Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 20. september 2021

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene kan bli et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med forebygging av tvangsinnleggelser, og forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. 

Vennligst send høringssvar via Questback tilbakemeldingsskjema.

Eventuelle andre høringssvar merkes med saksnummer 21/4032 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsinnspillene som mottas vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. I tillegg til de oppgitte høringsinstansene, kan andre interessenter gi innspill.

Bakgrunn

Tvang i psykisk helsevern berører våre mest grunnleggende menneskerettigheter. Alle har som utgangspunkt selvbestemmelsesrett, og hovedregelen er at alle typer helsehjelp skal være basert på pasientens eget samtykke. For å ivareta viktige hensyn til liv eller helse, kan det likevel være nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp. Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne er regulert gjennom Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern og Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 

Det har gjennom mange år vært en målsetting å oppnå økt frivillighet for pasienter med psykiske helseproblemer, og målet har vært gjentatt både i nasjonale strategidokumenter og i styringssignaler overfor de regionale helseforetakene. Med virkning fra 1.september 2017 ble psykisk helsevernloven revidert med formål om å øke pasientenes selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet. 

De fagligere rådene er utviklet med formål om å forebygge bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. Et sentralt krav for bruk av tvang er at frivillig behandling skal være forsøkt. Når det likevel er nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp, er det vesentlig at det så langt mulig skjer på en omsorgsfull måte og med respekt for pasientens fysiske og psykiske integritet.

Etter publisering av rådene, igangsettes et arbeid for å vurdere om noen av rådene også kan gjelde innen psykisk helsevern for barn og unge. Det vil, ved behov, bli utviklet egne råd rettet mot forebygging og riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern for barn og unge.

Innhold

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne begrunnes i hovedsak i den juridiske reguleringen, men også i pasient- og pårørendekompetanse, klinisk erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap.
Seks kunnskapsbaserte kjernestrategier, som er implementert i flere andre land, utgjør de overordnede prinsippene for et helhetlig og langsiktig arbeid med forebygging av bruk tvang i de psykisk helsetjenestene. Strategiene omhandler:

 1. Ledelse
 2. Aktiv bruk av data om bruk av tvang
 3. Utvikling av personalets kompetanse og faglighet
 4. Bruk av forebyggende verktøy
 5. Pasientens rolle
 6. Oppfølgingsmøter med gjennomgang av tvangsbruk

Dissens fra Hvite Ørn og WSO om rådet om individuelt tilpasset skjermingsplan (PDF). Brukerorganisasjonene Hvite Ørn og We Shall Overcome (WSO) mener at rådet om individuelt tilpasset skjermingsplan legitimerer fortsatt bruk av skjerming som behandling i psykisk helsevern for voksne, noe de er uenige i. De mener derfor at dette rådet ikke burde vært med. De har også levert kommentarer til innhold og arbeidsprosess (PDF).

Høringsinstanser

 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets kontrollkommisjoner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Bipolarforeningen
 • Den norske legeforening
 • Fellesorganisasjonen
 • Helse Midt RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF​​​​​​​
 • Helsetilsynet
 • Hvite Ørn
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 • Mental Helse
 • Mental Helse Ungdom
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA)
 • Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Pårørendealliansen
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) 
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Tvangsforskningsnettverket
 • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk
 • We Shall Overcome

Kontakt

Karin.Irene.Gravbrot@helsedir.no

Først publisert: 25.03.2021 Sist faglig oppdatert: 25.03.2021 Se tidligere versjoner