Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Vurderingssamtale med psykolog

Her vurderer psykolog igjen om inklusjonskriteriene er oppfylt, samt om pasienten er motivert, kan forplikte seg til behandlingsopplegget og er i stand til å ta imot tilbudet. Det kan være tidspunkter hvor livssituasjonen tilsier at behandling i det tverrfaglige TOO-tilbudet ikke vil kunne gjennomføres, eller det kan være psykiske diagnoser eller lidelser som bør behandles utenfor TOO-tilbudet først.

Pasientens behov kartlegges og det legges en plan for behandlingsløpet. Pasientgruppen er heterogen og har ulike behov. For eksempel kan noen pasienter i dag henvises direkte til tannbehandlerteam, andre trenger eksponeringsterapi og andre igjen trenger tannbehandling i narkose før annen behandling kan iverksettes. Hvis de anbefalte tilleggskriteriene (kap. 2.1.) innføres, vil alle pasienter i tilbudet ha behov for behandling i tverrfaglig behandlerteam.

Arbeidsgruppen har diskutert forslag om at det ved vurderingssamtalen også foretas en vurdering av hastegrad for å kunne gjøre eventuelle nødvendige prioriteringer. Det kan dreie seg om et umiddelbart behov for tannhelsehjelp, eller et presserende behov for samtaler med psykolog. Flere av medlemmene i arbeidsgruppen peker på at dette kan være vanskelig i praksis, og NTF stiller spørsmål ved om psykolog har kompetanse til å vurdere behovet for tannhelsehjelp.

Helsedirektoratet mener at psykolog, eventuelt i samarbeid med tannhelsepersonell, i forbindelse med vurderingssamtalen kan foreta en vurdering av om det er behov for rask konsultasjon hos tannlege på grunn av akutte symptomer fra tenner eller munnhule, som smerter, traumer, akutte infeksjoner og tilstander med infeksjonsrisiko, tilstander som ubehandlet vil medføre smerte eller infeksjon eller løse kroner, broer eller fyllinger.[11]

Helsedirektoratet anbefaler at psykolog i vurderingssamtalen spør om pasienten selv opplever å ha akutt behov for tannbehandling eller samtale med psykolog.

 

Fotnoter

[1] Dette tilsvarer tidlig helsekartlegging av asylsøker, flyktninger mm og innkomstundersøkelser i fengsel, og foretas av annet helsepersonell enn tannhelsepersonell.

Siste faglige endring: 14. november 2023