Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Dekning av utgifter i forbindelse med politiets bistand

Dersom politiet anmodes om nødvendig bistand til transport i forbindelse med psykisk helsevern, ytes politiet reise-, oppholds- og arbeidsgodtgjørelse av pasientreiser ved helseforetakene. Det vises til pasientreiseforskriften §§ 17 og 18. Kontaktinformasjon til pasientreiser ved helseforetakene finnes på pasientreiser.no.

I forbindelse med politiets bistand kan det oppstå behov for at politiet må bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale. Det kan da oppstå utgifter som følge av skader i forbindelse med at politiet oppfyller bistandsplikten. Dette vil typisk være utgifter for skade på dør, lås, sikring av lokaler mv. Dette er å anse som utgifter som påløper ved gjennomføringen av psykisk helsevern og skal dekkes av helseforetakene, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Dersom det er kommunehelsetjenesten som initierer tvungent vern, og dermed ber om politibistand, skal kravet rettes til kommunehelsetjenesten, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1


HelsedirektoratetPolitiet

Rundskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Politidirektoratet.

Siste faglige endring: 03. juli 2023