Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren angir andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

Resultater   

Indikatoren "Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne" er under revisjon" og måltallet "Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne" publiseres ikke den 2. desember. Årsaken er knyttet til bytte av pasientadministrativt system og ny løsning for dokumentasjon og rapportering av tvangsbruk. Det er i den forbindelse behov for å gjøre grundigere vurdering av grunnlagene for indikatoren før andel kan beregnes. Av samme grunn, er det noe større usikkerhet knyttet til antallet enn tidligere år

I 2. tertial 2021 var det 2 851 tvangsinnleggelser, dette er en reduksjon sammenlignet med samme periode i 2020 da antall tvangsinnleggelser var 2 937. Totalt antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne har økt fra 14 521 til 14 692 fra 2. tertial 2020 til 2. tertial 2021. 

Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har redusert antall tvangsinnleggelser i 2. tertial 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Helse Midt Norge RHF har hatt en økning i antall tvangsinnleggelser.

Supplerende notat til kvalitetsindikatoren som måler tvangsinnleggelser

Forbehold

Det er mangler i tvangsdata for 1. tertial 2021 fra enheter som bruker DIPS Arena. Det vises derfor ikke tall på et nasjonalt nivå, for Helse Vest RHF og for Helse Sør-Øst RHF. 

Tvangsinnlegger og bruk av tvangsmidler er i hovedsak knyttet til akutt- og sikkerhetspsykiatri. Oppgavefordelingen i og mellom regionene vil derfor ha betydning for omfanget av tvangsbruk ved det enkelte helseforetak eller behandlingssted. For vurdering av forskjeller i bruk av tvang bør derfor også befolkningskorrigerte rater for tvangsbruk vurderes. Dvs. tvangsinnleggelser eller tvangsmiddelvedtak for befolkningen i et område i forhold til antall innbyggere i det samme området. Slike rater korrigere for forskjeller som skyldes oppgavefordeling. For vurdering av utvikling over tid, vil ratene også korrigere for endringer drevet av befolkningsvekst.

Helsedirektoratet gjør beregninger av rater for de ulike tvangsformene. Dette publiseres årlig som en del av Samdata-prosjektet:

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Tvangsmidler og skjerming

Behandling uten eget samtykke

Om indikatoren

Tva​ngsinnleggelser skjer gjennom såkalt tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern. Ved tvungen observasjon innlegges pasienten mot sin vilje i en tidsbegrenset periode. På denne tiden undersøkes det om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt. Tvungent psykisk helsevern forutsetter bl.a. at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at tvangen enten er nødvendig fordi vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre, eller av sterke behandlingsmessige grunner.

Tvangsinnleggelser er et alvorlig inngrep i personlig frihet. Det er derfor etisk, faglig og samfunnsmessig viktig å overvåke bruk av tvang, for å begrense dette til situasjoner der det er helt nødvendig, og for at pasientens rettssikkerhet skal ivaretas.

Det er ikke definert et konkret måltall for kvalitetsindikatoren. Det er et overordnet helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet, og å redusere eventuell geografisk variasjon i bruk av tvang.

Hovedmålet med kvalitetsindikatoren er å få dokumentert omfanget av tvangsinnleggelser på alle organisatoriske nivå.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no