nytte, ressurs og alvorlighet[17] står det at departementet vurderer at prioriteringsvurderinger i tannhelsetjenesten ikke skiller seg vesentlig fra vurderinger i kommunale helse- og omsorgtjenester og spesialisthelsetjenesten, og at kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet er egnet for offentlig finansierte tannhelsetjenester. 

I arbeidet med dette oppdraget har det blitt tydelig at prioritering av pasienter på venteliste er utfordrende å få til i praksis, og flere i arbeidsgruppen mener at dagens praktisering av køordning bør videreføres. Det har blitt nevnt at en prioritering vil inkludere en fortløpende vurdering og være svært ressurskrevende. Symptomtrykket hos den enkelte forandrer seg fra dag til dag og lar seg vanskelig vurdere.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal faglig veileder for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (TTB 2022-26). Gjennom arbeidet med å utvikle en veileder kan det foretas nødvendige utredninger for å operasjonalisere prinsippene og kriteriene, samt få en bedre oversikt over eventuelle praktiske konsekvenser og problemstillinger. 

Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om behov for tilsvarende veiledende materiale på tannhelsetjenesteområdet, etter at Stortingets vedtak om å sette ned et utvalg for å utrede tannhelsetjenesten er gjennomført. Utvalgsarbeidet er berammet ferdigstilt medio 2024.

Helsedirektoratet anbefaler på nåværende tidspunkt og i påvente av en eventuell prioriteringsveileder på området, at psykolog i vurderingssamtalen spør om pasienten selv opplever å ha et akutt behov for tannbehandling eller samtale med psykolog. Dette vil være førende for om pasienten skal prioriteres foran andre.

Helsedirektoratet anerkjenner synspunktene om at prioritering kan være vanskelig i praksis, men i tråd med Meld. St. 38 (2021) der prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet er vedtatt, bør tannhelsetjenesten fortløpende vurdere om noen henvisninger haster mer enn andre, og endre ventelisten i tråd med det.

 

Fotnoter

Siste faglige endring: 14. november 2023