Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Vurdering av ferdigbehandlet

Jevnfør tilskuddsregelverket skal inkluderte pasienter ha gratis nødvendig tannhelsehjelp frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innen ordinær tannhelsetjeneste.

Det er altså to forhold som må vurderes:

  • odontologisk: her følges God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (2011), som setter standard for hva som er nødvendig tannhelsehjelp
  • psykologisk: vurdering av om personen er i stand til å ta imot tannbehandling utenfor TOO-tilbudet.

I arbeidsgruppen er det pekt på at status "ferdigbehandlet" er vanskelig å fastsette, noe som betyr at mange blir gående i tilbudet. Hermed frigis ikke kapasitet til nye pasienter, og ventelistene bygger seg opp.

Odontologisk

Når det gjelder selve tannhelsehjelpen og nivået på den, vises det til God klinisk praksis i tannhelsetjenesten og Helsefremmende og forebyggende tiltak for voksne over 20 år (2019).

Veilederen God klinisk praksis i tannhelsetjenesten tar utgangspunkt i Helsedirektoratets definisjon av akseptabel oral helse, og vil gjelde også for TOO-tilbudet. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren

  • ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
  • har tilfredsstillende tyggefunksjon
  • kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene.

Nødvendig tannhelsehjelp er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse.

I arbeidet har det blitt nevnt at veilederen legger opp til stor grad av skjønn og dermed fører til variasjon i forståelse av når en pasient er å betrakte som ferdigbehandlet. Det har også blitt nevnt at veilederen kanskje er moden for revidering. Spesielt NTF gir uttrykk for at veilederen er for overordnet, utdatert og bør erstattes av et nytt produkt.

Helsedirektoratet mener at økt kalibrering i bruk av anbefalingene i God klinisk praksis i tannhelsetjenesten vil kunne utjevne ulik praksis og forståelse av hva som vil være et forsvarlig odontologisk behandlingsnivå. I samtale med referansegruppemedlem har det også blitt påpekt at nivået for tannbehandling er individuelt og i stor grad basert på pasientens evne til å motta tannbehandling, og planen for dette må derfor av og til endres underveis i forløpet.

Også ledere i fylkeskommunal tannhelsetjeneste mener det nødvendig med en klargjøring av hvilket nivå rehabiliteringen av tannsettet skal ligge på (se vedlegg for alle kommentarene).

Finnmark fylkeskommune mener at "pasienter og behandlere kan ha et for høyt mål om hvilket nivå tannbehandlingen skal ligge på", og Troms fylkeskommune "ønsker klarere nasjonale retningslinjer på hva som kan forventes av vederlagsfri behandling". Tannhelse Rogaland har erfart at "pasientene og teamene synes å ha et syn om at denne pasientgruppen skal ha mer omfattende tannbehandling enn andre prioriterte grupper".

Helsedirektoratet anbefaler at omfanget av tannhelsetilbudet baserer seg på en individuell vurdering. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler at hele tannhelsetjenesten gjennomfører systematisk kalibrering når det gjelder forståelse og praktisering av veilederen God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Psykologisk

Det brukes betydelige ressurser, både økonomiske og administrative, på pasienter som ikke responderer på behandlingen i tverrfaglig behandlerteam (non-responders).

Gruppen av non-responders legger beslag på ressurser som kunne vært benyttet på pasienter som har bedre nytte av tilbudet. Det er behov for en tydeliggjøring av hvilket tilbud non-responders skal ha. I dag er dette uklart og resultatet er at noen av disse avsluttes, mens andre blir værende i ordningen og får dermed et vedvarende tilbud, ofte med gjentatte tannbehandlinger i narkose.

Som tidligere nevnt er det et dilemma at det i dag ikke finnes et etablert alternativt tannbehandlingstilbud til denne gruppen.

Helsedirektoratet foreslår en presisering som innebærer at pasientene skrives ut av TOO-tilbudet når de har

  • gjennomført et forløp hos tverrfaglig behandlerteam inkl. oppfriskningstimer
  • mottatt nødvendig tannhelsehjelp – i noen tilfeller vil dette måtte gjennomføres i narkose.

Samtidig anbefaler Helsedirektoratet at pasienter som skrives ut av tilbudet fordi de ikke nyttiggjør seg den tverrfaglige behandlingen, informeres om muligheten til søke seg tilbake til tilbudet når eller hvis det blir aktuelt – og at de da kan starte på nytt med den tverrfaglige behandlingen.

Helsedirektoratet anbefaler at pasienter som skrives ut av tilbudet etter avsluttet tverrfaglig behandling, men før nødvendig tannhelsehjelp er fullført, gis mulighet til å søke seg tilbake til tilbudet. Dersom de da ikke har behov for den tverrfaglige behandlingen, vil de med de anbefalte presiseringene og avgrensningene tilbys nødvendig tannhelsehjelp som voksne betalende pasienter enten i offentlig tannhelsetjeneste eller i privat sektor.

Siste faglige endring: 27. september 2023