Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fortsatt økning i vedtakskontroll og klagebehandling på tvang i psykisk helsevern

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 16.11.2021 Siste faglige endring: 16.11.2021

I Helsedirektoratets årlige rapport om kontrollkommisjonenes arbeid knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern, kommer det frem at klageandelen var 39 prosent både i 2019 og i 2020.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Kommisjonene rapporterer at covid-19 pandemien har påvirket arbeidsformen i 2020, blant annet begrenset muligheten til å gjennomføre fysiske besøk på institusjonene. Kommisjonene har kontrollert bruken av restriktive tiltak og tvangsmidler og tatt opp forhold knyttet til husordensreglement, aktivitetstilbud og fysiske omgivelser. I 24 tilfeller er statsforvalteren varslet, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Dag Erlend Reite.

Flere klager

Flere klager til statsforvalteren på behandling uten eget samtykke (tvangsbehandling). Klager på tvangsbehandling (phvl. § 4-4) skal rettes til statsforvalteren. I 2020 mottok statsforvalterne 1448 klager, en økning på 146 (11 prosent) fra 2019. I 87 % av sakene ble vedtaket stadfestet. Antall klager til statsforvalteren har økt hvert år etter 2017, men utviklingen varierer mellom fylker. Økningen i antall klager de siste årene må ses i sammenheng med at pasientene ved lovendring i 2017 fikk rett til inntil 5 timer gratis advokat ved fremsettelse av slike klager. Andelen klagesaker hvor vedtaket oppheves eller endres har også økt noe i etterkant av denne lovendringen. 


Helsedirektoratet publiserer hvert år en rapport om kontrollkommisjonenes arbeid knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern. Rapporten omtaler også statsforvalterens behandling av klager på vedtak om tvangsbehandling etter psykisk helsevernloven. Rapporten for 2020 viser at omfanget av kontrollkommisjonenes arbeid har økt i perioden 2016 til 2020.

Link til rapporten: Kontroll av tvangsbruk 2020

Tallene rapportert fra kontrollkommisjoner og statsforvaltere må sees i sammenheng med økningen i antall tvangsinnleggelser og i bruk av tvangsmidler i samme periode, jf. tall fra Nasjonale kvalitetsindikatorer.

 

Fortsatt vekst i vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern (tvangsinnleggelser).

Kontrollkommisjonene skal etterprøve alle vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern gjennom dokumentkontroll, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) § 3-8. Antall dokument-kontroller gikk ned fra 2016 til 2017, men har økt de siste tre årene.  I 2020 ble det kontrollert 127 flere vedtak om tvungen observasjon (3,2%) og 187 flere vedtak om tvungent psykisk helsevern (4,7%) sammenlignet med året før.

 

Flere søknader om forlengelse av tvungent vern utover ett år, og en økende andel pasienter på tvungent vern uten døgnopphold (TUD).

Kontrollkommisjonene må godkjenne en eventuell forlengelse av tvungent psykisk helsevern utover ett år (phvl. § 3-8 tredje ledd). Antall søknader om forlengelse gikk tilbake i 2017 og 2018, men økte både i 2019 og 2020. De fleste ettårskontrollene gjelder pasienter på TUD. Andelen TUD har økt de siste årene. I 2020 ble det rapportert totalt 1522 ettårskontroller, hvorav 1252 (82 %) gjaldt pasienter på TUD.

 

Økning i antall klager på tvungent psykisk helsevern, men andelen klager er stabil.

Det har vært en svak økning i antall klager på vedtak om etablering eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern i perioden, fra 1324 klager i 2016 til 1607 klager i 2020. Sett i forhold til det totale antall vedtak om tvungent psykisk helsevern, har klageandelen vært nokså stabil de siste årene. Klageandelen var 39 prosent både i 2019 og i 2020.

 

Lite, men økende antall klager på gjennomføringstiltak (kapittel 4-vedtak).

Kommisjonene behandler også klager på vedtak om skjerming, tvangsmidler og andre restriktive tiltak under gjennomføring av tvungent vern (phvl. kapittel 4). Omfanget av denne typen klager er lite, men har økt noe i perioden 2016-2020.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold