Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Endringslogg

September 2021
 

Helsestasjon 0-5 år

 • Anbefaling om hjemmebesøk:
  • Tilføyd:
   • vurdere barnets syn og hørsel
 • Anbefaling om Helsestasjonsprogrammet
  • Oppdatert:
   • undersøkelse av rød refleks på 6 uker, 6 måned, 1 år og 2 år
   • tran er erstattet med D - vitamintilskudd.

Skolehelsetjenesten 5-20 år

 • Kapittelet "Vold, overgrep og omsorgssvikt"
  • Oppdatert referansestil til APA 7
  • Lagt til referanse til Hafstad G. S. & Augusti E. (red), 2019
  • Anbefalingen for 1. trinn, i Begrunnelse - Revidert første avsnitt under "Om vold og voldserfaring" 

 

  Juni 2021


  Anbefaling om vekt og høyde i skolehelsetjenesten

  I anbefaling om vekt og høyde i skolehelsetjenesten er tabell iso -KMI for undervekt, overvekt og fedme oppdatert (oppdatert i mars)

  Nye nasjonale anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (25. juni)

  Anbefalingene erstatter del om syn i Nasjonal faglig retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn, IS-1736.

  Helsestasjon 0- 5 år Under kapittel hørsel, syn og språk er det lagt til to nye anbefalinger:

  1. Syn: Synsvurdering og undersøkelse av øyne bør gjennomføres på alle barn på faste konsultasjonstidspunkt
  2. Syn 4 år: Synsvurdering og visusundersøkelse bør gjennomføres på alle barn på 4 års konsultasjonen

  Skolehelsetjenesten – under kapittel helseundersøkelse og helsesamtale  er det lagt til følgende anbefaling:

  1. Syn: Syn bør inngå i helsesamtalen på 1. og 8. trinn, og målrettet undersøkelse av visus bør gjøres på vide indikasjoner

  Nytt: Undersøkelse av rød refleks er videreført og utvidet til å gjelde alle undersøkelser med lege i helsestasjonen.

  Presisert: Arbeidsfordeling mellom lege og helsesykepleier er tydeliggjort. Visusundersøkelse gjennomføres så nært 4 år som mulig.
   

  September 2020

  Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn (0-12 mnd.) i anbefaling Kosthold: Helsestasjonen bør gi kostholdsveiledning tilpasset hvert barn og hver familie

  • Barn som ammes, bør få tilskudd av D-vitamin fra ca. 1 ukes alder. D-vitamin kan gis i form av D-vitamindråper.
  • Barn som får morsmelkerstatning, bør ikke få ekstra tilskudd av tran eller annet tilskudd som inneholder D-vitamin eller andre vitaminer/mineraler.
  • Barn som delammes, bør få tilskudd av D-vitamin, men mengden kan reduseres avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får.

  Juni 2020

  • Oppdatert flytskjema for vurdering av målt hodeomkrets i anbefalingen Hodeomkrets: Helsestasjonen bør måle hodeomkrets på barn 0-2 år. Tekst er også oppdatert i punktlisten: "Ved krysning av over 2 prosentilkanaler, uten kliniske funn gjentas målingen, senest innen 4 uker. Ved videre økning i hodeomkrets henvises barnet til spesialisthelsetjenesten".

  Januar 2020

  • Endringer i barnevernloven fra 01.01.2020. Foreldre som får barn utenfor samliv får automatisk foreldreansvaret sammen. For barn født før 2020 har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar, også for foreldre som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

  November 2019

  • Oppdateringene inkluderer blant annet nye anbefalinger om veiing og måling som erstatter Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det foreligger også nye anbefalinger om hørsel i et nytt kapittel «Hørsel, syn og språk» under Helsestasjon 0–5 år. Anbefalingene erstatter tidligere innhold om hørsel i Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. For full oversikt over endringene, se Oversikt over endringer i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, november 2019.

  Februar 2019

  • Det er gjort en rekke endringer i retningslinjen, blant annet for å samsvare med ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 1. november 2018 og for å ivareta ny, kjønnsnøytral tittel "helsesykepleier". Det er også lagt til en anbefaling om bruk av arbeidsdokument i skolehelsetjenesten, det er laget ny anbefaling om måling av hodeomkrets i helsestasjon 0-5 år og kapittelet om opplysningsplikt er oppdatert. Det er videre gjort flere mindre endringer. For full oversikt over endringene, se Oversikt over endringer i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, februar 2019.

  August 2018

  Sist faglig oppdatert: 24. september 2021