Nasjonale faglige anbefalinger om veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I høringsutkastet gis anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjonen og måling av vekt og høyde i skolehelsetjenesten. Anbefaling om måling av hodeomkrets ble publisert i februar.

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 30. november 2019

Høringsutkast 

Les høringsutkast: Anbefalinger om veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (PDF).

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet, og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsbrev 

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Bakgrunn

I høringsutkastet gis anbefalinger om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjonen og måling av vekt og høyde i skolehelsetjenesten. Anbefaling om måling av hodeomkrets ble publisert i februar.

For barn i alderen 0-5 år videreføres vektkurver fra WHO (vekt og lengde/høyde). Vi foreslår en endring av prosentillinjene i disse vekstkurvene, slik at de samsvarer med prosentillinjene i vekstkurvene fra Vekststudien i Bergen, som benyttes i skolehelsetjenesten (97, 90, 75, 50, 25, 10, 3).

For barn og ungdom i skolehelsetjenesten videreføres vekstkurver fra Vekststudien i Bergen.

Høringsinnspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet i anbefalingene. Det ønskes spesielt innspill på om anbefalingene:

 • er tydelige
 • har hensiktsmessig praktisk del
 • har mangler
 • kan mistolkes

Vi ber om at det gis konkrete forslag til tydeliggjøring dersom dere ser behov for det.

I høringsutkastet er det tydeliggjort at helsesykepleier gjennomfører målingene grunnet helsesykepleiers ansvar for å gjøre en helhetsvurdering av barnets utvikling, kroppsproporsjoner, hudoverflater samt tegn på vold og overgrep. I tillegg er det viktig at målingen gjøres av personell med kompetanse innen målemetode, da KPR vil utvikles med data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Vi ønsker også forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at anbefalingen tas i bruk og etterleves i sektoren. Andre kommentarer kan fylles inn under "generelle kommentarer".

Helsedirektoratet imøteser høringssvar.

På forhånd takk for innspill!

Høringsinstanser 

Stat og kommune

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (iMDi)
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner (spesielt ønskelig med innspill fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten)
 • Landets Pasient- og brukerombud
 • Statens helsetilsyn
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Utviklingssentraler (frisklivssentraler)

Utviklingssentraler

 • Frisklivssentralen i Alstahaug
 • Frisklivssentralen i Bergen
 • Frisklivssentralen i Drammen
 • Frisklivssentralen i Kristiansand
 • Frisklivssentralen i Kristiansund
 • Frisklivssentralen i Lenvik
 • Frisklivssentralen Modum
 • Frisklivssentralen i Stavanger
 • Frisklivssentralen i Sør-Varanger
 • Frisklivssentralen i Verdal

Helseforetak

 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF

Fagforeninger

 • Den norske legeforening
 • Den norske jordmorforening
 • Jordmorforbundet, NSF
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF)
 • Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Utdanningsforbundet

Organisasjoner og ombud

 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Landsforeningen for overvektige
 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU)
 • Likestillingsombudet
 • Primærmedisinsk verksted (PMV)
 • Rådet for psykisk helse

Kompetansesentre og utdanninger

 • HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
 • Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
 • Sametinget
 • NTNU Senter for helsefremmende forskning
 • Senter for samisk helseforskning

Utdanninger

Helsesykepleier

 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU i Ålesund
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – Storbyuniversitet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Fysioterapi

 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – Storbyuniversitet
 • Universitetet i Tromsø

 

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

 

Først publisert: 28.04.2019