Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Samarbeid med tannleger i privat sektor

Kapasitetsproblemer i offentlig sektor kan avhjelpes ved å inngå samarbeid med tannleger i privat sektor.

Helsedirektoratet har foretatt en juridisk avklaring vedrørende fylkeskommunale kjøp av tjenester fra privat sektor. Når det gjelder kjøp av tjenester for pasienter nevnt i tannhelsetjenestelovens § 1-3, er det direktoratet sin vurdering at både tannhelsetjenesteloven og anskaffelsesloven følges ved slike kjøp.

Pasientene i TOO-ordningen inngår ikke i tannhelsetjenestelovens § 1-3, og direktoratet vurderer da at tannhelsetjenesteloven § 4-2 ikke gjelder for slike avtaler mellom fylkeskommunene og private tannleger. Fylkeskommunen må fortsatt følge reglene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ved anskaffelser av tannhelsetjenester fra private aktører.

Kravet i tilskuddsregelverket om bestemte priser ved kjøp av tjenester fra tannleger i privat sektor, er dermed fjernet i tilskuddsregelverk per januar 2023. Det vil gjøre at fylkeskommunene lettere kan inngå avtaler med tannleger i privat sektor på de betingelsene som er nødvendige. Det kan spesielt være utfordrende å få i stand avtaler basert på fylkeskommunale takster i utkantstrøk der private tannleger ofte har et godt pasientgrunnlag og mye å gjøre.

Samarbeid med tannleger i privat sektor kan gi pasientene et bedre tilbud i form av kortere ventetider og noen ganger i tillegg en mer stabil pasient‒behandlerrelasjon fordi turnover ofte er lavere i privat sektor enn i offentlig. Og nettopp for denne pasientgruppen er forutsigbarhet og en stabil relasjon særlig viktig. 

Både representanter fra fylkeskommunal tannhelsetjeneste og NTF er enige om at det er viktig med et samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å kunne gi et godt tilbud til TOO-pasientene.

Vestland fylkeskommune opplyser at det ikke er kapasitet i egen tjeneste til å gi et tilstrekkelig tilbud i tannbehandlerteam, og det er derfor inngått avtaler med flere private tannleger om tannhelsetilbud til TOO-pasienter. Det samme gjelder flere andre fylkeskommuner, som f.eks. Vestfold og Telemark. Trøndelag fylkeskommune mener at samarbeid med private tannleger er helt avgjørende for at TOO-ordningen skal fungere.

Samtidig mener representanter fra fylkeskommunal tannhelsetjeneste at det krever mye ressurser å inngå og følge opp avtaler inngått med tannleger i privat sektor.

Viken fylkeskommune mener "mange fylkeskommuner har god erfaring med private tannbehandlerteam, men at det krever mye ved etablering". Vestland fylkeskommune mener det er så tidkrevende å håndtere avtalene med tannleger fra privat sektor, noe som inkluderer godkjenning av kostnadsoverslag, kontroll av fakturaer og utbetaling, at de heller ønsker en ordning med stønad fra folketrygden for selve tannbehandlingen.

NTF er opptatt av at det finnes mye kompetanse også i privat sektor som i større grad kan benyttes i tilbudet. NTF fremhever at det må være åpenhet rundt inngåelse av avtaler med tannleger i privat sektor. Konkurransen må skje på like vilkår, slik at alle får samme muligheter. Dette er en god mulighet for samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste. NTF mener at egenbetaling for denne pasientgruppen, i forbindelse med eventuelt stønad, vil kunne føre til økonomiske utfordringer.

NTF er videre opptatt av at avtaler om kjøp av tjenester inngås med den enkelte tannlege, ikke større klinikker, klinikkeiere eller kjeder. NTF mener at avtale med den enkelte tannlegen vil gi større forutsigbarhet for pasientene.

Helsedirektoratet anbefaler at fylkeskommunal tannhelsetjeneste og de regionale odontologiske kompetansesentrene i større grad inngår avtaler med tannleger i privat sektor der de ikke selv klarer å etablere et tilfredsstillende tilbud. Avtalene bør inneholde krav om kompetanse slik at pasientene får et likeverdig tilbud i privat og offentlig sektor.

4.1. Forslag om supplerende tilbud

Siste faglige endring: 27. september 2023