Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

I 2012 startet oppbygging av et tverrfaglig tannhelsetilbud til personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi, TOO. Tilbudet ble gitt ved de regionale odontologiske kompetansesentrene og skulle ha til hensikt å hjelpe pasientene til å mestre tannbehandling. Tilbudet ble i 2016 utvidet til også å omfatte fylkeskommunal tannhelsetjeneste. Tilbudet har siden oppstart vært finansiert av tilskuddsmidler forvaltet av Helsedirektoratet.

TOO-tilbudet er i dag et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud hvor psykolog og tannhelsepersonell tilbyr individrettet angstbehandling til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Målet er å redusere angsten slik at pasienten blir i stand til å motta tannbehandling. I henhold til tilskuddsregelverket (se vedlegg) skal inkluderte pasienter ha vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innen ordinær tannhelsetjeneste. Etter rehabilitering av tannsettet skrives pasienten ut av TOO-tilbudet, og retten til vederlagsfri nødvendig tannhelsehjelp opphører.

Tilskuddsordningen finansierer tilbudet til voksne som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Samtidig er det forventet at fylkeskommunal tannhelsetjenesten gir et lignende tilbud til personer som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller Stortingets budsjettvedtak, og som trenger det.

Helsedirektoratet fikk i 2020 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere TOO-tilbudet. Målet var å få kunnskap om i hvilken grad tilbudet har fungert i henhold til intensjonen. Evalueringen ble foretatt av ekstern evaluator, Price Waterhouse Coopers (PWC), som leverte sin rapport medio 2021.

Av evalueringsrapporten fremgår at TOO-tilbudet "fremstår som et viktig tilbud for personene i målgruppen. Behandlingen gir pasientene bedre tannhelse, hjelper pasientene med å mestre utfordringene de har med å gå til tannlege og det har positive ringvirkninger til andre deler av livet". Evalueringen har også avdekket flere forhold i TOO-tilbudet som bør følges opp. Blant annet er det behov for mer enhetlig praksis, og spesielt er det bemerket at det er stor grad av variasjon når det gjelder ventetider. 

Denne rapport beskriver Helsedirektoratets oppfølging av evalueringen og anbefalinger om endringer i TOO-tilbudet. 

Helsedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe og en referansegruppe, og har i perioden fra juni 2022 til februar 2023 hatt ni møter med arbeidsgruppen og tre møter med referansegruppen. I tillegg har det vært egne møter med enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer for å sikre forståelse og ivaretakelse av disses synspunkter. Arbeidsgruppen har drøftet utfordringer med dagens tilbud og diskutert mulige tiltak for at tilbudet fremover skal bli enhetlig og likeverdig. Både arbeids- og referansegruppe har vært rådgivende for Helsedirektoratet. Anbefalinger som kommer frem i rapporten er Helsedirektoratets.

Tannhelseutvalget

Regjeringen oppnevnte i 2022 et offentlig utvalg ‒ tannhelseutvalget ‒ som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Utvalget er bedt om å innhente og trekke erfaringer fra ulike prosjekter og utviklingsarbeid som har vært gjennomført i tannhelsetjenesten de siste årene, deriblant TOO- tilbudet. Dette inkluderer vurdering av om sårbare grupper skal gis rettigheter til tannhelsehjelp, noe som kan være aktuelt for gruppene som omtales i denne rapporten.

Utvalget er bedt om å vurdere behov for justeringer i innretningen av aktuelle tiltak. Denne rapporten kan brukes som underlag når utvalget skal gjennomgå, vurdere og foreslå endringer i lovverket knyttet til rettigheter. Utvalget skal levere sin utredning (NOU) innen juni 2024.

Siste faglige endring: 27. september 2023