Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren angir andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

Det foregår en omlegging av datakilden for denne indikatoren. Videre publisering blir utsatt til omleggingen er ferdig.

Resultater   

Indikatoren "Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne" er under revisjon" og måltallet "Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne" publiseres ikke inntil videre. Årsaken er knyttet til bytte av pasientadministrativt system og ny løsning for dokumentasjon og rapportering av tvangsbruk. Det er i den forbindelse behov for å gjøre grundigere vurdering av grunnlagene for indikatoren før andel kan beregnes. Av samme grunn, er det noe større usikkerhet knyttet til antallet enn tidligere år

I 2022 var det på landsbasis 9 107 tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne. Det er første gang antallet innleggelser har passert 9 000 siden målingene startet i 2013. 

Forbehold

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

Tvangsinnlegger og bruk av tvangsmidler er i hovedsak knyttet til akutt- og sikkerhetspsykiatri. Oppgavefordelingen i og mellom regionene vil derfor ha betydning for omfanget av tvangsbruk ved det enkelte helseforetak eller behandlingssted. For vurdering av forskjeller i bruk av tvang bør derfor også befolkningskorrigerte rater for tvangsbruk vurderes. Dvs. tvangsinnleggelser eller tvangsmiddelvedtak for befolkningen i et område i forhold til antall innbyggere i det samme området. Slike rater korrigere for forskjeller som skyldes oppgavefordeling. For vurdering av utvikling over tid, vil ratene også korrigere for endringer drevet av befolkningsvekst.

Helsedirektoratet gjør beregninger av rater for de ulike tvangsformene. Dette publiseres årlig som en del av Samdata-prosjektet:

Om indikatoren

Tva​ngsinnleggelser skjer gjennom såkalt tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon innlegges pasienten mot sin vilje i en tidsbegrenset periode. På denne tiden undersøkes det om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Tvungent psykisk helsevern forutsetter bl.a. at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at tvangen enten er nødvendig fordi vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre, eller av sterke behandlingsmessige grunner.

Tvangsinnleggelser er et alvorlig inngrep i personlig frihet. Det er derfor etisk, faglig og samfunnsmessig viktig å overvåke bruk av tvang, for å begrense dette til situasjoner der det er helt nødvendig, og for at pasientens rettssikkerhet skal ivaretas.

Det er ikke definert et konkret måltall for kvalitetsindikatoren. Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet, og å redusere eventuell geografisk variasjon i bruk av tvang.

Hovedmålet med kvalitetsindikatoren er å få dokumentert omfanget av tvangsinnleggelser på alle organisatoriske nivå.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no