Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet sender på høring nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høringsutkast

Høringsutkastet er en revisjon av del om syn i nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk, IS-1235. Anbefalingene vil når de ferdigstilles inngå i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Anbefalingene skal sikre god kvalitet og hindre uønsket variasjon.

Regelmessige helseundersøkelser av syn utføres for tidligst mulig å oppdage tilstander som ubehandlet kan føre til varig synsnedsettelse, ensidig synstap eller blindhet hos barn.

Målgruppen for anbefalingene er helsesykepleiere og leger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, optikere og spesialisthelsetjenesten med ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn hos barn og unge.

Les høringsutkast: Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (PDF).

Høringsinnspill

Høringsfristen er utløpt. 

Høringsinstanser

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

Stat og kommune

 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (iMDi)
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner
 • Statped
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Faglig råd for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Fagforeninger

 • Den norske legeforening
 • Norsk oftalmologisk forening
 • Norges Optikerforbund
 • Norske Ortoptisters Forening (NOF)
 • Norsk sykepleieforbund (NSF)
 • Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Utdanningsforbundet

Organisasjoner og ombud

 • Norges Blindeforbund
 • Norges optikerforbund
 • Norske Ortoptisters Forening (NOF)
 • Norges Diabetesforbund
 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget i barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG)
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kreftforeningen
 • KS
 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon (LNU)
 • Likestillingsombudet
 • Elevorganisasjonen i Norge
 • Voksne for barn

Kompetansesentre og utdanninger

 • Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse
 • Hemil-senteret, UIB
 • NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)
 • Institutt for spesialpedagogikk
 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
 • Læringsmiljøsenteret, UIS
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP sør/ øst)
 • Sametinget
 • Senter for helsefremmende forskning, NTNU
 • Senter for samisk helseforskning

Utdanninger

 • Helsesykepleierutdanninger
 • Videreutdanning i helsesykepleie, Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Master i klinisk sjukepleie – Helsesykepleie, Høgskulen på Vestlandet
 • Helsesykepleie, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
 • Helsesykepleie – videreutdanning, OsloMet – Storbyuniversitet
 • Helsesykepleie – master, UiT Norges arktiske universitet
 • Helsesykepleie – master, Universitetet i Stavanger
 • Videreutdanning som helsesykepleier,Universitetet i Sørøst-Norge
 • Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv, VID

Kontakt 

Astrid H. Kvalnes: ahk@helsedir.no

Først publisert: 16.10.2019 Sist faglig oppdatert: 25.06.2021 Se tidligere versjoner