Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 20. november 2021

Høringsutkast

Høringsutkastet er avpublisert.

Høringsinnspill

Vi har fått inn totalt 44 høringsinnspill:

Høringsinnspill levert via Questback-skjema (PDF):

 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Astri Gytri
 • Bærum kommune
 • Drammen kommune
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Hå kommune
 • KS
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP)
 • NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ( NKROP)
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst
 • Ringerike kommune
 • St. Olavs hospital HF
 • Sykehuset Sørlandet HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Tvangsforskningsnettverket
 • UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Ås kommune

Høringsinnspill innsendt til postmottak@helsedir.no (zip-fil):

 • Den norske legeforening
 • Erfaringskompetanse
 • Haugesund kommune
 • Helse Førde HF
 • Helsetilsynet
 • Kristiansand kommune
 • MAP-nettverket
 • Nevromangfold Norge
 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Oslo kommune, Rådet for flerkulturelle minoriteter
 • Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Vest
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sandnes kommune
 • Skien kommune
 • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk
 • Vestre Viken HF
 • We Shall Overcome (WSO)

Bakgrunn

Tvang i psykisk helsevern berører våre mest grunnleggende menneskerettigheter. Alle har som utgangspunkt selvbestemmelsesrett, og hovedregelen er at alle typer helsehjelp skal være basert på pasientens eget samtykke. For å ivareta viktige hensyn til liv eller helse, kan det likevel være nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp. Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne er regulert gjennom Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern og Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 

Det har gjennom mange år vært en målsetting å oppnå økt frivillighet for pasienter med psykiske helseproblemer, og målet har vært gjentatt både i nasjonale strategidokumenter og i styringssignaler overfor de regionale helseforetakene. Med virkning fra 1.september 2017 ble psykisk helsevernloven revidert med formål om å øke pasientenes selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet. 

De fagligere rådene er utviklet med formål om å forebygge bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. Et sentralt krav for bruk av tvang er at frivillig behandling skal være forsøkt. Når det likevel er nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp, er det vesentlig at det så langt mulig skjer på en omsorgsfull måte og med respekt for pasientens fysiske og psykiske integritet.

Etter publisering av rådene, igangsettes et arbeid for å vurdere om noen av rådene også kan gjelde innen psykisk helsevern for barn og unge. Det vil, ved behov, bli utviklet egne råd rettet mot forebygging og riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern for barn og unge.

Innhold

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne begrunnes i hovedsak i den juridiske reguleringen, men også i pasient- og pårørendekompetanse, klinisk erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap.
Seks kunnskapsbaserte kjernestrategier, som er implementert i flere andre land, utgjør de overordnede prinsippene for et helhetlig og langsiktig arbeid med forebygging av bruk tvang i de psykisk helsetjenestene. Strategiene omhandler:

 1. Ledelse
 2. Aktiv bruk av data om bruk av tvang
 3. Utvikling av personalets kompetanse og faglighet
 4. Bruk av forebyggende verktøy
 5. Pasientens rolle
 6. Oppfølgingsmøter med gjennomgang av tvangsbruk

Dissens fra Hvite Ørn og WSO om rådet om individuelt tilpasset skjermingsplan. Brukerorganisasjonene Hvite Ørn og We Shall Overcome (WSO) mener at rådet om individuelt tilpasset skjermingsplan legitimerer fortsatt bruk av skjerming som behandling i psykisk helsevern for voksne, noe de er uenige i. De mener derfor at dette rådet ikke burde vært med. De har også levert kommentarer til innhold og arbeidsprosess.

Kontakt

Karin.Irene.Gravbrot@helsedir.no

Først publisert: 25.03.2021 Sist faglig oppdatert: 26.08.2021 Se tidligere versjoner