Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Om veilederen

Bakgrunn

Barbiturater, benzodiazepiner, benzodiazepinlignende legemidler, cannabinoider, gammahydroksybutryat, klometiazol, opioider, pregabalin og sentralstimulerende legemidler er reseptpliktige legemidler med rus- og avhengighetspotensiale. De er kategorisert i reseptgruppe A og B og omfattes av begrepet vanedannende legemidler som brukes i veilederen.

De brukes i behandlingen av pasienter med somatiske helseplager, psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og avhengighet. Brukt på riktig indikasjon og anbefalt måte kan vanedannende legemidler være til stor nytte for pasientene.

Annen bruk kan medføre uheldige konsekvenser som redusert effekt, skadelig bruk, avhengighetssyndrom eller til ulovlige formål som bruk i rusøyemed, da ofte i kombinasjon med andre rusmidler. De medisinske vurderingene rundt iverksetting, videreføring og avslutning av vanedannende legemidler kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer.

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble utgitt i 2014 har omfattende faglig overlapp. Helsedirektoratet har sett behov for å slå disse sammen til et kortfattet produkt for å bidra til økt brukervennlighet. 

Denne veilederen erstatter Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077).

Hensikt

Hensikten med veilederen er å gi faglige rammer for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler, samt bidra til å forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk og/eller iatrogent avhengighetssyndrom ved bruk av vanedannende legemidler.

Målgruppe

 • Leger som ordinerer og rekvirerer vanedannende legemidler
 • Annet helsepersonell, pasienter og befolkning

Avgrensninger

Veilederen gir ikke:

Kunnskapshåndtering

I planleggingsfasen for revisjonsprosjektet var Helsedirektoratet i kontakt med flere sentrale fagpersoner og aktører for å avdekke fortsatt behov for veiledning på dette området og eventuelle endringer i kunnskapsgrunnlaget. Tilbakemeldingene ved prosjektstart var at behovet for veiledning fortsatt er til stede, men at kunnskapsgrunnlaget ikke har endret seg i nevneverdig grad fra forrige revisjoner. Prosjektet har forholdt seg til tidligere vurderinger, erfaringer og farmakoepidemiologi.

Beskrivelse av begrunnelsene for anbefalingene er kortfattet og til dels overordnet. Anbefalingene må tolkes i lys av helserettslige grunnprinsipper om forsvarlig tjenesteyting, pasient- og brukermedvirkning, taushetsplikt og vern av personsensitive opplysninger, opplysningsplikt, samtykke for å yte helsetjenester og kommunikasjon tilpasset mottakerens forutsetninger (alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn).

Organisering og prosess

Arbeidet har vært prosjektorganisert. Disse har deltatt i prosjektgruppen:

 • Børge Myrlund Larsen, avdeling retningslinjer og fagutvikling, prosjektleder og kontaktperson: borge.larsen@helsedir.no
 • Knut Berglund, avdeling kommunale helse--og omsorgstjenester
 • Stine Margrethe Jacobsen, avdeling spesialisthelsetjenester
 • Christian Ohldieck, avdeling psykisk helse og rus (til 1.12.2020)
 • Minna Hansen, avdeling psykisk helse og rus (fra 1.4.2021)
 • Nora Kazaale, avdeling retningslinjer og fagutvikling (fra 1.10.2020 til 1.7.2021)

Helsedirektoratet har underveis fått innspill fra fagpersoner og aktører i sektoren.

Utkastet har vært på offentlig høring fra 28. mai til 18. september 2020. I etterkant av den offentlige høringen, ble det vurdert behov for en ny ekstern innspillsrunde. For å ivareta et representativt utvalg ble følgende invitert til denne innspillsrunden fra 10. mai til 2. juni 2021:

 • Bodø kommune
 • Helse Bergen HF 
 • Helsedirektoratets brukerpanel for rusproblematikk og psykiske lidelser
 • Molde kommune
 • Nasjonalt kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk

Siste faglige endring: 19. oktober 2021