Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren angir andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

Resultater

I 2020 var andelen tvangsinnleggelser på 20,5 prosent på landsbasis. Dette er en økning fra i fjor, da andel tvangsinnleggelser i 2019 var på 17,8 prosent.

Mellom de regionale helseforetakene varierer andelen tvangsinnleggelser i 2020 fra 12,1 i Helse Nord RHF til 22,4 i Helse Sør-Øst RHF. I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF lå andelen tvangsinnleggelser i 2020 på henholdsvis 22 og 17,8 prosent.

Antall tvangsinnleggelser på landsbasis har hatt en økning på 6,6 prosent det siste året. I 2019 var antall tvangsinnleggelser på 8 147, dette antallet har økt til 8 682 i 2020. Det har i samme periode vært en nedgang i totalt antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne.

Supplerende notat til kvalitetsindikatoren som måler tvangsinnleggelser

Forbehold

Tvangsinnlegger og bruk av tvangsmidler er i hovedsak knyttet til akutt- og sikkerhetspsykiatri. Oppgavefordelingen i og mellom regionene vil derfor ha betydning for omfanget av tvangsbruk ved det enkelte helseforetak eller behandlingssted. For vurdering av forskjeller i bruk av tvang bør derfor også befolkningskorrigerte rater for tvangsbruk vurderes. Dvs. tvangsinnleggelser eller tvangsmiddelvedtak for befolkningen i et område i forhold til antall innbyggere i det samme området. Slike rater korrigere for forskjeller som skyldes oppgavefordeling. For vurdering av utvikling over tid, vil ratene også korrigere for endringer drevet av befolkningsvekst.

Helsedirektoratet gjør beregninger av rater for de ulike tvangsformene. Dette publiseres årlig som en del av Samdata-prosjektet:

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Tvangsmidler og skjerming

Behandling uten eget samtykke

Om indikatoren

Tva​ngsinnleggelser skjer gjennom såkalt tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon innlegges pasienten mot sin vilje i en tidsbegrenset periode. På denne tiden undersøkes det om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Tvungent psykisk helsevern forutsetter bl.a. at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at tvangen enten er nødvendig fordi vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre, eller av sterke behandlingsmessige grunner.

Tvangsinnleggelser er et alvorlig inngrep i personlig frihet. Det er derfor etisk, faglig og samfunnsmessig viktig å overvåke bruk av tvang, for å begrense dette til situasjoner der det er helt nødvendig, og for at pasientens rettssikkerhet skal ivaretas.

Det er ikke definert et konkret måltall for kvalitetsindikatoren. Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet, og å redusere eventuell geografisk variasjon i bruk av tvang.

Hovedmålet med kvalitetsindikatoren er å få dokumentert omfanget av tvangsinnleggelser på alle organisatoriske nivå.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 12.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no