Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av personer dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon om ansvarsforhold og adgang til informasjonsutveksling ved oppfølging av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Den er primært ment for regionale helseforetak, helseforetak, kommuner, kontrollkommisjonen, statsadvokat og politi.

I tillegg til denne siden er det to andre kilder med særlig relevans for dette temaet:

Vilkår for dom til tvungent psykisk helsevern

Dom til tvunget psykisk helsevern idømmes av domstolene, og vilkårene er fastsatt i straffeloven § 62, jf. § 20 annet til fjerde ledd.

Psykisk helsevernloven kapittel 5 gir regler om gjennomføringen av dommen. Denne særreaksjonen har som målsetning å verne samfunnet, når straff ikke kan anvendes på grunn av utilregnelighet.

Vilkår for dom til tvungent vern er at

 • gjerningspersonen er utilregnelig på handlingstidspunktet
 • det foreligger gjentakelsesfare
 • reaksjonen må anses nødvendig for å verne samfunnet

Særreaksjonen kan idømmes som reaksjon ved

 • alvorlige lovbrudd som krenker liv, helse eller frihet eller utsetter disse for fare (tidsubestemt særreaksjon)
 • gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art (tidsbestemt særreaksjon– maks 3 år)

Ved begge typer dom til tvungent psykisk helsevern får det psykiske helsevernet ansvaret for den domfelte, som fastsetter særreaksjonens innhold innenfor rammene av psykisk helsevernloven. Innholdet vil avhenge av

 • hensynet til behandling av den domfelte og
 • behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye lovbrudd

Ved tidsubestemt dom skal det legges særlig vekt på behovet for samfunnsbeskyttelse.

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Koordineringsenheten har en viktig funksjon ved gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern. Enheten skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren. Koordineringsenhets drift er hjemlet i psykisk helsevernloven § 5-2 a, 5-2 b og 5-6 b.

Koordineringsenheten skal blant annet ha oversikt over alle som er på dom til tvungent vern og hvilken institusjon og faglig ansvarlig som har ansvaret for vedkommende. Koordineringsenheten skal også ha oversikt over tiltaler med påstand om dom til tvungent psykisk helsevern.

Koordineringsenheten har utarbeidet en retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom til tvungent vern, jf. psykisk helsevernloven § 5-2 a. Retningslinjen utfyller straffeloven §§ 20, 62 og 65 og psykisk helsevernloven kapittel 5 som regulerer etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Retningslinjen og annen viktig informasjon knyttet til gjennomføring av dommen finnes hos Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern (nettside under oppdatering). Blant annet beskrives de ulike aktørenes rolle. Det er også utarbeidet

Ansvarsforhold

Alle som har en rolle i oppfølgingen av denne pasientgruppen må ha god kjennskap til ansvar og plikter. Faglig ansvarlig har et hovedansvar for gjennomføringen.

Svikt i oppfølging og behandling av denne pasientgruppen kan få alvorlige konsekvenser, både for personen selv og for andre, se Tilsynsrapport fra Helsetilsynet: Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern. Samfunnsvernet må ha særlig fokus og vektlegges særskilt ved tidsubestemt særreaksjon. Særlig risiko kan oppstå ved manglende

 • informasjonsutveksling
 • kompetanse på vurdering og håndtering av risiko
 • samarbeid mellom sektorer, herunder felles plan for risikohåndtering

Ansvaret til påtalemyndigheten

Under gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern har påtalemyndigheten en kontrollfunksjon. Påtalemyndigheten er tillagt denne kontrollfunksjonen av hensyn til samfunnsvernet.

Se mer om dette:

Ansvaret til regionalt helseforetak / helseforetak

Det regionale helseforetaket (eventuelt det lokale helseforetaket etter avtale) avgjør hvilken avdeling som skal ha behandlingsansvaret og er ansvarlig for umiddelbar iverksettelse av dommen når denne er rettskraftig, jf. phvl. § 5-2. Institusjonen som er tildelt behandlingsansvar, har ansvar for å peke ut en faglig ansvarlig.

Regionalt helseforetak/ helseforetak har ansvar for å legge til rette og planlegge tjenesten slik at gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern kan ivaretas av den faglig ansvarlige på en faglig forsvarlig måte, med vekt på samfunnsvernet.

I nevnte tilsynsrapport fra Helsetilsynet fremkommer følgende forventninger til helseforetakets ledelse på dette feltet: 

 • Skriftlige prosedyrer for tilrettelegging og gjennomføringen av særreaksjonen
 • Sikre at involvert helsepersonell har tilstrekkelig faglig kompetanse og rolleforståelse knyttet til ansvaret for oppfølgingen av pasienter med dom på overføring på tvungent psykisk helsevern
 • Oversikt over faglig kompetanse hos de ansatte
 • Sikre at tilstrekkelig helsepersonell har kompetanse innen risikovurderinger
 • Faglig ansvarlig må sikres nødvendig veiledning av mer erfaren spesialist når det er nødvendig
 • Sikre at kritisk informasjon om pasientens voldshistorie, premisser for dommen og løpende risikovurdering deles med sentrale aktører
 • Ha en overordnet plan for plassering/behandlingsnivå av pasienter med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
 • Sikre at ansvaret for voldsrisikovurdering er på et nivå som har tilstrekkelig kompetanse på sikkerhetspsykiatriske vurderinger.
 • Sikre at det utvikles egnede kriseplaner som er tilpasset samfunnsvern og ikke kun er brukerorientert

Regionalt helseforetak / helseforetaket må altså sørge for at det foreligger rutiner for informasjonsutveksling og samhandling.

Relevante aktører for samhandling og aktuelle mottakere av informasjon om pasienten, kan være

 • ny faglig ansvarlig
 • helsepersonell som skal yte helsehjelp både i institusjon og i kommunen
 • påtalemyndighet
 • politiet
 • nærmeste pårørende
 • fornærmede og etterlatte
 • kontrollkommisjonen
 • koordineringsenheten

Særlige risikoområder kan være

 • utilstrekkelig kompetanse og erfaring, særlig der faglig ansvarlig jobber ved poliklinikk/DPS som sjelden har ansvar for denne pasientgruppen
 • manglende informasjonsutveksling under forløpet
 • manglende kunnskap om - og oppfølging av - risikovurderinger og risikohåndteringsplaner
 • manglende samhandling

Mer om helseforetakets ansvar

Ansvaret til faglig ansvarlig

Hovedansvaret for gjennomføring av dom til tvungent vern ligger hos faglig ansvarlig (psykiater eller psykologspesialist). Det vil si ansvar for både behandlingen og samfunnsvernet, med særlig vekt på samfunnsvernet ved tidsubestemt særreaksjon. Dette innebærer ansvar for å forebygge nye lovbrudd. Ansvaret fremgår av phvl. § 5-3 annet ledd. Ved overføring av pasient til tvang uten døgnopphold overføres ofte ansvaret for pasienten fra en faglig ansvarlig på døgninstitusjon til en ny faglig ansvarlig ved et DSP/poliklinikk, og pasienten flytter hjem til kommunen. Det er den til enhver tid faglig ansvarlige som har nevnte ansvar. Det er ikke kommune (helsetjenesten) som har dette ansvaret, selv om de er med på å gi bolig, tjenester og oppfølging som er en viktig del av helsehjelpen og samfunnsvernet. Dette gjelder både når pasienten flytter hjem til egen bolig, til kommunal bolig eller bemannet bolig, og uavhengig av om vedkommende mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. 

For mer om den faglig ansvarliges ansvar for samfunnsvernet, se Informasjonsutveksling og samhandling nedenfor.

Se mer om faglig ansvarliges ansvar:

Samhandling

Overføring til lavere sikkerhetsnivå

Ved overganger fra et høyt sikkerhetsnivå til et lavere må faglig ansvarlig ha et særlig fokus på samfunnsvernet. Et godt samarbeid om informasjons- og kompetanseoverføring er sentralt både innad i og mellom psykisk helseverninstitusjonen(r) og mellom institusjonen, kommune og politi. Oppdaterte voldsrisikovurderinger og risikohåndterings-/kriseplaner er nødvendige verktøy for å ivareta samfunnsvernet. I dette arbeidet vil blant annet Nasjonale faglige råd om voldsrisikoutredning ved alvorlig psykisk lidelse være et viktig verktøy. Rådene omtaler også hvordan samarbeid og kommunikasjon om voldsrisikohåndtering bør ivaretas og beskriver særskilt strukturerte planer for overføringsprosesser og oppfølging og samarbeidsrutiner ved endring i risikobilde.

Når det gjelder pasienter som skal overføres til tvungent vern uten døgnopphold (TUD) og flytte ut i kommunen er det særlig viktig å forberede utskrivelsen godt, herunder å

 • finne egnet bolig
 • planlegge nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • ivareta erfarings- og kompetanseoverføring både til DPS og kommunehelsetjenesten
 • ev. involvere lokalt politi

Å forberede utskrivelsen godt er viktig med tanke på oppfølging av samfunnsvernet. Den faglig ansvarlige i psykisk helsevern beholder ansvaret for det tvungne vernet, inkludert samfunnsvernet, også når pasienten er utskrevet fra døgninstitusjon til tvungent vern uten døgnopphold i kommunen.

Nyttige verktøy i denne prosessen:

Informasjonsutveksling – særregler i phvl. kap 5

Mellom faglig ansvarlig og påtalemyndigheten, retten, koordineringsenheten og fornærmede og etterlatte

Det finnes egne regler om faglig ansvarlig sin opplysningsplikt til påtalemyndighet, retten, Nasjonal koordineringsenhet, samt fornærmede og etterlatte i psykisk helsevernloven §§ 5-6 a og 5-6 b og 5-6 c.

Vær oppmerksom på at blant annet påtalemyndigheten har klagerett ved overføringsvedtak, jf. phvl. § 5-4, slik at de skal ha informasjon om vedtak og klagemulighet. I tillegg må påtalemyndigheten være oppmerksom på muligheten til å begjære overføringer mellom tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold, og mellom institusjoner, jf. phvl. § 5-5, jf. § 5-4.

Se mer om dette:

Mellom faglig ansvarlig og de rettspsykiatrisk sakkyndige

Det fremgår direkte av phvl. § 5-3, første ledd at den faglig ansvarlige bør rådføre seg med de rettspsykiatriske sakkyndige i den forutgående straffesaken når vedkommende skal ta beslutninger for gjennomføringen av tvangsvernet.

På grunnlag av innhentede vurderinger fra de sakkyndige og den treukers tvungne «observasjonstiden» i døgninstitusjon, vil faglig ansvarlig få viktig kunnskap som grunnlag for valg av  behandling, forsvarlige rammer og institusjon. De rettspsykiatrisk sakkyndige vil inneha opplysninger som er helt nødvendige og viktig å videreformidle særlig for ivaretagelse av samfunnsvernet. Helsedirektoratet anbefaler at faglig ansvarlig, i hver enkelt sak alltid leser dommen og rådfører seg med de rettspsykiatriske sakkyndige, herunder innhenter rettspsykiatrisk erklæring. Dette er også anbefalt i UKOMs rapport Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?. På denne måten vil avgjørelsesgrunnlaget for den videre gjennomføringen av det psykiske helsevernet bli best mulig. 

Phvl. § 5-3, tredje ledd pålegger faglig ansvarlig å konsultere påtalemyndigheten før domfelte overføres mellom ulike sikkerhetsnivåer innen samme institusjon eller får permisjon, dersom særlige hensyn tilsier det. Bestemmelsen skal sikre at påtalemyndigheten kan bidra med sin kompetanse i vurderinger som er viktige av hensyn til samfunnsvernet. Dette vil styrke samfunnsvernet under gjennomføringen av særreaksjoner, herunder trygge ivaretakelsen av hensynet til fornærmedes og etterlattes sikkerhet.

Se mer om dette:

Informasjonsutveksling mellom psykisk helseverninstitusjoner og mellom psykisk helseverninstitusjon, kommune og politi

Faglig ansvarlig må sikre at all nødvendig informasjon som er relevant for behandling og samfunnsvern blir formidlet videre ved overføring av pasienten mellom psykisk helseverninstitusjoner og ved overføring av pasient til tvang uten døgnopphold (TUD). Informasjon må gis til ny faglig ansvarlig, til helsepersonell som skal yte helsehjelp både i institusjon og i kommunen og til lokalt politi.

Hjemmel for å gi relevante helseopplysninger til helsepersonell er helsepersonelloven § § 25 og 45. Det er en forutsetning at ikke pasienten motsetter seg dette. Det er ikke nødvendig å spørre pasienten om samtykke, men pasienten skal så langt som mulig være kjent med at det utleveres opplysninger til samarbeidende personell. For å sikre videre forsvarlig oppfølgning ved overføring til TUD er det en forutsetning at relevant informasjon formidles til helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Pasienten må i tilfelle informeres om at dette er en nødvendig forutsetning for en overføring til et lavere sikkerhetsnivå. 

Dersom vedkommende likevel motsetter seg, kan unntaket fra taushetsplikten i helsepersonelloven § 23 nr. 4 gi hjemmel for å dele opplysninger. Denne bestemmelsen er også aktuell for å formidle opplysninger til politiet. Dette unntaket sier at opplysninger kan gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre. Det må gjøres en konkret interesseavveining, og det er i lovforarbeidene uttalt at de vurderinger helsepersonell skal foreta langt på vei er sammenfallende med de vurderinger som foretas i nødretts- og nødvergesituasjoner.

Hensynet til samfunnsvern slår tungt inn i tilfeller hvor en pasient dømt til tvungent psykisk helsevern overføres til TUD. Som nevnt vil formidling av nødvendig informasjon som er relevant for oppfølgning i kommunen, behandling og samfunnsvern som regel være en forutsetning for en forsvarlig oppfølgning. Dette vil spesielt gjelde situasjonen hvor det foreligger en tidsubestemt dom som grunnlag for tvungent psykisk helsevern. En slik dom forutsetter at det foreligger en særlig nærliggende fare for gjentagelse av alvorlige lovbrudd (strl. § 64, jf. § 62). Tvangsvernet skal forhindre at pasienten utgjør en slik fare. Deling av opplysninger vil kunne bidra til å avverge gjentagelse av alvorlige lovbrudd ved at forutsetninger ved tvangsvernet opprettholdes. Det må likevel alltid foretas en konkret vurdering av om unntaket fra taushetsplikten er oppfylt. Også for pasienter dømt til tidsbestemt tvungent vern (særlig plagsom adferd), kan unntaket etter en konkret vurdering være aktuelt.

Forståelsen av at unntaket i § 23 nr. 4 ofte vil være aktuelt ved overføring til TUD, jf. avsnittet ovenfor, støttes også av særreglene om informasjonsdeling i phvl. kap. 5. For det første skal påtalemyndigheten uansett ha relevant informasjon om vedtak på overføring til tvang uten døgnopphold, slik at de kan ivareta klagerett til kontrollkommisjonen, jf. phvl. § 5-4. For det andre kan både helse- og omsorgstjenesten og påtalemyndigheten/politiet få relevante helseopplysninger fra koordineringsenheten uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, se § 5-2 b.

Når politiet informeres om at pasienten overføres til TUD og da utskrives til eget hjem, kan de være en aktør i risikohåndteringen og gi faglig ansvarlig informasjon om eventuell ny kriminalitet/ truende adferd mv.

Se mer om dette:

Brosjyre til pasient som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Helseforetaket/ faglig ansvarlig må sørge for at pasienten får brosjyren Informasjon til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern.

I brosjyren informeres det blant annet om

 • pasientens rett til klage på ulike tvangsvedtak etter psykisk helsevernloven til kontrollkommisjonen og statsforvalteren.
 • hvem som kan ta initiativ til og beslutte opphør av særreaksjonen.

For nærmere informasjon om kontrollkommisjonenes rolle og om opphør av særreaksjonen, se Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Aktuelle oppdrag knyttet til dom til tvungent psykisk helsevern

Oppdrag til Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet om å utrede ivaretakelse av særreaksjonsdømte uten lovlig opphold som ikke er mulig å returnere til hjemlandet. Frist 2022.

Oppdrag til regionale helseforetak: Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021) (regjeringen.no, s. 2): Statsforvalter, Helsetilsynet og Ukom har gjennomført tilsyn der personer i psykotisk tilstand eller under dom på overføring til psykisk helsevern har vært involvert. Manglende informasjonsutveksling, voldsrisikovurderinger og samarbeid mellom sektorer øker risikoen for nye hendelser. De regionale helseforetakene skal vurdere om det er behov for prosedyrer og tiltak for å følge opp funn fra tilsyn etter alvorlige hendelser. Departementet viser til oppdrag om å lage en overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for dømte til psykisk helsevern i oppdragsdokument for 2022. De regionale helseforetakene må vurdere om det er behov for regionale tiltak før planen er ferdig.

Først publisert: 30.09.2022 Siste faglige endring: 30.09.2022 Se tidligere versjoner