2.19. Helsepersonell med skadelig bruk

Helsepersonell må forholde seg til helsepersonelloven §8 om pliktmessig avhold. Alkohol eller andre rusmidler skal ikke inntas i arbeidstiden, og heller ikke mindre enn åtte timer før arbeidstiden begynner. Av forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven §4; kan det utledes at helsepersonell har plikt til ikke å være beruset eller sløvet på jobb. Helsepersonell har etter Helsepersonelloven §8; plikt til å orientere sin arbeidsgiver om bruk av legemidler som kan virke sløvende eller berusende.

Leger som er brukere av rusmidler som påvirker arbeidsevnen, vil kunne bli vurdert etter Helsepersonelloven §57 – tilbakekall av autorisasjon. I tilfeller der det foreligger troverdige utsagn om ruspåvirkning utenfor arbeidstid som fører til at atferden må anses som uforenlig med yrkesutøvelsen, det vil si at den i vesentlig grad svekker tilliten, vil også tilbakekall av autorisasjonen bli vurdert. Mistanken lar seg enkelt tilbakevise ved rusmiddeltesting. Ved positivt testresultat må de nødvendige tiltak iverksettes i henhold til gjeldende regelverk.

Bevisvurderingen har vært svært vanskelig i slike tilfeller. Helsepersonell kan pålegges å avlegge prøver. Uansett bør kollegiale støtteordninger engasjeres.

Sist faglig oppdatert: 29. desember 2015