Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Henvisning

Helsedirektoratet foreslår å innføre krav om skriftlig henvisning til tilbudet fra helsepersonell som for eksempel tannlege, tannpleier, lege eller psykolog eller andre pasienten er i kontakt med.

TOO-tilbudet er et avansert tverrfaglig tilbud som involverer flere behandlere med særskilt kompetanse i ulike team, og som for mange pasienter vil være et langvarig forløp med omfattende helsehjelp og kostbar rehabilitering av tannsettet.

Forslaget om henvisningskrav støttes av en samlet arbeidsgruppe.

Med en skriftlig henvisning får ansatte i TOO-tilbudet mer kunnskap om pasienten, dennes fysiske og psykiske helse, samtidig som at kommunikasjon og samarbeid med annet helsepersonell – som f.eks. fastlege, psykolog, spesialisthelsetjeneste – om et helhetlig tilbud og oppfølging av pasienten sikres. Særlig er dette viktig for de sykeste pasientene.

Et krav om skriftlig henvisning vil i tillegg kvalitetssikre ventelistene, bidra til god faglig oppfølgning av den enkelte pasient og vil trolig bidra til å styrke dennes motivasjon og evne for å gjennomføre behandlingen. En bieffekt kan være at ventelistene reduseres.

Situasjonen i dag er at pasienten selv kan henvende seg for å bli satt på venteliste. I arbeidsgruppen er det pekt på at det kan være ressurskrevende å få kontakt med pasientene når det blir deres tur. Med krav om henvisning kan henviser kontaktes dersom pasienten ikke responderer eller uteblir fra avtaler. Henviser kan bidra til å få etablert kontakt med pasient eller informere om endringer som gjør henvisningen uaktuell (gjelder f.eks. pasienter som flytter eller som har fått andre store belastninger som gjør at TOO-løpet på det gitte tidspunktet er uaktuelt).

Krav om henvisning vil trolig bidra til både forutsigbarhet og god oppfølging. Med krav om henvisning følger en plikt til å vurdere henvisningen, informere om eventuell ventetid, samt til å sende epikrise til henviser. Med henvisning kan også hastegrad og pasientens behandlingsbehov vurderes, slik at det er mulig å foreta nødvendige prioriteringer.

Referansegruppen peker på at krav om henvisning er uheldig idet terskelen for å søke seg til tilbudet heves. Tilbudet vil bli vanskeligere tilgjengelig for noen fordi den det gjelder nødvendigvis ikke ønsker å fortelle fastlegen eller annet helsepersonell om bakgrunnen for at de kvalifiserer til tilbudet.

NTF støtter forslaget om henvisningskrav, selv om de er bekymret for at terskelen inn i tilbudet heves. NTF peker også på ansvaret som med krav om henvisning pålegges henvisende helsepersonell, hvis en pasient avsluttes fordi hen ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet.

Arbeidsgruppen ser de samme utfordringene som referansegruppen med å innføre krav om henvisning, men mener at fordelene er så mange og store at de veier tyngre enn ulempene med å innføre henvisning. Dette begrunnes i at TOO-tilbudet ikke er et lavterskeltilbud, men et spesialisert behandlingstilbud ofte med komplekse symptombilder hos den som vurderes for tilbudet. Det kreves derfor mer informasjon om pasienten for å kunne gi rett hjelp på riktig nivå på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hensikten med henvisning er å heve kvaliteten på hjelpen og få nødvendig informasjon, noe som kommer pasientene til gode.

Helsedirektoratets samlede vurdering er at fordelene med krav om henvisning overstiger ulempene, og anbefaler derfor at det innføres et krav om henvisning. Helsedirektoratet mener at det vil gi bedre pasientforløp – både med tanke på oppfølging underveis, spesielt dersom det oppstår utfordringer med oppmøte eller lignende, og i etterkant av gjennomført pasientforløp.

Vurdering av henvisningen

Når en henvisning er mottatt vurderer psykolog om inklusjonskriteriene er oppfylt. I noen tilfeller må denne vurderingen foretas i inntaksmøte i tverrfaglig behandlerteam. Heretter bør pasienten motta informasjon om resultat av vurderingen og samtidig informeres om forventet tidspunkt for eventuell innkalling, hvordan hen forholder seg hvis det skulle oppstå behov for akutt tannbehandling i ventetiden, rutiner ved manglende fremmøte, mulighet for digital forberedelse og så videre. Pasienten bør også motta informasjon om at tilbudet avsluttes dersom det viser seg at hen ikke nyttiggjør seg tilbudet.

Helsedirektoratet har oppfattet at relasjon mellom pasienten og helsepersonellet er en viktig faktor for at pasienten skal føle seg trygg og forpliktet til å møte opp som avtalt. Selv om det er beskrevet som ressurskrevende å holde fortløpende kontakt med pasienten anbefaler Helsedirektoratet at rutinemessige tiltak som virker relasjonsfremmende vurderes. I tillegg kan diverse skriftlig informasjon sendes til vedkommende. Slike tiltak kan etter Helsedirektoratets vurdering trolig bidra til å redusere manglende fremmøte og dermed også venteliste.

Dagens mål om maksimalt åtte uker fra henvisning til tidspunkt for vurderingssamtale, oppfylles ikke og det er svært lange ventetider flere steder. Krav om henvisning og presisering og avgrensninger i inklusjonskriteriene vil trolig medvirke til reduserte ventelister, noe som vil komme de som oppfyller inntakskriteriene til gode. Samtidig er krav til maksimal ventetid en viktig faktor for å gi et mest mulig likt tilbud i alle fylker.

Det er i arbeidsgruppen foreslått å endre målet om maksimal ventetid til 12 uker lik psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Helsedirektoratet anbefaler likevel at målet om maksimalt åtte ukers ventetid opprettholdes. Dette begrunnes i at personer som kvalifiserer til dette tilbudet ofte har stort tannbehandlingsbehov og at mange allerede har gått lenge uten å motta tannbehandling.

Forslag til henvisningsrutiner

Med krav om henvisning bør det innføres en henvisningsveileder. Denne bør inneholde informasjon om TOO-tilbudet og inklusjonskriteriene, samt hvem som kan henvise til tilbudet. Henvisningen bør inneholde:

  • pasientens personalia
  • eventuelle rettigheter i fylkeskommunal tannhelsetjeneste
  • hvilket inklusjonskriterium som ligger til grunn for henvisningen
  • kort informasjon om eventuelle vansker i tannbehandlingssituasjonen
  • kort beskrivelse av den orale helsen og eventuelle smerter/infeksjoner i munnen
  • fysisk helse og eventuelt medikamentbruk
  • henviser sin kontaktinformasjon, og bekreftelse på at pasienten er kjent med behandlingsforløpet, kan forplikte seg til det og vurderes som motivert for å delta.

Krav om henvisning og bruk av henvisningsveileder kan gi mer enhetlig praksis knyttet til vurdering og inntak av pasienter i tilbudet. Det blir også mulig med en mer aktiv tilnærming til pasienter som står på venteliste, ventelisten blir mer reelle enn det som kan være tilfelle i dag, og sikrer at pasientene har kunnskap om hvilket behandlingstilbud de er henvist til.

Helsedirektoratet anbefaler at rutiner for henvisning innarbeides i forbindelse med revisjon av TOO-tilbudets egne eksisterende veiledere (kap. 1.3.).

Siste faglige endring: 27. september 2023